Stra­tegie uczenia się języka niemieckiego

Stra­tegie uczenia się języka niemieckiego

Co zrobić, by uczenie się stało się efek­tywnym procesem? W jaki sposób uczniowie lubią się uczyć? Jak opty­malnie wyko­rzy­stywać czas na lekcji języka niemiec­kiego? Wokół tych pytań wywią­zała się ożywiona dyskusja na spotkaniu uczest­ników sieci samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli języka niemiec­kiego z udziałem Kata­rzyny Karskiej-Rasmus (germa­nisty, nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy). 

Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali uczest­nikom spotkania nowości biblio­teczne (książki i gry) ze zbiorów Medio­teki Języka Niemiec­kiego oraz zapro­sili na następne spotkanie, które odbę­dzie się 27 marca (piątek) o g.16.00 w czytelni głównej.