Nabór wnio­sków w konkursie z zakresu edukacji kulturowej

Nabór wnio­sków w konkursie z zakresu edukacji kulturowej

Miej­skie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura 2019 – kujawsko-pomor­skie ogłasza konkurs na reali­zację przed­się­wzięć z zakresu edukacji kulturowej.

Repre­zen­tu­jesz sektor kultury lub oświaty i masz pomysł na ciekawe przed­się­wzięcie z zakresu edukacji kulturowej?Chcesz wspólnie z przed­sta­wi­cielem insty­tucji kultury lub placówki eduka­cyjno-oświa­towej zreali­zować dzia­łania kiero­wane do dzieci i młodzieży? Dostrze­gasz poten­cjał eduka­cyjny kultury? Weź udział w konkursie na reali­zację przed­się­wzięć z zakresu edukacji kulturowej.

MCK w Bydgoszczy ogłasza nabór wnio­sków w konkursie, w ramach którego można ubiegać się o dofi­nan­so­wanie orga­ni­zacji przed­się­wzięć z zakres edukacji kultu­rowej, tworzo­nych wspólnie przez przed­sta­wi­cieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych.

Dla kogo?

Wnioski mogą składać przed­sta­wi­ciele podmiotów kultury oraz placówek oświa­towo-eduka­cyj­nych, orga­ni­zacje poza­rzą­dowe, grupy niefor­malne, a także osoby fizyczne. Istotne jest nawią­zanie współ­pracy z part­nerem, repre­zen­tu­jącym inną sferę życia niż wnio­sko­dawca, np. nauczy­ciel może zawrzeć poro­zu­mienie z anima­torem kultury.

Prze­zna­czenie środków

Warsz­taty, projekcje, insce­ni­zacje, plenery malar­skie, koncerty, wystawy, taniec, muzyka, lite­ra­tura, opera, dzie­dzictwo kultu­rowe, teatr, film, moda, język, street art – stawiamy na kreatyw­ność! Pokażcie nam wymiar eduka­cyjny zapla­no­wa­nych działań.

Czas reali­zacji

Przed­się­wzięcia mogą być reali­zo­wane między 01.09.2019 a 10.10.2019 r.

Nabór wnio­sków

Od 15.07.2019 do 10.08.2019

Miejsce złożenia wniosku

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Poza­rzą­do­wych „TŁOK“
ul. Sukien­nicza 6/2
87 – 100 Toruń
dotacje.​tdk@​gmail.​com

Projekt dofi­nan­so­wany ze środków Naro­do­wego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021.

Do pobrania: wniosek, regu­lamin, wykaz kosztów kwali­fi­ko­wa­nych, karta oceny