Otwarcie wystawy

Otwarcie wystawy

Wtorek był ważnym dniem dla bydgo­skich środo­wisk biblio­te­karzy oraz pracow­ników akade­mic­kich. W Biblio­tece UKW otwarto wystawę „Doktor Henryk Fili­po­wicz-Dubowik (1930 – 2015). Życie i dzia­łal­ność“. W piątą rocz­nicę śmierci wybitnej postaci środo­wiska biblio­te­kar­skiego, zało­ży­ciela i wielo­let­niego dyrek­tora Biblio­teki Wyższej Szkoły Peda­go­gicznej w Bydgoszczy, a obecnie Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, zapre­zen­to­wano jego dorobek oraz pamiątki z życia i dzia­łal­ności. Henryka Fili­po­wicza-Dubo­wika wspo­mi­nała obecna dyrektor Biblio­teki UKW dr Aldona Chle­wicka-Mączyńska oraz jego córka Hanna Kali­nowska, kustosz z tej biblioteki.