Naro­dowe Czytanie 2020

Naro­dowe Czytanie 2020

Ponad dwie­ście osób uczest­ni­czyło w Naro­dowym Czytaniu 2020 wraz z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, która po raz kolejny brała udział w tej ogól­no­pol­skiej akcji zapo­cząt­ko­wanej przez prezy­denta Broni­sława Komorowskiego.

W tym roku, w związku epidemią, Biblio­teka zapro­siła na swoją stronę inter­ne­tową, gdzie przy­go­to­wała dla swoich czytel­ników m.in. prezen­tację cytatów „Wartości i anty­war­tości w Balla­dynie Słowac­kiego”, quiz, wirtu­alną wystawę okładek różnych wydań dramatu Słowac­kiego oraz plakat multi­me­dialny. Miło­śnicy lite­ra­tury zostali również zachę­ceni do obej­rzenia ręko­pisu Balla­dyny oraz do wysłu­chania przed­sta­wienia z archiwum Teatru Polskiego Radia z 1979 roku ze znako­mi­tymi kreacjami aktorskimi.

Od 7 wrze­śnia 2020 r. wszyscy, którzy przy­niosą do Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 własne egzem­plarze „Balla­dyny” będą mieli możli­wość ozna­ko­wania ich okolicz­no­ściową pieczęcią Naro­dowe Czytanie 2020 lub otrzy­mania karty okolicz­no­ściowej ze stemplem.

Przez miesiąc, od 7 wrze­śnia do 7 paździer­nika 2020 r., każdy czytelnik, który ma zobo­wią­zanie wobec Biblio­teki za nieter­mi­nowy zwrot zbiorów może uzyskać umorzenie należ­ności po okazaniu odcisku okolicz­no­ściowej pieczęci Naro­do­wego Czytania 2020. Biblio­teka zaprasza do skorzy­stania z tej możliwości.

Narodowe Czytanie 2020

Program Naro­do­wego Czytania 2020 w Bibliotece.

Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna