Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza na zajęcia „Poznajmy się” przezna­czone dla uczniów klas 1 – 6 szkół podsta­wo­wych organi­zo­wane w dniach 14 – 18 paździer­nika 2019 r. w ramach kampanii społecznej z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.

Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opartych na otwar­tości, tolerancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo;
  • Zwięk­szenie integracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funkcjo­no­wania w tym środo­wisku;
  • Przygo­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapobie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo.

Patronat honorowy nad kampanią objęli: Minister Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachod­nio­po­morski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Bydgo­skiego, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy, Poczta Polska S.A.

Zapisy na zajęcia:
Małgo­rzata Lewan­dowska-Pyż
tel. 52 340 01 40 e‑mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

Do pobrania: plakat infor­ma­cyjny