Aktualne wytyczne przeciwepidemiczne

Aktualne wytyczne przeciwepidemiczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Wytyczne GISMZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne GISMZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne GISMZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

Rekomendacje GIS zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

Wytyczne GISzajęcia praktyczne w szkole policealnej

Rekomendacje GISprocedury działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży

Wytyczne – organizacja opieki w bursach i internatach

Wytyczne – dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Wytyczne – zajęcia praktyczne w branżowej szkole I stopnia i technikum

Pięć różnych schematów postępowania

Jeżeli stwierdzone zostanie zakażenie u jednego ucznia w szkole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podejmuje decyzję o izolacji zakażonej osoby, oraz kwarantannie osób, które miały z nią kontakt. W praktyce oznacza to całą klasę. Poddani kwarantannie mogą pracować i uczyć się w trybie zdalnym po uzgodnieniu z dyrekcją i uzyskaniu zgody PPIS.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 1

Jeżeli w klasach na tym samym piętrze zostanie odnotowane kilka przypadków zakażeń, chorzy, wszystkie klasy na tym samym piętrze oraz osoby, które miały kontakt z zakażonymi, zostają poddani izolacji. Nauczyciele po uzyskaniu zgody dyrektora mogą pracować zdalnie. Placówka w takiej sytuacji przechodzi w hybrydowy tryb nauczania, tzn. osoby na kwarantannie uczą się zdalnie, a pozostali stacjonarnie.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 2

Przy stwierdzeniu zakażenia u nauczyciela uczącego w kilku klasach schemat postępowania wygląda tak samo, jak w powyższym przypadku. Z tą różnicą, że w zależności od sytuacji cała placówka może także przejść na zdalny tryb nauczania. Decyzję podejmuje inspektor sanitarny po dochodzeniu epidemiologicznym.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 3

Kiedy w szkole zakażeni lub podejrzani o zakażenie będą zarówno uczniowie kilku klas, jak i inni pracownicy, PPIS zarządzi dla nich wszystkich oraz dla osób, z którymi mieli kontakt, kwarantannę. Cała placówka przechodzi wówczas w zdalny tryb nauki.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 4

Kiedy w szkole u jednego z nauczycieli, który miał kontakt z pozostałymi pedagogami, stwierdzone zostanie zakażenie, trafia on na kwarantannę. Podobnie, jak osoby, które miały z nim kontakt. Szkoła przechodzi wówczas na tryb zdalny nauczania.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 5

Aktualizacja:

W wytycznych MEN, MZGIS został dodany nowy zapis, konieczny ze względu na szczególną ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi:

Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

– obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

– w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

Aktualizacja dotyczy także zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej. Z uwagi na możliwość nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem dodaliśmy zapis określający sposób prowadzenia takich zajęć:

w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.