Skano­wanie na zamó­wienie dla osób posia­da­ją­cych kartę biblioteczną

Skano­wanie na zamó­wienie dla osób posia­da­ją­cych kartę biblioteczną

Szanowni Czytel­nicy,
wyko­nu­jemy skany arty­kułów z czaso­pism i frag­mentów książek dostęp­nych tylko na miejscu w Czytelni. Zamó­wienia można wysyłać na adres: czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

W zamó­wieniu należy podać numer karty biblio­tecznej, tytuł arty­kułu, autora arty­kułu, tytuł czaso­pisma, rok i numer.
Jedno­ra­zowo można zamówić do 20 stron skanów.

Przy­po­mi­namy, że zesta­wienia biblio­gra­ficzne opra­co­wy­wane są na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy.