Podsu­mo­wanie obchodów Roku Stani­sława Moniuszki

Podsu­mo­wanie obchodów Roku Stani­sława Moniuszki

W Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowo­wiej­skiego w Bydgoszczy 27 lutego 2020 r. miała miejsce uroczy­stość podsu­mo­wania obchodów Roku Stani­sława Moniuszki w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim. Rok Stani­sława Moniuszki został ogło­szony w 2019 roku w związku z 200. rocz­nicą urodzin kompozytora.

Gospo­da­rzem spotkania był rektor uczelni prof. dr hab. Jerzy Kaszuba. Orga­ni­za­torem spotkania była prof. dr hab. Alek­sandra Kłaput-Wiśniewska, koor­dy­nator Roku Moniuszki w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim. Goście otrzy­mali okolicz­no­ściowe podzię­ko­wania, a także publi­kacje wydane z okazji Roku Stani­sława Moniuszki. Książki zostaną włączone do zbiorów PBW w Bydgoszczy w najbliż­szym czasie. Są to: „Stani­sław Moniuszko i jego muzyka” Rudi­gera Rittera wydana przez Wydaw­nictwo Naukowe UAM w Poznaniu oraz album „Białoruś, Litwa, Polska czasów Stani­sława Moniuszki w rysun­kach jego ojca Czesława Moniuszki”, którego wydawcą jest Teatr Wielki – Opera Naro­dowa w Warszawie. Z okazji Roku Moniuszki ukazała się także płyta „20 lat w NATO w 200. Rocz­nicę urodzin Stani­sława Moniuszki” nagrana przez Orkie­strę Wojskową w Bydgoszczy pod batutą kapel­mi­strza majora Domi­nika Sierzputowskiego.

W biblio­tece w 2019 roku odbyło się wiele imprez zwią­za­nych z obcho­dami roku twórcy opery naro­dowej, m.in.: konkurs na plakat „Mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»“, zajęcia eduka­cyjne i prezen­tacje multi­me­dialne „Moniuszko znany czy nieznany?“ poświę­cone życiu i twór­czości kompo­zy­tora, adre­so­wane do różnych gryp wieko­wych, także seniorów oraz spotkania z cyklu „Głośne Czytanie“ dla osób z niepeł­no­spraw­no­ścią wzrokową.