Noc Bibliotek 2019

Noc Bibliotek 2019

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólno­polska akcja w niekon­wen­cjo­nalny sposób zachę­ca­jąca do korzy­stania z zasobów bibliotek jako najbar­dziej otwar­tych i dostęp­nych insty­tucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspól­nych, łączą­cych ludzi, lokal­nych centrów żywej kultury i edukacji. Głównym organi­za­torem akcji jest Centrum Edukacji Obywa­tel­skiej.

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza w godz. 15:00 – 20:00 na nastę­pu­jące atrakcje:

 • kiermasz książek obcoję­zycz­nych,
 • Klub Enigma dla rodzin,
 • oldsku­lowe kino domowe dla dzieci,
 • krzyżówki i rebusy,
 • Zrób własną książkę – warsz­taty leporello,
 • Z językiem obcym na wesoło – zajęcia dla uczest­ników od 6 do 99 lat
 • Literackie bingo,
 • Od kipu do klawia­tury,
 • Lektu­rowa kryptogra,
 • bajkowa skrzynia dla najmłod­szych,
 • teatrzyk kamishibai,
 • loteria fantowa,
 • wystawy: Nie zaginaj rogów, Litera­tura dziecięca w zbiorach PBW, Sukcesy i osiągnięcia Biblio­teki,
 • rozwią­zanie konkursu Złóż życzenia Biblio­tece.