Czytamy Kästnera – konkurs

Czytamy Kästnera – konkurs

Zapra­szamy do udziału w wojewódzkim konkursie pięknego czytania w języku niemieckim „Czytamy Kästnera”. Uczest­ni­kami konkursu mogą być uczniowie szkół podsta­wo­wych IV-VIII oraz szkół średnich z województwa kujawsko-pomor­skiego. Zgłoszenia uczest­nictwa należy nadesłać lub dostar­czyć osobi­ście do dnia 15 paździer­nika 2019 r. na adres organi­za­tora – Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego – z dopiskiem Czytelnia.

Finał konkursu odbędzie się 17 paździer­nika 2019 r. w Biblio­tece w godzi­nach 10.00 – 15.00. Konkurs objął honorowym patro­natem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Partnerem Konkursu jest Goethe Instytut w Warszawie.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje dotyczące konkursu znajdują się w Regula­minie.

Załącz­niki do Regula­minu: formu­larz zgłosze­niowy, zgoda rodziców/opiekunów oraz cytaty tekstów Ericha Kästnera.