Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Osoby zain­te­re­so­wane udziałem w bezpłatnej konfe­rencji dla biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy, która odbę­dzie się 27 wrze­śnia 2019 roku zapra­szamy do rejestracji.

Program konfe­rencji

Prosimy o zapo­znanie się z klau­zulą infor­ma­cyjną oraz wypeł­nienie wszyst­kich wyma­ga­nych pól formularza:

This form is closed