Nowy Regulamin Udostęp­niania Zbiorów

Nowy Regulamin Udostęp­niania Zbiorów

Od 1 czerwca 2019 r. obowią­zuje nowy Regulamin Udostęp­niania Zbiorów w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Zapra­szamy obecnych i przyszłych czytel­ników do zapoznanie się z nowymi zasadami.