Sieć samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli jęz. niemieckiego

Sieć samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli jęz. niemieckiego

Kolejne spotkanie uczest­ników sieci odbę­dzie się 27 marca (piątek) o g.16:00 w Medio­tece Języka Niemiec­kiego (czytelni głównej). Serdecznie zapra­szamy nauczy­cieli germa­ni­stów!Spotkanie odwo­łane – nowa data zostanie podana w później­szym terminie.