Mój bajkowy przy­ja­ciel – finał konkursu

Mój bajkowy przy­ja­ciel – finał konkursu

Dzisiaj o godz. 10.00 odbyło się posie­dzenie komisji konkur­sowej rozstrzy­ga­jącej woje­wódzki konkurs plastyczny pt. „Mój bajkowy przy­ja­ciel”. Komisja w skła­dzie: Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy, dr hab. Ryszard Nowicki, prof. nadzw. – Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW w Bydgoszczy, Anna Drejas – Państwowy Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy oraz Alek­sandra Rzęska – Teatr Polski w Bydgoszczy wybrała najlepsze prace.

Lista laure­atów:

I miejsce:
Hanna Szma­galska kl. IIISP nr 65 w Bydgoszczy
Oliwia Jajak kl IIZS nr 29 w Bydgoszczy
II miejsce:
Zuzanna Kortas kl I – SP nr 1 w Koronowie
Kinga Bednarz kl. I – SP nr 4 w Bydgoszczy
III miejsce:
Mateusz Szulc kl. IISP w Ostrowitem
Kornelia Krecz­mańska kl. I A – SP nr 1 w Koronowie

Wyróż­nienia:
Karo­lina Balcerek kl. IIZS nr 33 w Bydgoszczy
Anna Ceklarz kl. IIZS nr 33 w Bydgoszczy
Maja Laskowska kl. II – ZS nr 29, SP nr 13 w Bydgoszczy
Maciej Pasztak kl. II – Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Anna Koło­dziej­czyk kl. II – SP w Złejwsi Wielkiej
Kalina Turzyńska kl. III – SP nr 2 w Więcborku

Wyróż­nienia dyrek­tora Biblioteki:
Nikola Pamrowska kl. III – SP nr 14 w Bydgoszczy
Zuzanna Głogowska kl I – SP nr 1 w Koronowie
Kata­rzyna Jasz­czyk kl. I – SP nr 66 w Bydgoszczy
Krystian Kolczyński kl. I – SP nr 56 w Bydgoszczy
Oliwia Dere­zińska kl. I – SP nr 15 w Bydgoszczy
Jan Mieloch kl. III – SP nr 2 w Chełmży
Mateusz Małkiński kl. IISP w Ostrowitem
Róża Cychowska kl. IISP w Złejwsi Wielkiej
Oliwia Ozim­kie­wicz kl. III – SP nr 2 w Więcborku
Zuzanna Szcze­pańska kl. IIISP w Złejwsi Wielkiej

Wszystkim laure­atom gratulujemy!

Gala konkur­sowa odbę­dzie się dnia 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, ul. M.C. Skło­dow­skiej-Curie 4, sala 210 (drugie piętro). Serdecznie zapra­szamy laure­atów woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego pt. „Mój bajkowy przy­ja­ciel” z rodzi­cami i nauczy­cie­lami na uroczyste wręczenie nagród.

Joanna Grabowska-Jano­wiak
kierownik Muzeum Oświaty – Wydziału PBW w Bydgoszczy