Zapro­szenie na Naro­dowe Czytanie 2019

Zapro­szenie na Naro­dowe Czytanie 2019

Miejsce Naro­do­wego Czytania: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy; II piętro, sala 210

Czas trwania: 11.30 – 14.00

  1. Odczy­tanie listu Prezy­denta RP Andrzeja Dudy.
  2. Prezen­tacja wystawy książek autorów polskich nowel ze zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy.
  3. Loso­wanie tytułu noweli do prze­czy­tania i wysłu­chania przez uczest­ników akcji Naro­dowe Czytanie.
  4. Zapro­szenie do wspól­nego czytania.
  5. Quizy z niespodziankami.
  6. Selfie z pisa­rzem, selfie z książką.
  7. Pieczę­to­wanie pieczęcią okolicz­no­ściową egzem­plarzy lektur przy­nie­sio­nych przez uczest­ników Naro­do­wego Czytania.
  8. Zwie­dzanie biblioteki.