Praca metodą projektu na przykła­dzie muzyki

Praca metodą projektu na przykła­dzie muzyki

Bezpłatne warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego w ramach programu DELFORT popro­wadzi edukator Ksenia Herbst-Buchwald. Są one zorien­to­wane bardzo praktycznie na pokazanie nauczy­cielom bazy i możli­wości wykorzy­stania aktual­nych piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Infor­macje w języku niemieckim w załącz­niku.

Termin: 6 listo­pada 2019 r., 15:30 – 18:45
Miejsce: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, Czytelnia Główna.

Rejestracja do 30 paździer­nika 2019 r. na stronie ORE.

Muzyka towarzyszy nam wszędzie: w pracy, w domu i na ulicy. Dlaczego miałoby jej zabraknąć podczas pracy metodą projektu? Łatwość, z jaką piosenki zapadają w pamięć, wykorzy­stuje się od dawna do przeka­zy­wania ważnych infor­macji.

Uczenie się z muzyką oznacza dla ucznia ciekawsze, bardziej sponta­niczne i dzięki temu pozba­wione obaw podej­ście do języka obcego. Jak żadne inne medium, muzyka pobudza również motywację do zrozu­mienia treści, przekształ­cając ją w prawdziwe zainte­re­so­wanie nauką języków obcych.

  • Gdzie można znaleźć ciekawe, aktualne piosenki, właściwie dobrane do projektu?
  • W jaki sposób można wykorzy­stać muzykę i piosenki na lekcji języka niemiec­kiego?
  • Jak połączyć muzykę z pracą metodą projektu?

Na te i inne pytania posta­ramy się wspólnie znaleźć odpowiedź podczas warsz­tatów. Mile widziane będą przykłady z Państwa lekcji.

Macie Państwo ochotę na artystyczno-kreatywne warsz­taty? W takim razie serdecznie zapra­szamy!