Prio­ry­tety Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty

Prio­ry­tety Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty

Kurator oświaty ogłosił prio­ry­tety w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Prowa­dzenie inno­wacji peda­go­gicz­nych jako stałego i inte­gral­nego elementu funk­cjo­no­wania szkoły, mają­cego na celu podnie­sienie jakości jej pracy.
  2. Promo­wanie etycz­nych wartości jako funda­mentu kształ­to­wania charak­teru uczniów i prze­ciw­dzia­łania niepo­żą­danym zachowaniom.
Załącznik do zarządzenia nr 48/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 28 sierpnia 2020 r.