Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“

Osoby zainte­re­so­wane udziałem w bezpłatnej konfe­rencji dla biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy, która odbędzie się 27 września 2019 roku zapra­szamy do rejestracji.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą infor­ma­cyjną oraz wypeł­nienie wszyst­kich wymaga­nych pól formu­larza:

Formu­larz zgłosze­niowy na konfe­rencję NAUCZY­CIEL BIBLIO­TE­KARZPRACAROZWÓJ
5 + 9 =