Zapro­szenie na Dzień Mariana Rejewskiego

Zapro­szenie na Dzień Mariana Rejewskiego

Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty oraz Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapra­szają 26 wrze­śnia o godz.11.00 na obchody Dnia Mariana Rejewskiego.

W programie:

  • prelekcja płk. Jerzego Lelwica
  • posa­dzenie Dębu Pamięci Mariana Rejewskiego
  • zwie­dzanie Sali Pamięci poświę­conej wybit­nemu kryptologowi
  • promocja publi­kacji „Marian Rejewski – pogromca Enigmy”
  • szachy plene­rowe
  • pokój zagadek
  • gry logiczne
  • poczę­stunek

plakat Dzień Mariana Rejewskiego

Part­nerzy wydarzenia:Fundacja PGNiG Fundacja PZU - logotypy