Nowości na bibliotecznej półce – październik

Nowości na bibliotecznej półce – październik

© ScholarPatologie społeczne i problemy społeczne / Irena Pospiszyl. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021.

Sygn. 171915, 171916

Książka, pomyślana jako podręcznik akademicki, składa się z czternastu rozdziałów poświęconych zachowaniom naruszającym normy społeczne lub normy społeczne i prawne.

Prezentowane problemy potraktowane zostały w sposób interdyscyplinarny, co niewątpliwie stanowi istotną zaletę publikacji.

Ta obszerna praca dotyczy ważnych i budzących nierzadko wiele kontrowersji zjawisk. Choć poruszane kwestie omawiane są wieloaspektowo, książka stanowi zwartą całość i czytelnik nie będzie miał problemów z usytuowaniem ich w określonej strukturze czy porządku normatywnym.

© DifinSzkoła jako przestrzeń uczenia się / redakcja naukowa Grażyna Cęcelek, Elżbieta Woźnicka, Piotr Klimczyk. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021.

Sygn. 171928, 171929

Szkoła współczesna nieustannie się zmienia, ponieważ na skutek przeobrażeń zachodzących w otaczającej rzeczywistości oraz nowych, coraz większych wymagań stawianych przed jednostką i całym społeczeństwem, ewoluują także postawy, potrzeby i wymagania społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, wychowawców oraz rodziców. W stronę szkoły jako ważnego środowiska wychowawczego kierowane są oczekiwania na właściwe przygotowanie młodego pokolenia do świadomego i racjonalnego uczestnictwa społecznego. Tendencje takie dezaktualizują tradycyjne formy pracy pedagogicznej i jednocześnie generują potrzebę kształtowania środowiska szkolnego jako przestrzeni uczenia się, w którym wychowanie adaptacyjne zostanie zastąpione oddziaływaniami o charakterze innowacyjnym i antycypacyjnym, inspirującym do aktywnego współtworzenia oraz modyfikowania otaczającego świata.

W odniesieniu do zasygnalizowanej problematyki autorzy tekstów zawartych w opracowaniu podjęli trud wielowątkowego zaprezentowania współczesnej szkoły jako przestrzeni uczenia się w kontekście najważniejszych obszarów edukacyjnego i społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Podejście takie umożliwia komplementarny ogląd podejmowanej problematyki oraz eksponuje ogromną rolę szkolnej przestrzeni uczenia się w procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia oraz w zakresie edukacji permanentnej, stanowiącej fundament społecznego i zawodowego funkcjonowania współczesnego człowieka dorosłego.

© HarmoniaZajęcia z wychowawcą : ćwiczenia, gry i karty pracy dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej / Anna Kaim ; [ilustracje: Dawid Żabiński].- Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2021.

Sygn. 171933, 171934

Książka jest zbiorem gotowych ćwiczeń, gier i zabaw, dzięki którym nauczyciel może zrealizować kreatywne zajęcia wychowawcze przy minimalnych przygotowaniach.

Poruszone zostały w niej tematy najbliższe problemom wychowawczym, z którymi spotykają się nauczyciele w szkołach podstawowych.

Przejrzysty podział materiału, zadania oparte na inspirujących pomysłach oraz ograniczenie do minimum teorii na rzecz praktycznych rozwiązań sprawiają, że jest to pozycja dla nauczycieli lubiących prowadzić zajęcia w sposób aktywny i otwarty na potrzeby uczniów.

© PZWLZdrowie psychiczne : współczesne zagrożenia i możliwości wzmacniania / Ewa Wilczek-Rużyczka, Magdalena Kwak. – Wydanie I. – Warszawa : PZWL, 2022.

Sygn. 171935, 171936

Monografia „Zdrowie psychiczne. Współczesne zagrożenia i możliwości wzmacniania” porusza zagadnienia w obecnych czasach niezmiernie ważne ze względu na występowanie wielu czynników wpływających negatywnie na zdrowie psychiczne społeczeństwa. Wciąż bowiem rośnie liczba osób mających problemy związane z ich zdrowiem psychicznym i to w każdej grupie wiekowej. Zjawisko to od ponad roku ulega ciągłemu nasileniu w związku z zagrożeniami i ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię COVID-19, która stała się wyzwaniem nie tylko medycznym, lecz także społecznym i dla zdrowia psychicznego.

W książce zawarto informacje o zdrowiu psychicznym, jego determinantach i zagrożeniach, a także wzmacnianiu zdrowia psychicznego według koncepcji salutogenetycznej i radzenia sobie ze stresem. Ze względu na znaczenie tego wzmacniania uwzględniono dodatkowo praktyczne wskazania dotyczące realizacji warsztatów, programów profilaktycznych i podejmowania innych działań.

© DifinDepresja : terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży / Chrissie Verduyn, Julia Rogers, Alison Wood ; przekład Mateusz Jastrzębski.- Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2022.

Sygn. 171988, 171989

Prezentowana książka to przystępny przewodnik po rozpoznawaniu i terapii depresji u młodych ludzi. Bazując na cieszącym się powodzeniem podręczniku, opracowanym na potrzeby badań naukowych, publikacja ta przedstawia przegląd modelu poznawczo-behawioralnego przeznaczonego do pracy z tą grupą wiekową.

Poruszane tematy obejmują kwestie dotyczące sposobu rozpoczynania terapii, angażowania młodych ludzi, wyznaczania celów terapii, a także ocenę i formułowanie zachowań poznawczych, czy rozwiązanie problemów, z którymi mogą spotkać się terapeuci.

Książka ta ma stanowić również zachętę dla rodziców i instytucji do wspierania terapii. W publikacji znajdziemy również przykłady konkretnych przypadków i praktyczne wskazówki, które przygotują terapeutę do pracy z młodymi ludźmi.

© Wydaw. UGPolonistyka końca świata : edukacja literacka wobec wyzwań współczesności / Maciej Michalski.- Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022.

Sygn. 172029

Świat umiera, a my nawet tego nie zauważamy” – pisała niedawno Olga Tokarczuk. Mimo to uprawiamy dydaktykę polonistyczną (i nie tylko), tak jakby nie obchodził nas zbliżający się koniec i prowadzące do niego kryzysy.

Coraz bardziej powiększa się rozziew między otaczającą nas rzeczywistością a tym, czego i jak nauczamy, przyczyniając się do wzrostu frustracji młodych ludzi, potęgowanej nieprzewidywalnymi skutkami pandemii.

Książka niniejsza stanowi próbę diagnozy tej sytuacji oraz oferuje propozycje zmian w edukacji literackiej, aby pomagała ona przetrwać we współczesnym świecie oraz odpowiedzialnie go zmieniać.

© PWNPsychologia tremy : teoria i praktyka / Julia Kaleńska-Rodzaj. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : PWN, 2021.

Sygn. 172033, 172034

Praca zawodowego muzyka jest jednym z najbardziej złożonych rodzajów działalności. Podstawą sukcesu są tu wieloletnie codzienne ćwiczenia, wymagające dużego wysiłku fizycznego i psychicznego. Można powiedzieć, że występ publiczny jest „wierzchołkiem góry lodowej” w życiu muzyka, na którym za każdym razem ważą się losy muzyka-wykonawcy i muzyka-osoby. Jeśli muzyk pozytywnie ocenia obie te sfery, owocuje to poczuciem dobrostanu psychicznego, co stwarza dobre warunki do dalszego twórczego rozwoju. Dlatego już sama myśl o możliwości niepowodzenia wzbudza lęk, który doprowadzić może do dezorganizacji procesu gry i radykalnego spadku jakości wykonania.

Zjawisko tremy z pewnością znane jest każdej osobie występującej publicznie, doświadczamy tego uczucia w najważniejszych dla nas momentach życiowych. Dla większości zawodów problem tremy nie jest tak istotny ze względu na to, że występy publiczne są w nich zjawiskiem okazjonalnym. Natomiast w zawodach artystycznych, wykonawczych umiejętność radzenia sobie z tremą jest często czynnikiem decydującym o możliwości wykonywania zawodu.

© ZnakSelekcje : jak szkoła niszczy ludzi, społeczeństwa i świat / Mikołaj Marcela. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021.

Sygn. 172037, 172038

Trudno sobie wyobrazić świat bez szkoły. A może właśnie to powinniśmy dziś zrobić?

Czego uczy nas szkoła? Czy poza tabliczką mnożenia nie wpaja w nas uległości, bierności, posłuszeństwa, rywalizacji i pracy pod przymusem?

Wierzymy, że szkoła rozwija w dzieciach zaradność, niweluje nierówności społeczne i przyczynia się do postępu świata. To mit! Jest dokładnie na odwrót! To ona w dużym stopniu sprawia, że ludzie są nieszczęśliwi. To ona prowadzi społeczną selekcję, już kilkulatków dzieląc na lepszych i słabszych. To ona czyni świat coraz gorszym miejscem do życia i to również przez nią najczęściej zapominamy, kim jesteśmy, przestajemy być sobą.

Szkoła jest instytucją stworzoną w konkretnym czasie i dla realizowania określonych celów. Tyle tylko, że ten czas i cele dotyczą XIX wieku – wtedy narodził się system edukacji, w ramach którego funkcjonują nasze szkoły. Zwłaszcza dziś w dobie nauki zdalnej – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – potrzebujemy zupełnie innego myślenia o edukacji i jej roli w naszym życiu, zrozumienia, jak szkoła niszczy ludzi, społeczeństwa i świat. Potrzebujemy też konkretnej wiedzy, by uratować nasze dzieci – zróbmy wszystko, by szkoła nie zabiła w nich kreatywności, głodu poznawania świata i marzeń!

© GWPTransdiagnostyczna terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży : podręcznik terapeuty / Jill Ehrenreich-May, Sarah M. Kennedy, Jamie A. Sherman, Emily L. Bilek, Brian A. Buzzella, Shannon M. Bennett, David H. Barlow ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. – Wydanie pierwsze w języku polskim. – Sopot : GWP, 2022.

Sygn. 172048, 172049

Podręcznik jest poświęcony podejściu transdiagnostycznemu w terapii zaburzeń emocjonalnych – lękowych i nastroju (depresyjnych) – dzieci i młodzieży. Opisany w nim program terapeutyczny powstał z myślą o efektywnej pracy z młodymi osobami, które wykazują objawy kilku zaburzeń, objawy podprogowe lub mieszane. Modułowa struktura programu umożliwia terapeucie realizację całego cyklu terapeutycznego bądź zmodyfikowanie go w taki sposób, by jak najlepiej dostosować interwencję do odbiorcy. Poszczególne techniki są nakierowane na podstawowe problemy leżące u podstaw zaburzeń emocjonalnych.

Podręcznik terapeuty uzupełniają poradniki, które zawierają przegląd umiejętności, jakich nabywa się w trakcie terapii, niezbędne formularze, ćwiczenia i zadania do pracy własnej.

Prezentowany program terapeutyczny ma charakter ujednolicony, ponieważ obejmuje zintegrowany zestaw procedur terapeutycznych skutecznych w przypadku całej grupy zaburzeń. Jest to także program transdiagnostyczny, ponieważ stworzono go z myślą o efektywnej pracy nad wszystkimi zaburzeniami emocjonalnymi, jakie mogą współwystępować u jednej osoby.

© ImpulsWychowanie obywatelskie w młodszym wieku szkolnym / Emilia Jakubowska. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2021.

Sygn. 172058, 172059

Dostrzegając potrzebę zwrócenia większej uwagi zarówno pedagogów zorientowanych teoretycznie, jak i pedagogów zorientowanych praktycznie na wagę wychowania obywatelskiego w edukacji wczesnoszkolnej, Autorka podjęła próbę zdiagnozowania i analizy tego zagadnienia. Nie bez znaczenia był fakt, że wychowanie obywatelskie w procesie edukacji wczesnoszkolnej uwzględnia coraz to nowe obszary współczesnego świata. Przykładem jest wprowadzenie do edukacji w młodszym wieku szkolnym w wielu krajach wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i wyzwań, jakie w związku z tym pojawiają się w edukacji dzieci i dorosłych na całym świecie.

Rodzice i nauczyciele powinni brać pod uwagę poszerzenie zakresów wspólnych działań wzbogacających obywatelskie doświadczenia dziecka w domu i poza nim, włączać je w różne aktywności, które dostarczają mu doświadczeń tego typu. Dzięki nim przyszłe pokolenia Polaków, świadomych swoich korzeni i tożsamości narodowej, będą potrafiły odnaleźć się w Europie i świecie.

Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako proces wspierania rozwoju psychospołecznego oraz kształtowania potencjałów / Justyna Siemionow. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2022.

Sygn. 172086, 172087

Wiedza na temat wielowymiarowego zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży jest niezbędna do planowania oraz realizacji konkretnych działań w procesie wychowania nieletnich.

W prezentowanej publikacji autorka przyjmuje, że proces resocjalizacji nieletnich powinien być organizowany przede wszystkim z uwzględnieniem perspektywy rozwojowej. Jednym z głównych celów procesu resocjalizacji w tym ujęciu staje się zatem wspieranie wychowanków w pokonywaniu trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych okresu adolescencji. Identyfikacja oraz wzmacnianie potencjałów nieletnich stanowią jego uzupełnienie. Wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych są w okresie intensywnych zmian kształtującej się osobowości, która u części z nich zmierza w nieprawidłowym kierunku, stwarzając tym samym ryzyko określonych zaburzeń psychicznych. Dostosowanie realizowanych działań do indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków, daje możliwości dokonania trwałych pozytywnych zmian w ich funkcjonowaniu psychospołecznym.

© ImpulsEdukacja muzyczna dzieci z perspektywy pedagogicznej i profilaktyczno-terapeutycznej / Lidia Kataryńczuk-Mania ; [Uniwersytet Zielonogórski]. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2022.

Sygn. 172102, 172103

Publikacja poświęcona jest edukacji muzycznej, która jest jednym z elementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu dzieci. Edukacja to proces. Nie ma gotowej recepty na zaspokojenie dziecięcej potrzeby muzyki, tym bardziej, że każdy mały człowiek ma swoje indywidualne tempo rozwoju. Jeśli zadbamy o ten rozwój i zainteresujemy dziecko otoczeniem muzycznym, to efekty będą widoczne w całym życiu człowieka – od dzieciństwa po dojrzałość. Wczesna edukacja muzyczna może korzystnie oddziaływać na kolejne fazy życia dziecka.

Zaproponowana monografia wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu nauczycieli, terapeutów, którzy poszukują różnych rozwiązań naukowo-metodycznych i rozumieją potrzebę kształcenia muzycznego. Przez wiele lat, gdy pracowałam z dziećmi, studentami, nauczycielami, terapeutami, sama poszukiwałam rozmaitych skutecznych i atrakcyjnych rozwiązań, aby edukacja muzyczna była ważna i spełniała swoje wielowymiarowe zadania.

Źródła:

scholar​.com​.pl
difin​.pl
harmonia​.edu​.pl
pzwl​.pl
wydawnictwo​.ug​.edu​.pl
ksiegarnia​.pwn​.pl
znak​.com​.pl
gwp​.pl
impulsoficyna​.com​.pl