Mój bajkowy przyja­ciel – finał konkursu

Mój bajkowy przyja­ciel – finał konkursu

Dzisiaj o godz. 10.00 odbyło się posie­dzenie komisji konkur­sowej rozstrzy­ga­jącej wojewódzki konkurs plastyczny pt. „Mój bajkowy przyja­ciel”. Komisja w składzie: Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy, dr hab. Ryszard Nowicki, prof. nadzw. – Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW w Bydgoszczy, Anna Drejas – Państwowy Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy oraz Aleksandra Rzęska – Teatr Polski w Bydgoszczy wybrała najlepsze prace.

Lista laure­atów:

I miejsce:
Hanna Szmagalska kl. IIISP nr 65 w Bydgoszczy
Oliwia Jajak kl IIZS nr 29 w Bydgoszczy
II miejsce:
Zuzanna Kortas kl I – SP nr 1 w Koronowie
Kinga Bednarz kl. I – SP nr 4 w Bydgoszczy
III miejsce:
Mateusz Szulc kl. IISP w Ostro­witem
Kornelia Krecz­mańska kl. I A – SP nr 1 w Koronowie

Wyróż­nienia:
Karolina Balcerek kl. IIZS nr 33 w Bydgoszczy
Anna Ceklarz kl. IIZS nr 33 w Bydgoszczy
Maja Laskowska kl. II – ZS nr 29, SP nr 13 w Bydgoszczy
Maciej Pasztak kl. II – Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wycho­waw­czych
Anna Kołodziej­czyk kl. II – SP w Złejwsi Wielkiej
Kalina Turzyńska kl. III – SP nr 2 w Więcborku

Wyróż­nienia dyrek­tora Biblio­teki:
Nikola Pamrowska kl. III – SP nr 14 w Bydgoszczy
Zuzanna Głogowska kl I – SP nr 1 w Koronowie
Katarzyna Jaszczyk kl. I – SP nr 66 w Bydgoszczy
Krystian Kolczyński kl. I – SP nr 56 w Bydgoszczy
Oliwia Derezińska kl. I – SP nr 15 w Bydgoszczy
Jan Mieloch kl. III – SP nr 2 w Chełmży
Mateusz Małkiński kl. IISP w Ostro­witem
Róża Cychowska kl. IISP w Złejwsi Wielkiej
Oliwia Ozimkie­wicz kl. III – SP nr 2 w Więcborku
Zuzanna Szcze­pańska kl. IIISP w Złejwsi Wielkiej

Wszystkim laure­atom gratu­lu­jemy!

Gala konkur­sowa odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, ul. M.C. Skłodow­skiej-Curie 4, sala 210 (drugie piętro). Serdecznie zapra­szamy laure­atów wojewódz­kiego konkursu plastycz­nego pt. „Mój bajkowy przyja­ciel” z rodzi­cami i nauczy­cie­lami na uroczyste wręczenie nagród.

Joanna Grabowska-Janowiak
kierownik Muzeum Oświaty – Wydziału PBW w Bydgoszczy