Konkurs waka­cyjny

Konkurs waka­cyjny

I edycja konkursu dla czytel­ników bibliotek w woj. kujawsko-pomor­skim „Z jakim Pisa­rzem lub Pisarką wyru­szy­li­by­ście w trasę i dlaczego?”

Drodzy Czytel­nicy, drogie Czytelniczki!

Czy zdarzyło się Wam poko­nywać wyjąt­kowo długą trasę i z pomocą książek zwal­czać nudę? Jeśli tak, wyobraźcie sobie, że trasa jest naprawdę bardzo długa, a Wy nie możecie oderwać oczu od drogi. Tak właśnie więk­szość czasu spędzają osoby pracu­jące w trans­porcie, zwłaszcza prze­woź­nicy – w trasie (często liczonej w tysią­cach kilo­me­trów!), zdani na radio i audio­booki. Idealnie byłoby, gdyby zamiast audio­bo­oków w trasę można było zabrać Pisarza lub Pisarkę i długie godziny w drodze poświęcić na dyskusje o losach boha­terów. Macie pomysł, kogo Wy zabra­li­by­ście ze sobą? Jeśli tak, zapra­szamy do udziału w konkursie!

Zasady:

  1. Puśćcie wodze wyobraźni i odpo­wiedzcie na pytanie: „Z jakim Pisa­rzem lub Pisarką wyru­szy­li­by­ście w trasę i dlaczego?”.
  2. Odpo­wiedź wraz ze skanem wypeł­nio­nego formu­larza zgło­sze­nio­wego prze­ślijcie na adres: konkurs@​clicktrans.​pl, w treści maila wpisując „Konkurs dla czytel­ników kujawsko-pomor­skich bibliotek”.
  3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytel­nicy bibliotek z woje­wództwa kujawsko-pomorskiego.
  4. Na pytanie konkur­sowe można odpo­wie­dzieć w języku polskim lub angielskim.
  5. Na Wasze prace czekamy do 31 lipca 2019.

Nagrody:

– 500 zł dla Autora lub Autorki najcie­kaw­szej odpowiedzi
– 500 zł dla biblio­teki (lub filii) wska­zanej przez Laureata/kę – na zakup nowych pozycji do księgozbioru

Forma pracy:

– tekstowa – maks. 1200 znaków bez spacji; format doc/docx/pdf

– graficzna – zdjęcia lub grafiki; format jpg/png/pdf; łączna waga maks. 6 MB

– wideo – maks. 1 minuta

Orga­ni­za­torem konkursu jest serwis Click​trans​.pl.

Do pobrania:
formu­larz zgłoszeniowy
regu­lamin