Życzenia z okazji jubile­uszu

Życzenia z okazji jubile­uszu

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty ogłosiło konkurs plastyczno-literacki na Życzenia dla Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubile­uszu 50-lecia działal­ności w Bydgoszczy. Jest on skiero­wany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych w nastę­pu­ją­cych katego­riach: dzieci w wieku przed­szkolnym, dzieci ze szkół podsta­wo­wych, młodzież szkół ponad­pod­sta­wo­wych, studenci, dorośli.

Prace należy dostar­czyć osobi­ście lub przesłać do 30 września 2019 roku na adres organi­za­tora: Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty w Bydgoszczy, ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4, 85 – 094 Bydgoszcz z dopiskiem: konkurs „Życzenia dla Biblio­teki”.

Szcze­góły dotyczące konkursu zawiera Regulamin.