Promocja książki prof. Ryszarda Nowickiego

Promocja książki prof. Ryszarda Nowickiego

Zapra­szamy na prezen­tację najnow­szej książki wydanej przez Biblio­tekę Raczyń­skich pt. Maria księżna Ogińska, Moje pamięt­niki.

Publi­kację opra­cował, wstępem i przy­pi­sami opatrzył dr hab. Ryszard Nowicki (Uniwer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy), współ­pra­cownik i przy­ja­ciel naszej Biblio­teki, który będzie gościem spotkania. Rozmowę popro­wadzi dr Agnieszka Łuczak.

Wydane pamięt­niki Marii ze Skórzew­skich księżnej Ogiń­skiej (1857 – 1945) stanowią wy­jątkową wartość, a orygi­nalne ręko­pisy autorki prze­cho­wy­wane są w Biblio­tece Raczyń­skich. Te unika­towe mate­riały nie były dotąd anali­zo­wane przez badaczy. Dotyczą głównie wyda­rzeń z drugiej połowy XIX w. Autorka pocho­dziła ze znanej wiel­ko­pol­skiej rodziny hra­biowskiej Skórzew­skich, linii czer­nie­jew­skiej, herbu Drogo­sław i w rodzinnym majątku w Czer­nie­jewie, nieda­leko Gniezna, gdzie spędziła swoje najmłodsze lata i młodość. Rodzina Skórzew­skich kulty­wo­wała w trud­nym okresie zaborów wartości patrio­tyczne. Tradycję, podob­nie jak w wielu innych rodzi­nach ziemiań­skich prze­ka­zy­waną z poko­lenia na poko­lenie. W 1876 r. wyszła za mąż za Michała księcia Ogiń­skiego (1849 – 1902), herbu Oginiec. Poślu­biła wnuka podskar­biego wiel­kiego litew­skiego Michała Kleofasa księcia Ogiń­skiego, autora znanego polo­neza Poże­gnanie Ojczyzny. Wkrótce po ślubie młoda para prze­niosła się na Żmudź. Przez kilka lat miesz­kali w Retowie, a następnie w wybu­do­wanym przez siebie pałacu w Płun­gia­nach (teren guberni kowień­skiej). Nowo­czesny ziemianin Michał Ogiński, prowa­dził aktywną dzia­łal­ność społecz­ną i gospodarczą.

Pamięt­niki należą do nielicz­nych wspo­mnień ukazu­ją­cych życie codzienne Polaków na Żmudzi w okresie zaborów. Zawie­rają szereg cennych infor­macji o pracy orga­nicznej, pielę­gno­waniu tradycji patrio­tycz­nych, legalnym prze­ciw­sta­wianiu się uciskowi ze strony zaborcy rosyj­skiego. Autorka odno­to­wała także swoje spostrze­żenia z pobytów we Francji, Rosji, Niem­czech, Austrii, Włoszech czy na Węgrzech. Czyta się je z rosnącym zain­te­re­so­wa­niem. Maria Ogińska znała osobi­ście panu­ją­cych w Rosji i Niem­czech, papieża Leona XIII, przedstawi­cieli polskiej i zagra­nicznej arysto­kracji, wpły­wo­wych poli­tyków, ludzi kultury, nauki i sztuki.

Spotkanie promo­cyjne odbę­dzie się 21 paździer­nika 2019 (ponie­działek) o godz. 18.00 w Biblio­tece Raczyń­skich w Poznaniu, Galeria Atana­zego, pl. Wolności 19 (wejście od Al. Marcin­kow­skiego 23).