Zasady bezpie­czeń­stwa w bibliotece

Zasady bezpie­czeń­stwa w bibliotece

Zasady bezpie­czeń­stwa po zdjęciu zakazu prowa­dzenia dzia­łal­ności bibliotecznej
w związku ze znosze­niem ogra­ni­czeń zwią­za­nych z COVID-19
(obowią­zują od 7 maja 2020 r. – Zarzą­dzenie nr 228/8/2020 Dyrek­tora PBW)

Ogólne zasady postępowania:

 • ogra­ni­czenie wolnego dostępu do księ­go­zbioru oraz innych prze­strzeni obiektu poza stano­wi­skiem zwrotów i wypo­ży­czeń zbiorów bibliotecznych;
 • obsługa czytel­ników przez biblio­te­karzy w masecz­kach i ręka­wicz­kach latek­so­wych lub nitrylowych;
 • dezyn­fekcja dłoni przez czytel­ników przed punktem obsługi;
 • prze­by­wanie użyt­kow­ników w biblio­tece w masecz­kach i rękawiczkach;
 • ogra­ni­czenie liczby czytel­ników, którzy mogą jedno­cze­śnie prze­bywać w biblio­tece do 3 osób;
 • zacho­wanie bezpiecznej odle­głości ok. 2 metrów między osobami;
 • wpro­wa­dzenie przerwy tech­nicznej w dzia­łaniu biblio­teki w godz. 13:00 – 13:30, podczas której nastę­puje dezyn­fekcja pomiesz­czeń dostęp­nych dla czytelników.

Zasady postę­po­wania ze zbio­rami biblio­tecz­nymi powra­ca­ją­cymi do biblioteki:

 • egzem­plarze wypo­ży­czone do domu przyj­muje personel zaopa­trzony w ręka­wiczki latek­sowe lub nitrylowe;
 • bezpo­średni kontakt ze zwra­canym egzem­pla­rzem ogra­nicza się do jego identyfikacji;
 • przy­jęte egzem­plarze poddaje się kwaran­tannie na okres 3 dni;
 • powierzchnie będące w kontakcie ze zwra­ca­nymi mate­ria­łami poddaje się dezyn­fekcji przez mycie deter­gentem lub prepa­ra­tami dezyn­fek­cyj­nymi zawie­ra­ją­cymi alkohol w stężeniu minimum 60%;
 • w przy­padku poja­wienia się zaka­żenia koro­na­wi­rusem SARS-CoV‑2 wśród pracow­ników, mają­cych kontakt ze zbio­rami, stosuje się kwaran­tannę na 10 dni do 2 tygodni oraz wyłą­czenie z użyt­ko­wania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Ogólne zasady bezpieczeństwa:

 • prawi­dłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund;
 • unikanie doty­kania twarzy (oczu, nosa, ust);
 • zacho­wanie bezpiecznej odle­głości (od 1,5 do 2 metrów) od innych osób;
 • zasła­nianie ust i nosa chus­teczką jedno­ra­zową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzu­canie takiej chusteczki;
 • zwró­cenie się o pomoc medyczną (najpierw tele­fo­nicznie) w przy­padku zauwa­żenia u siebie objawów choroby o charak­terze wiru­sowym (gorączka, kaszel, trud­ności w oddychaniu).