Nowy Regu­lamin Udostęp­niania Zbiorów

Nowy Regu­lamin Udostęp­niania Zbiorów

Od 1 czerwca 2019 r. obowią­zuje nowy Regu­lamin Udostęp­niania Zbiorów w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Zapra­szamy obec­nych i przy­szłych czytel­ników do zapo­znanie się z nowymi zasadami.