Aktu­alne wytyczne przeciwepidemiczne

Aktu­alne wytyczne przeciwepidemiczne

Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej we współ­pracy z Głównym Inspek­to­ratem Sani­tarnym, a w przy­padku orga­ni­zacji i prze­pro­wa­dzania tego­rocz­nych egza­minów z Centralną Komisją Egza­mi­na­cyjną, przy­go­to­wało szereg wytycz­nych prze­ciw­e­pi­de­micz­nych, które przede wszystkim zapewnią dzie­ciom, uczniom, nauczy­cielom oraz pracow­nikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowa­dzącym i dyrek­torom pomogą w zorga­ni­zo­waniu pracy w czasie epidemii zwią­zanej z COVID-19.

Wytyczne GISMZ i MEN dla przed­szkoli, oddziałów przed­szkol­nych w szkole podsta­wowej i innych form wycho­wania przed­szkol­nego oraz insty­tucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne GISMZ i MEN dla szkół podsta­wo­wych – edukacja wcze­snosz­kolna

Wytyczne GISMZ i MEN dla szkół – konsul­tacje z nauczy­cie­lami w szkole

Reko­men­dacje GIS zajęcia rewa­li­da­cyjne, rewa­li­da­cyjno-wycho­wawcze i wcze­snego wspo­ma­gania rozwoju dziecka

Wytyczne – prze­pro­wa­dzanie egzaminów

Wytyczne GISzajęcia prak­tyczne w szkole policealnej

Reko­men­dacje GISproce­dury dzia­łania poradni psycho­lo­giczno-peda­go­gicz­nych dla dzieci i młodzieży

Wytyczne – orga­ni­zacja opieki w bursach i internatach

Wytyczne – dla orga­ni­za­torów wypo­czynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Wytyczne – zajęcia prak­tyczne w bran­żowej szkole I stopnia i technikum

Pięć różnych sche­matów postępowania

Jeżeli stwier­dzone zostanie zaka­żenie u jednego ucznia w szkole, Państwowy Powia­towy Inspektor Sani­tarny podej­muje decyzję o izolacji zaka­żonej osoby, oraz kwaran­tannie osób, które miały z nią kontakt. W prak­tyce oznacza to całą klasę. Poddani kwaran­tannie mogą pracować i uczyć się w trybie zdalnym po uzgod­nieniu z dyrekcją i uzyskaniu zgody PPIS.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 1

Jeżeli w klasach na tym samym piętrze zostanie odno­to­wane kilka przy­padków zakażeń, chorzy, wszystkie klasy na tym samym piętrze oraz osoby, które miały kontakt z zaka­żo­nymi, zostają poddani izolacji. Nauczy­ciele po uzyskaniu zgody dyrek­tora mogą pracować zdalnie. Placówka w takiej sytu­acji prze­chodzi w hybry­dowy tryb nauczania, tzn. osoby na kwaran­tannie uczą się zdalnie, a pozo­stali stacjonarnie.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 2

Przy stwier­dzeniu zaka­żenia u nauczy­ciela uczą­cego w kilku klasach schemat postę­po­wania wygląda tak samo, jak w powyż­szym przy­padku. Z tą różnicą, że w zależ­ności od sytu­acji cała placówka może także przejść na zdalny tryb nauczania. Decyzję podej­muje inspektor sani­tarny po docho­dzeniu epidemiologicznym.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 3

Kiedy w szkole zaka­żeni lub podej­rzani o zaka­żenie będą zarówno uczniowie kilku klas, jak i inni pracow­nicy, PPIS zarządzi dla nich wszyst­kich oraz dla osób, z którymi mieli kontakt, kwaran­tannę. Cała placówka prze­chodzi wówczas w zdalny tryb nauki.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 4

Kiedy w szkole u jednego z nauczy­cieli, który miał kontakt z pozo­sta­łymi peda­go­gami, stwier­dzone zostanie zaka­żenie, trafia on na kwaran­tannę. Podobnie, jak osoby, które miały z nim kontakt. Szkoła prze­chodzi wówczas na tryb zdalny nauczania.

Zakażenie COVID-19 w szkole - procedury postępowania 5

Aktu­ali­zacja:

W wytycz­nych MEN, MZGIS został dodany nowy zapis, konieczny ze względu na szcze­gólną ochronę uczniów z choro­bami przewlekłymi:

Dyrektor szkoły wpro­wadzi dodat­kowe środki ostroż­ności doty­czące funk­cjo­no­wania w szkole dzieci z choro­bami prze­wle­kłymi, w poro­zu­mieniu z ich rodzicami/opiekunami praw­nymi, np.

– obowiązek zacho­wania dystansu podczas zajęć lekcyj­nych, w świetlicy,

– w przy­padku braku możli­wości zacho­wania dystansu w miej­scach wspólnie użyt­ko­wa­nych, tj. podczas zajęć lekcyj­nych, w świe­tlicy, na kory­ta­rzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

Aktu­ali­zacja dotyczy także zaleceń dla dyrek­torów szkół ze stref żółtej i czer­wonej. Z uwagi na możli­wość nauczania indy­wi­du­al­nego dla dzieci z orze­cze­niem doda­liśmy zapis okre­śla­jący sposób prowa­dzenia takich zajęć:

w przy­padku uczniów z orze­cze­niem o potrzebie nauczania indy­wi­du­al­nego – nauczy­ciel prowa­dzący nauczanie indy­wi­du­alne, może prowa­dzić zajęcia z wyko­rzy­sta­niem metod i technik kształ­cenia na odległość.