Prio­ry­tety Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty

Kurator oświaty ogłosił prio­ry­tety w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Orga­ni­zacja procesu dydak­tycz­nego przez nauczy­cieli w sposób sprzy­ja­jący efek­tyw­nemu uczeniu się, z wyko­rzy­sta­niem wyników diagnozy uczniów uwzględ­nia­jącej wska­zania zawarte w opiniach i orze­cze­niach o potrzebie kształ­cenia specjal­nego.
  2. Kształ­to­wanie odpo­wie­dzial­ności oraz postaw obywa­tel­skich uczniów poprzez dzia­łania wyni­ka­jące z inicjatyw uczniow­skich.