Stres, wypa­lenie zawo­dowe, sytu­acje trudne

Stres, wypa­lenie zawo­dowe, sytu­acje trudne

Kolejne spotkanie uczest­ników sieci samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli języka angiel­skiego odbyło się z udziałem nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN Izabeli Nowa­kow­skiej. Temat wykładu kierow­nika Pracowni Wycho­wania i Psycho­lo­gicznej Pomocy Szkole brzmiał: “Stres, wypa­lenie i jak sobie radzić w sytu­acjach trud­nych w pracy nauczy­ciela”. Po prezen­tacji nastą­piła, jak zwykle, ożywiona dyskusja. Biblio­te­karze uzupeł­nili temat prezen­tacją fachowej literatury.
Na kolejne spotkanie zapra­szamy 16 kwietnia (czwartek) w godzi­nach 16.30 – 19.00.