Finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Drużyna Kato­lic­kiej Szkoły Pod­sta­wowej w Ino­wro­cławiu II wice­mi­strzem Polski!
10 maja 2019 r. w Kato­wi­cach odbył się finał ogól­no­pol­skiego kon­kursu Wielka Liga Czy­tel­ników. Zespół w skła­dzie: Lena Matu­szak, Julia Mło­dzi­kowska i Woj­ciech Sta­woski zajął trzecie miejsce i został tym samym II wice­mi­strzem Polski! Warto zazna­czyć, że repre­zen­tanci naszego woje­wództwa zdobyli 169/170 punktów ex aequo z dru­ży­nami z woje­wództw: lubel­skiego i pod­kar­pac­kiego. W eks­cy­tu­jącej dogrywce wszystkie trzy drużyny uzy­skały mak­sy­malną liczbę punktów. O trzecim miejscu zade­cy­dował czas pisania testu.

Jeste­ście Mistrzami, podzi­wiamy Waszą dosko­nałą pamięć oraz wytrwałą pracę w dążeniu do odnie­sienia takiego sukcesu! Gra­tu­lu­jemy!

tekst i fot. Kata­rzyna Para­dowska – Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa z Oddziałem Przed­szkolnym im. bł. ks. Wł. Dem­skiego w Ino­wro­cławiu

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy od kilku lat orga­ni­zuje eli­mi­nacje powia­towe i woje­wódzkie tego kon­kursu czy­tel­ni­czego. W tym roku po raz pierwszy uczniowie, którzy brali udział w zma­ga­niach kon­kur­so­wych w sie­dzibie naszej biblio­teki, odnieśli sukces w etapie ogól­no­pol­skim. Gra­tu­lu­jemy i już dziś zapra­szamy nauczy­cieli do współ­pracy, a uczniów do udziału w kolej­nych edy­cjach Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników.

Woje­wódzki finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Woje­wódzki finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Zwy­cię­skie drużyny etapu powia­to­wego stanęły do rywa­li­zacji o tytuł Mistrza Woje­wództwa Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników. Zma­gania kon­kur­sowe roz­po­częły się o godz. 10.30 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej. Dzieci i mło­dzież zmie­rzyli się z testami doty­czą­cymi treści nastę­pu­ją­cych książek:
kl. 1 – 4: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary – Sabine Städing
kl. 5 – 8: Łukasz i kostur cza­row­nicy – Piotr Paty­kie­wicz.

Do etapu przy­stą­piło 47 osób (9 drużyn w kate­gorii klas 1 – 4 oraz 8 drużyn w kate­gorii klas 5 – 8).
Po kon­kursie chętni uczest­nicy z rodzi­cami i opie­ku­nami wzięli udział w pre­lekcji Jolanty Niwiń­skiej, ini­cja­torki i reali­za­torki pro­jektów popu­la­ry­zu­ją­cych czy­tel­nictwo, która opo­wia­dała o swoich czy­tel­ni­czych wypra­wach i naj­now­szej książce.

Szkoły i pla­cówki z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, które brały udział w eli­mi­na­cjach kon­kur­so­wych:
klasy 1 – 4
Gminna Biblio­teka Publiczna w Dąbrowie Cheł­miń­skiej
Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa im. bł. ks. Wła­dy­sława Dem­skiego w Ino­wro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 w Brod­nicy
Szkoła Pod­sta­wowa nr 16 im. płk. Zbi­gniewa Mako­wiec­kiego w Gru­dziądzu
Szkoła Pod­sta­wowa im. Anieli hr. Potu­lic­kiej w Woj­nowie
Szkoła Pod­sta­wowa nr 24 w Toruniu
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 Szkoła Pod­sta­wowa nr 20 we Wło­cławku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 2 Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 w Rypinie
klasy 5 – 8
Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa im. bł. ks. Wła­dy­sława Dem­skiego w Ino­wro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Pod­sta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
Szkoła Pod­sta­wowa nr 8 w Toruniu
Szkoła Pod­sta­wowa nr 16 im. płk. Zbi­gniewa Mako­wiec­kiego w Gru­dziądzu
Szkoła Pod­sta­wowa nr 23 we Wło­cławku
Szkoła Pod­sta­wowa w Osielsku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 w Rypinie
W kate­gorii klas 5 – 8 zwy­cię­żyła drużyna ze Szkoły Pod­sta­wowej w Osielsku, nato­miast w kate­gorii klas 1 – 4 odbę­dzie się dogrywka dwóch drużyn: z Gminnej Biblio­teki Publicznej z Dąbrowy Cheł­miń­skiej oraz Kato­lic­kiej Szkoły Pod­sta­wowej im. bł. ks. Wła­dy­sława Dem­skiego z Ino­wro­cławia.

Wszystkim uczniom, uczest­ni­czącym w etapie woje­wódzkim Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników, ser­decznie gra­tu­lu­jemy!

KUJAWSKO-POMOR­SKIE­_WO­JE­WODZ­KI­_WY­NIKI

Wyniki (pobierz plik pdf)

Beata Cie­ślińska
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy

Finał woje­wódzki Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Finał woje­wódzki Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Zwy­cię­skie drużyny dru­giego etapu (powia­to­wego) staną do rywa­li­zacji o tytuł Mistrza Woje­wództwa. We czwartek (28.03.2019 r.) zmierzą się oni z testami doty­czą­cymi treści:
kl. 1 – 4: Sabine Stading: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary; wyd. Esteri
kl. 5 – 8: Piotr Paty­kie­wicz: Łukasz i kostur cza­row­nicy; wyd. BIS (wydanie I lub II).

Zma­gania kon­kur­sowe roz­poczną się o godz. 10.30 w sali 210.

Uczest­nicy to naj­lepsi z naj­lep­szych, znają lektury prak­tycznie na pamięć. Nie umyka im żaden szczegół, wątek, nazwa. Często o wygranej decy­duje zale­dwie kilka punktów. Dlatego też gra­tu­lu­jemy wszystkim bio­rącym udział w tego­rocznej edycji. Wiemy jak ogromną ilość pracy i zaan­ga­żo­wania wkła­dają w przy­go­to­wania do kon­kursu. Dla nas wszyscy są zwy­cięz­cami, ponieważ sięgają po książki i wyru­szają razem z ich boha­te­rami w nie­sa­mo­wite przy­gody.