Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza na zajęcia „Poznajmy się” prze­zna­czone dla uczniów klas 1 – 6 szkół podsta­wo­wych orga­ni­zo­wane w dniach 14 – 18 paździer­nika 2019 r. w ramach kampanii społecznej z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.

Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo;
  • Zwięk­szenie inte­gracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funk­cjo­no­wania w tym środowisku;
  • Przy­go­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapo­bie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo.

Patronat hono­rowy nad kampanią objęli: Mini­ster Edukacji Naro­dowej, Instytut Pamięci Naro­dowej, Woje­woda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachod­nio­po­morski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Bydgo­skiego, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy, Poczta Polska S.A.

Zapisy na zajęcia:
Małgo­rzata Lewandowska-Pyż
tel. 52 340 01 40 e‑mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

Do pobrania: plakat infor­ma­cyjny