Kon­fe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Kon­fe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego oraz Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy ser­decznie zapra­szają na bez­płatną kon­fe­rencję dla biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy pt. „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“, która odbę­dzie się 24 kwietnia 2019 roku.

Konferencja24.04.2019

Do pobrania: