Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Goethe-Institut Warszawa oraz Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy serdecznie zapra­szają na warsz­taty „Inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy na lekcji języka niemiec­kiego – 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 interak­tyw­nych zadań“, które odbędą się w Czytelni 3 paździer­nika 2019 r. (czwartek) w godz. 15:30 – 18:40, referentka: Agnieszka Krajewska. Rejestracja: zgłoszenia uczest­ników przyj­mo­wane będą do 29 września pocztą elektro­niczną: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy jest innowa­cyjnym projektem, który odwołuje się do cieka­wości ucznia, rozwija twórczo jego myślenie i przybliża język niemiecki. KINDE­RUNI to 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 interak­tyw­nych zadań oraz materiały dydak­tyczne na lekcje języka niemiec­kiego w szkole. Program KINDE­RUNI powstał z myślą o dzieciach 8 – 12 lat. Tematy lekcyjne są atrak­cyjne również dla dzieci starszych, a nawet dla dorosłych.

Szcze­gó­łowe infor­macje znajdą Państwo w załącz­niku.
Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą laptopa/netbooka/tabletu, jeżeli istnieje taka możli­wość.

Grafika: kinde​runi​.goethe​.de/​?​l​a​ng=pl