Czerwcowe nowości na bibliotecznej półce

Czerwcowe nowości na bibliotecznej półce

Proponujemy zapoznanie się z wybranymi nowościami, które zostały włączone w czerwcu ’23 do księgozbioru biblioteki.

Profile twarzy na okładce książki pt. "Jak się uczymy?"© Copernicus Center PressJak się uczymy? : dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery… jak dotąd / Stanislas Dehaene ; tłumaczenie: Dariusz Rossowski. – Wydanie I, dodruk. – Kraków : Copernicus Center Press, 2022.

Sygn. 171741, 171742

Odkrywcze spojrzenie na najnowsze badania nad nadzwyczajną zdolnością ludzkiego mózgu do uczenia się.

Spektakularne sukcesy w rozwoju sztucznej inteligencji mogą sprawiać wrażenie, że w końcu odkryliśmy, jak naśladować, a nawet przewyższać ludzkie myślenie. Nic bardziej mylnego. Dzisiejsze komputerowe algorytmy uczenia się obejmują jedynie ułamek niezwykłych zdolności ludzkiego mózgu.

W jaki sposób się uczymy? I dlaczego w ogóle musimy się uczyć? Dlaczego nie rodzimy się z wiedzą konieczną do życia?

Stanislas Dehaene, wybitny neuronaukowiec poznawczy, sięgając do najnowszych odkryć z dziedziny psychologii, pedagogiki, neurobiologii i informatyki, pokazuje, na czym polega i jak przebiega proces uczenia się. Przekonuje, że mózg człowieka w chwili narodzin nie jest „niezapisaną kartą”, lecz dysponuje bogatym zbiorem zasadniczych umiejętności, będących podstawą nabywania dalszej wiedzy. Jego zdaniem tym, co gwarantuje powodzenie w uczeniu się, jest optymalne wykorzystanie czterech filarów: uwagi, aktywnego zaangażowania, informacji o popełnionych błędach i konsolidacji wiedzy.

Okładka książki "Kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie".© PWNKryzys psychiczny w nowoczesnym świecie / redakcja naukowa Łukasz Gawęda. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : PWN : Instytut Psychologii. Polska Akademia Nauk, 2022.

Sygn. 171748, 171749

Książka Kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie jest próbą dyskusji wybranych aspektów problematyki zdrowia psychicznego w kontekście obserwowanych zmian zachodzących we współczesnym świecie. Autorzy wskazali, w jaki sposób takie procesy jak rozluźnienie więzi społecznych, wzrost poczucia osamotnienia, stopniowe zwiększanie się wpływu technologii na nasze codzienne funkcjonowanie, przyczyniają się do zmian w rozumieniu wybranych zaburzeń psychicznych oraz w jaki sposób mogą one zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju niektórych zaburzeń. W poszczególnych rozdziałach zostały omówione zagadnienia, które mogą stanowić dobre tło do szerszej dyskusji związków zmian zachodzących w świecie z zaburzeniami psychicznymi.

W opinii wielu osób przyśpieszenie w zakresie zmian społecznych, kryzysy ekonomiczne czy też szeroko pojęta globalizacja, przyczyniają się do coraz częściej pojawiających się kryzysów psychicznych. Obserwacje takie są wspierane przez dane epidemiologiczne wskazujące na związek sytuacji ekonomicznej, migracji, kryzysów zbrojnych czy też zmian klimatycznych z zaburzeniami psychicznymi. W obrębie Europy wskazuje się, że słabsza edukacja, bezrobocie i niższy status materialny związane są z częstszym występowaniem zaburzeń psychicznych. Choć wiele wskazuje, że kryzysy psychiczne nie są prostą wypadkową działania jednego wybranego czynnika, dane te pokazują istotną rolę czynników środowiskowych i ich interakcję z czynnikami biologicznymi w rozwoju zaburzeń psychicznych.

Kobieta i mężczyzna w maseczkach na twarzach. Wokół krążące wirusy wywołujące Covid-19.© SBPMedialno-społeczny obraz COVID-19 : solidarność czy polaryzacja – podsumowanie, diagnoza, rekomendacje / redaktor naukowy tomu: Monika Kaczmarek-Śliwińska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2022.

Sygn. 171756, 171757

W „Medialno-społecznym obrazie COVID-19: solidarność czy polaryzacja“ koncertujemy się na czasie pandemii. Wywołane przez epidemię stres, niepewność i destabilizacja nałożyły się na świat polityki, biznesu, mediów, religii czy w końcu edukacji. Z upływem czasu okazało się, że „nowa normalność” stała się towarzyszem pandemicznej rzeczywistości.

Jak więc w tym pełnym sprzeczności, trudnym czasie zachowały się środki przekazu, same doświadczone pandemiczną rzeczywistością? Jaką postawę przyjęli bohaterowie przekazów medialnych, a jaką bliższe i dalsze otoczenie mediów? Jak reagowali obywatele?

Na te pytania, przynajmniej w części, odpowiadają autorzy niniejszego tomu. Sześciu rozdziałom towarzyszą dwa wyjątkowe wywiady. Rozmowa z prof. dr hab. Iwoną Hofman pobudza do refleksji w odniesieniu do solidarności środowiskowej czy kondycji nauki i mediów. Z kolei Piotr Czarnowski, założyciel pierwszej w Polsce agencji public relations, wskazuje różne odcienie transformacji branży. Nasi Autorzy, jak i Rozmówcy nie unikają odpowiedzi na trudniejsze pytania, dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem i cennymi radami.

Zarysy profili ludzkich twarzy na okładce książki pt. "O psychologii i psychologach".© PWNO psychologii i psychologach : między uniwersytetem a praktyką społeczną / Jerzy M. Brzeziński, Piotr K. Oleś. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : PWN, 2021.

Sygn. 171763

Psychologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. W ślad za poszerzaniem się zakresu wiedzy psychologicznej, postępującym rozwojem teorii oraz badań naukowych, powinno – przynajmniej w założeniach – postępować doskonalenie oddziaływań profesjonalnych. Psychologia, za sprawą szczególnego przedmiotu badań naukowych i profesjonalnych oddziaływań, stawia przed uprawiającymi ją specjalistami ogromną odpowiedzialność, także etyczną. Jednocześnie psycholog jako zawód zaufania społecznego pozostaje wciąż zawodem prawnie nieuregulowanym. Dodatkowo administracyjne zmiany w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego nie pozostają bez wpływu na jakość kształcenia przyszłych psychologów.

Jerzy M. Brzeziński i Piotr K. Oleś stawiają pytanie: jak uprawiać niełatwy zawód psychologa, by był nieustannym wyzwaniem – dla siebie i innych, jak nie popadać w rutynę i nie dokonywać nieuzasadnionych uproszczeń?

W książce „O psychologii i psychologach“ czytelnik znajdzie kompendium wiedzy na temat ścieżki kształcenia psychologów, możliwości poszerzania kompetencji zawodowych po dyplomie czy rozwoju kariery akademickiej. Autorzy wskazują na standardy prowadzenia badań naukowych, nauczania psychologii, a także dobre praktyki prowadzenia działalności profesjonalnej – czy to w gabinecie, czy to w roli eksperta lub popularyzatora wiedzy. Nie unikają przy tym krytyki zjawisk i procesów, które negatywnie wpływają na tożsamość zawodową psychologów oraz społeczne zaufanie do nich.

Okładka książki pt. "Nowoczesne nauczanie" z różowym motylem.© Wolters KluwerNowoczesne nauczanie / Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.

Sygn. 171764, 171765

Książka przedstawia współczesne spojrzenie na proces uczenia się uczniów w kontekście ich potrzeb, motywacji, celów oraz korzyści, z jakimi powinni się spotkać w szkole. Spowodowana pandemią przerwa realnego uczenia w klasie wymusiła potrzebę stosowania nowych rozwiązań w nauczaniu.

Omówione w publikacji nowoczesne nauczanie powinno bazować na relacjach, współpracy i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań, testowaniu różnych możliwości, pracy w kulturze błędów i korzystaniu z nieustannej informacji zwrotnej udzielanej sobie nawzajem.

Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi m.in. na takie pytania jak:

 • co decyduje o rozwoju faktycznej chęci uczenia się uczniów;
 • jak zorganizować przestrzeń klasy, żeby uczniowie chcieli się uczyć;
 • dlaczego brak ocen motywuje uczniów do uczenia się i jak tego dokonać;
 • w jaki sposób budować relacje z uczniami, żeby sprzyjały ich zaangażowaniu w proces uczenia się;
 • dlaczego pytania uczniów są ważniejsze od ich odpowiedzi.

Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli, dyrektorów szkół, szkoleniowców, a także studentów kierunków pedagogicznych.

Młoda kobieta z laptopem i szkolna tablica w tle na okładce książki.© Wydaw. UWObszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela / redakcja naukowa Joanna Ludwika Pękala, Katarzyna Białożyt-Wielonek. – Wydanie 1. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.

Sygn. 171766, 1717767

W książce podjęto próbę ukazania zmienności i niejednoznaczności pojęcia pewności zawodowej nauczyciela, począwszy od budującego doświadczenia wynikającego z osobistego sprawstwa, które daje poczucie pewności w działaniu zawodowym – self-efficacy, aż do stanu ambiwalencji spowodowanej dwoistością własnych doświadczeń w pracy pedagogicznej, przeżywania wielu sprzeczności.

Z jednej strony można mówić o pozytywnym wymiarze niepewności stanowiącej przyczynek do innowacyjności nauczycieli i demokratyzacji edukacji. Z drugiej jednak – o niepewności paraliżującej nauczycielską aktywność, powodującej podporządkowanie, prowadzącej do rezygnacji. Może to być zupełne (fizyczne) odejście lub psychiczna nieobecność charakteryzująca się wycofaniem nauczyciela z pełnienia swojej roli zawodowej w sposób twórczy i świadomy.

Książka niezbędna zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, którzy na co dzień zaangażowani są w sprawy polskiej edukacji.

Okładka książki "Opieka i wychowania" z nazwą redaktora i wydawnictwa.© Wydaw Nauk. UMKOpieka i wychowanie : dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje / pod redakcją Władysławy Szulakiewicz. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021.

Sygn. 171768, 1717769

Książka została poświęcona wybranym aspektom teorii i praktyki opiekuńczo-wychowawczej.

Autorzy w artykułach składających się na niniejszą publikację swoją refleksję wpisują w takie rozumienie opieki, które w dotychczasowej literaturze naukowej zostało określone jako: opieka społeczna, opieka moralna, opieka prawna, opieka wychowawcza oraz opieka zdrowotna.

Badacze, przedstawiając w swych analizach i interpretacjach różnorodne aspekty opieki oraz wychowania, wskazują na ich wzajemne relacje. Ponadto prezentują twórców koncepcji teoretycznych i sposoby popularyzacji wiedzy w tym zakresie oraz działaczy oświatowych zasłużonych w dziele instytucjonalizacji opieki i wychowania.

Okładka książki pt. "Otwarte formy ucznia się i nauczania języków obcych" z nazwą autora i logo wydawnictwa.© ImpulsOtwarte formy uczenia się i nauczania języków obcych / Beata Anna Peć. – Wydanie I. – Kraków : Impuls , 2021.

Sygn. 171771, 171772

Celem monografii są analiza i interpretacja problemu otwartych form uczenia się i nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem autonomii ucznia. Jest to zagadnienie wyjątkowo ważne, gdyż stanowi jeden z głównych postulatów kolejnych reform edukacji w Polsce. W niniejszej książce poszukuje się odpowiedzi na pytania o to, jak otwarte formy pracy wpływają na uczniów, jeśli są stosowane systematycznie i celowo, a także w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju autonomicznej postawy uczniów, charakteryzującej się samodzielnością planowania, organizowania i oceny własnej pracy oraz odpowiedzialnością za jej wyniki i proces uczenia się.

Osiągnięciu tego celu służą analiza zagadnień teoretycznych i własne badania. Dotychczas nie prowadzono pogłębionych badań empirycznych dotyczących otwartych form uczenia się i nauczania w odniesieniu do lekcji języka obcego. Koncentrowano się na sprawozdaniach pedagogów stosu­jących te formy uczenia się i nauczania na lekcjach innych przedmiotów, przy czym w większości były to zajęcia z udziałem dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Publikacja składa się z części teoretycznej (rozdziały 1 – 3) oraz empirycznej (rozdział 4). Książkę zamyka rozdział podsumowujący, który zawiera wnioski płynące z rozważań teoretycznych dokonanych na podstawie literatury przedmiotu oraz praktyczne wnioski z badań grupowych i indywidualnych. Formułując wnioski z badań własnych, nawiązano też do innych praktycznych badań edukacyjnych, zrealizowanych w ramach kształcenia akademickiego, i ukazano możliwości zarówno naukowej, jak i praktycznej implikacji ich wyników. Monografię kończy przedstawienie aktualnych i potencjalnych perspektyw badawczych i edukacyjnych.

Czteroosobowa rodzina trzymająca się za ręce idzie w kierunku zachodzącego słońca.© ElipsaPolityka społeczna i praca socjalna wobec rodziny w Polsce w latach 1989 – 2019 / pod redakcją Arkadiusza Durasiewicza i Pawła Czarneckiego. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021.

Sygn. 171813, 171814

Autorzy opracowania podjęli niezwykle ciekawy poznawczo i ważny społecznie temat polityki społecznej i pracy socjalnej wobec rodziny w Polsce w ciągu całego okresu transformacji tj. w latach 1989 – 2019. Książka jest niezwykle bogatym w wątki, a przy tym udokumentowanym, opracowaniem wnoszącym wkład do wiedzy w zakresie polityki rodzinnej. Obok walorów merytorycznych na uwagę zasługuje czytelna struktura opracowania, bowiem ma ono jasną i logiczną konstrukcję.

Głównym celem publikacji było podsumowanie i ocena zmian w zakresie polityki rodzinnej oraz ich skutków o ekonomicznym, społecznym i politycznym charakterze po 1989 r. Każdy etap owych zmian na przestrzeni tych trzech dekad charakteryzował się swoistymi uwarunkowaniami, rozwiązaniami, reakcjami i konsekwencjami. Połączenie wiedzy na ten temat oraz wspólna refleksja naukowa po tylu latach doświadczeń w tym obszarze powinny stanowić nieocenioną wartość poznawczą i utylitarną, tak dla dalszej nauki, jak i praktyki.

Ze względu na fakt, że sam tytuł publikacji obejmuje duży zakres tematyczny – została ona podzielona na pięć większych części – pierwsza „Polityka rodzinna – Bilans 30-lecia”, druga „Rodzina – aksjologia i unormowanie”, trzecia „Polityka społeczna na rzecz rodzin wobec wybranych grup społecznych”, czwarta „Instrumenty wsparcia rodziny w ramach prowadzonej polityki” i piąta „Polityka społeczna na rzecz rodzin wobec nowych wyzwań”.

Atutem książki jest interdyscyplinarny charakter wskazujący na wielowątkowość i złożoność problemów, różnych kwestii i zagadnień związanych z szeroko rozumianą polityką na rzecz rodzin. Odwołania do wyników badań przeprowadzonych przez autorów wswoich artykułach podnoszą rangę naukową niniejszej publikacji. Istotnym wkładem jest również połączenie w tej publikacji teorii z praktyką poprzez zaprezentowanie wyników badań środowiska naukowego oraz doświadczeń pracowników socjalnych (praktyków), pracujących na co dzień z rodzinami, wykonując zadania w zakresie polityki na ich rzecz.

Przedstawienie mózgu jako zazębiających się kół na okładce książki pt. "Przeprogramuj swój mózg".© GWPPrzeprogramuj swój mózg : jak poradzić sobie z lękiem, paniką i zamartwianiem się dzięki technikom poznawczo-behawioralnym, neuronauce i uważności / Debra Kissen, Ashley D. Kendall, Michelle Lozano, Micah Ioffe ; przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz. – Wydanie pierwsze w języku polskim. – Sopot : GWP, 2021.

Sygn. 171783, 171784

Być może uważasz, że niektórzy ludzie po prostu rodzą się spokojni, podczas gdy pozostali są skazani na zmaganie się z lękiem przez całe życie. Może sądzisz, że nie jesteś w stanie przezwyciężyć zamartwiania się, niepewności siebie czy samokrytyki. Na szczęście dla ciebie to nieprawda!

Dzięki specjalnym ćwiczeniom umysłowym możesz zwiększyć opanowanie, osiągnąć spokój i wzmocnić wiarę w siebie. Niniejsza książka jest czymś więcej niż zwykłym poradnikiem – to kompleksowy plan treningowy dla twojego mózgu, siłownia dla twojego umysłu. Pozwoli ci przeprogramować mózg tak, by odczuwać większy spokój, przestać wciąż się zamartwiać i rzadziej działać w trybie lęku.

Autorki książki opracowały niezwykle przyjazny i przystępny program, który wytrenuje twój umysł i wzmocni nowe połączenia nerwowe w twoim mózgu. Obejmuje on dziesięć podstawowych umiejętności potrzebnych do przeprogramowania mózgu, tak aby:

 • przezwyciężyć lęk,
 • przestać krytykować siebie,
 • być tu i teraz,
 • uwolnić się od bólu emocjonalnego,
 • zwiększyć odporność psychiczną,
 • zmieniać perspektywę,
 • ostudzić silne emocje,
 • przestać odkładać działanie na później,
 • być człowiekiem pewnym siebie,
 • utrzymać wypracowane rezultaty.

Okładka książki pt. "Psyche w mediosferze" z nazwą autora i wydawnictwa.© Wydaw. UMCSPsyche w mediosferze : geneza i współczesność psychologii mediów / Joanna Pluta. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021.

Sygn. 171798, 171799

Walorem zasadniczym książki jest to, że podjęto w niej ważną i interesującą próbę przedstawienia historii i psychologii rozwoju mediów w Polsce. W literaturze z tego zakresu ta praca stanowi dobry wyjątek, ponieważ podejmuje się w niej problematykę relatywnie nową i niepodejmowaną dotąd w systematycznej formie w naszym piśmiennictwie. […]

Autorka książki jasno określa zakres przedstawionej w niej analizy mediów w kontekście polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. W tym właśnie zakresie książka, bez wątpienia, stanowi dobrą próbę uporządkowania tego, nagromadzonego, obszernego już zakresu wiedzy.”

Fragment recenzji Prof. dr. hab. Czesława Nosala

Fragment twarzy chłopca na okładce książki pt. "Uczeń z zespołem Aspergera".© ImpulsUczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. – Wydanie V. – Kraków : Impuls, 2023.

Sygn. 171805, 171806

Publikacja ma charakter poradnika zawierającego konkretne, bardzo proste i przejrzyście sformułowane wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera. Jest skierowana do wszystkich nauczycieli, zwłaszcza szkół ogólnodostępnych, ale i integracyjnych lub specjalnych, którym przyszło pracować z tym jakże fascynującym, wymagającym, zaskakującym, inteligentnym, ale i czasami trudnym dzieckiem. Odbiorcami mogą być również inni specjaliści: pedagodzy, psycholodzy i logopedzi, którzy nie mają do czynienia na co dzień z dzieckiem cierpiącym na zaburzenie ze spektrum autyzmu, ale są ciekawi, jak ono funkcjonuje. Odbiorcami mogą być również rodzice dziecka ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera, którzy potrzebują konkretnego pokierowania i wsparcia. Oprócz typowej charakterystyki i sposobów funkcjonowania ucznia cierpiącego na zespół Aspergera zaprezentowane są w tej książeczce osiowe objawy tego zaburzenia z kręgi autyzmu oraz metody terapii. Książeczka jest zatem próbą zainteresowania środowisk nauczycielskich problemami tej grupy uczniów. Termin zespołu Aspergera w ciągu ostatnich kilku lat stał się tematem niezmiernie modnym i głośnym. Należy spodziewać się, że dzieci ze diagnozowanym zespołem Aspergera będzie systematyczne przybywać, jeżeli już tak się nie dzieje. Dlatego wiedza nauczycieli i innych specjalistów z tego zakresu musi się poszerzać, ponieważ dobrze funkcjonujące dziecko dotknięte tym zaburzeniem nie musi trafić do szkoły integracyjnej czy specjalnej, ale do zwykłej szkoły masowej, może właśnie, drogi nauczycielu, do twojej klasy.

Źródła:

ccpress​.pl
ksiegarnia​.pwn​.pl
wydawnictwo​.sbp​.pl
wolterskluwer​.pl
profinfo​.pl
wuw​.pl
wydawnictwo​.umk​.pl
impulsoficyna​.com​.pl
elipsa​.pl
gwp​.pl
wydawnictwo​.umcs​.eu