Projekt edukacyjny: „Poznaj bydgoskich bohaterów!“

Projekt edukacyjny: „Poznaj bydgoskich bohaterów!“

Biblioteka została partnerem projektu edukacyjnego, który jest realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty. Stowarzyszenie KPCDO wykonuje zadanie publiczne pt. „Poznaj bydgoskich bohaterów!“. Działania zaplanowane są na trzy lata, a budżet projektu wyniesie 150 000 zł.

Cele projektu

Główne cele projektu:

  • zainteresowanie społeczności lokalnej bydgoskimi bohaterami,
  • tworzenie więzi przynależności regionalnej,
  • aktywny udział uczestników w budowaniu świadomości historycznej.

Realizacja projektu wiąże się z promowaniem dokonań Mariana Rejewskiego związanych ze złamaniem szyfru Enigmy i wpływu tego osiągnięcia na losy II wojny światowej oraz przypominaniem innych wybitnych, zapomnianych osób związanych z Bydgoszczą. Chcemy popularyzować postać Rejewskiego tak, by stał się wizytówką miasta, szczególnie w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy. W naszym mieście jest sporo wybitnych osób, które powoli odchodzą w zapomnienie, a ich znaczenie dla historii regionu i edukacji jest niekwestionowane. Zależy nam, aby budować w młodym pokoleniu poczucie tożsamości regionalnej i więzi z regionalnymi bohaterami.

Cele szczegółowe projektu to:

  • poszerzenie wiedzy mieszkańców o historii regionu kujawsko-pomorskiego,
  • kształtowanie świadomości obywatelskiej, 
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • doskonalenie umiejętności myślenia historycznego, rozumienia związków między przeszłością a teraźniejszością,
  • rozwijanie postaw zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, 
  • budowanie szacunku i przywiązania do tradycji regionalnej i historii własnego narodu,

Działania projektowe

Główne działania zaplanowane w tym projekcie to: zajęcia edukacyjne w Klubie Enigma (pokój zagadek), konkurs internetowy “Moja psorka bohaterka”, coroczne uroczystości z okazji rocznicy urodzin kryptologa, wystawa poświęcona wybitnym bydgoszczankom. Zamierzamy także wydać grę planszową poświęconą regionalnym bohaterom oraz opracować i wydać publikację przybliżającą lokalne bohaterki, działaczki oświatowe. Odbiorcami projektu są mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, młodzież szkolna, nauczyciele, pasjonaci historii lokalnej. Zamierzamy wspierać aktywności społeczne młodych mieszkańców regionu w zakresie dbania o lokalne dziedzictwo i tradycje.

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Logotypy