Priory­tety Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty

Priory­tety Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty

Kurator oświaty ogłosił priory­tety w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Organi­zacja procesu dydak­tycz­nego przez nauczy­cieli w sposób sprzy­ja­jący efektyw­nemu uczeniu się, z wykorzy­sta­niem wyników diagnozy uczniów uwzględ­nia­jącej wskazania zawarte w opiniach i orzecze­niach o potrzebie kształ­cenia specjal­nego.
  2. Kształ­to­wanie odpowie­dzial­ności oraz postaw obywa­tel­skich uczniów poprzez działania wynika­jące z inicjatyw uczniow­skich.