Zapro­szenie na wernisaż

Zapro­szenie na wernisaż

15 marca 2019 roku o godz. 17.00, w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, odbędzie się wernisaż wystawy Maryli Rakow­skiej-Molendy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Ekspo­zycja malarska zapre­zen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kompo­zycje abstrak­cyjne maluję od zawsze – mówi Maryla Rakowska-Molenda – ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była ciekawie oświe­tlona twarz, rozwiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub załamu­jący się w szkle, czasem pląta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Przetrans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też ekspe­ry­menty z różnymi farbami olejnymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przychodzą z każdym spojrze­niem na otacza­jącą rzeczy­wi­stość i trudno nadążyć z malowa­niem. Jest to i zabawa, i praca, i odkry­wanie niezwy­kłości otacza­ją­cego nas świata – dodaje artystka.

Maryla Rakowska – Molenda jest nauczy­cielem z 22-letnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole, gdzie uczyła plastyki i sztuki. Obecnie jest na emery­turze, ale nadal prowadzi zajęcia plastyczne z dziećmi w Ośrodku Kultury w Rynarzewie, gdzie mieszka i tworzy. Praco­wała także w Bydgo­skich Zakła­dach Meblo­wych zaraz po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Sztuk Plastycz­nych w Poznaniu, gdzie uzyskała dyplom z zakresu projek­to­wania mebli. Jest absol­wentką Liceum Sztuk Plastycz­nych w Bielsku-Białej na kierunku tkanina artystyczna. Taka edukacja na pewno wpłynęła na formę i kształt twórczości.

Fot.: www​.rakowska​-molenda​.pl

Spotkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Spotkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Biblio­teka zaprasza 5 marca 2018 r. na kolejne spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samokształ­cenia, którego tematem będzie przygo­to­wanie uczniów do testów ósmokla­sisty z jęz. angiel­skiego. Odbędzie się ono w Czytelni Głównej w godz. 16.30 – 18.30 z udziałem konsul­tanta Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy Justyny Adamskiej.

Szkolenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Szkolenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

W Czytelni Głównej odbędzie się spotkanie germa­ni­stów zorga­ni­zo­wane przez Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego i Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką połączone ze szkole­niem:

 • Kompe­tencje kluczowe w nauce języka niemiec­kiego (Regina Strze­meska);
 • Podręcznik do nauki języka niemiec­kiego w szkole średniej – jak wybrać go właściwie (Paweł Zbytniewski).

Serdecznie zapra­szamy 2 marca br. (sobota) w godz. 10.00 – 13.15!

Festiwal Galla Anonima w Bydgoszczy

Festiwal Galla Anonima w Bydgoszczy

Zapra­szamy na wydarzenie w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepod­le­głości poświę­cone reprin­towi pierw­szej polskiej kroniki.

Kronika Galla Anonima w przekła­dzie Zygmunta Komar­nic­kiego wydana jest z niezwykłą staran­no­ścią, z zacho­wa­niem wszel­kich elementów średnio­wiecz­nych ksiąg użytko­wych, oprawiona w deski ze 100-letniego drewna, szyta ręcznie, z półki­lo­gra­mowym medalem z czystego srebra. W druku użyto czcionki karoliń­skiej. Jest to cieka­wostka dla miłośników książek i pasjo­natów historii. Festiwal Galla Anonima jest organi­zo­wany w kilku miastach w Polsce.

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2019 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy, w sali 210, w godz. 13.30 – 14.30.

Dodat­kowe infor­macje

Apren­di­zaje activo – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Apren­di­zaje activo – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w konfe­rencji dla nauczy­cieli języka hiszpań­skiego: Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la enseñanza de vocabu­lario en el aula de ELE.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy, ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4, w godzi­nach 11:45 – 13:15. Konfe­rencję popro­wadzi Magda­lena Amtmann. Uczest­nicy spotkania otrzy­mają pakiet szkole­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w konfe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub telefo­nicznie: 12 358 04 02.

Le kamishibaï en classe de <span class="caps">FLE</span> – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Le kamishibaï en classe de FLE – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w konfe­rencji dla nauczy­cieli języka francu­skiego: Le kamishibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4, w sali 210, w godzi­nach 11:00 – 12:30. Konfe­rencję popro­wadzi dr Małgo­rzata Piotrowska-Skrzypek, autorka podręcz­nika C’est Parti!

Uczest­nicy spotkania otrzy­mają pakiet szkole­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w konfe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub telefo­nicznie: 12 358 04 02.

Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Stani­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Uczest­ni­kami konkursu mogą być uczniowie VIIVIII klas szkół podsta­wo­wych, klasy III gimna­zjów oraz młodzież klas I-III szkół ponad­pod­sta­wo­wych z województwa kujawsko-pomor­skiego. Prace wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub A3 należy nadesłać lub dostar­czyć osobi­ście do dnia 15.03.2019 roku na adres organi­za­tora – Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje dotyczące konkursu znajdują się w Regula­minie.

Załącz­niki do Regula­minu: formu­larz zgłosze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów

Plakat do wydruku

Międzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kreatyw­ności

Międzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kreatyw­ności

Zapra­szamy uczniów klas 4 – 8 z powiatu bydgo­skiego do wzięcia udziału w konkursie „Łowcy super­głów, czyli… co ma jabłko do Newtona?“. Należy wybrać ciekawą, intry­gu­jącą postać ze świata nauki i przygo­tować twórczą prezen­tację jej życia i dokonań w dowolnej formie, np.: komiksu rysun­ko­wego w formie książeczki, komiksu złożo­nego z autor­skich zdjęć, animacji, filmu fabular­nego. Zgłoszenia przyj­mo­wane będą pocztą elektro­niczną – lewalskaewa@​gmail.​com. Prace należy dostar­czyć do 15 marca 2019 r. 

Szcze­gó­łowe infor­macje o konkursie dostępne są w Regula­minie. Uczest­nicy zobowią­zani są do dostar­czenia podpi­sa­nego oświad­czenia zawar­tego w Załącz­niku do Regula­minu.

Organi­za­torzy:
Szkoła Podsta­wowa nr 31 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Mistrzo­stwa Sporto­wego w Bydgoszczy
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

<span class="caps">XIV</span> Semina­rium Profi­lak­tyczne

XIV Semina­rium Profi­lak­tyczne

Biblio­teka, jako partner wydarzenia, zaprasza w imieniu organi­za­torów na semina­rium profi­lak­tyczne pt. „(Nie)rzeczywisty świat, czyli… słowa, które maja moc“. Odbędzie się ono 13 lutego 2019 r. w godz. 12.00 – 15.30 w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy.
Zgłoszenia przez formu­larz online.

Szkolenia i doradztwo dla pracow­ników systemu wspoma­gania szkoły

Szkolenia i doradztwo dla pracow­ników systemu wspoma­gania szkoły

Kujawsko-Pomor­skie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy zaprasza do udziału w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla pracow­ników systemu wspoma­gania szkoły z województw: kujawsko-pomor­skiego, lubuskiego, mazowiec­kiego, warmińsko-mazur­skiego, wielko­pol­skiego, zachod­nio­po­mor­skiego” Oś priory­te­towa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.
Projekt reali­zo­wany jest w partner­stwie z Gminą Miasto Włocławek – Centrum Kształ­cenia Zawodo­wego i Ustawicz­nego we Włocławku.

Głównym celem projektu jest podnie­sienie kompe­tencji 170 pracow­ników systemu wspoma­gania pracy szkoły oraz trenerów z województw: kujawsko-pomor­skiego, lubuskiego, mazowiec­kiego, warmińsko-mazur­skiego, wielko­pol­skiego, zachod­nio­po­mor­skiego w zakresie wspoma­gania szkół ukierun­ko­wa­nego na rozwi­janie kompe­tencji kluczo­wych uczniów poprzez wdrożenie programów szkole­niowo-dorad­czych wraz z obudową metodyczną. Wspoma­gane kompe­tencje kluczowe to:

 • kompe­tencje cyfrowe (TIK);
 • kompe­tencje matema­tyczno-przyrod­nicze;
 • umiejęt­ności porozu­mie­wania się w językach obcych;
 • postawy – innowa­cyj­ność, kreatyw­ność i praca zespo­łowa;
 • umiejęt­ności uczenia się – nauczanie ekspe­ry­men­talne i doświad­czanie lub wspoma­ganie przed­szkoli w rozwoju kompe­tencji kluczo­wych.

Projekt jest zgodny z polityką oświa­tową państwa w zakresie kompe­tencji kluczo­wych uczniów, przygo­to­wując osoby zainte­re­so­wane nabyciem nowej wiedzy i umiejęt­ności do reali­zacji priory­tetów eduka­cyj­nych Minister­stwa Edukacji Narodowej i Kurato­rium Oświaty.

Szcze­gó­łowe infor­macje, list przewodni, dekla­racja udziału w projekcie oraz karta zgłosze­niowa dostępne są na stronie inter­ne­towej partnera wiodą­cego projektu.

Laureaci konkursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Laureaci konkursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Komisja konkur­sowa na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 10 grudnia 2018 r. oceniła prace konkur­sowe. Wybrano nastę­pu­ją­cych laure­atów:
I. Agnieszka Leman­to­wicz – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
II. Łukasz Baliński – Zespół Szkół Elektro­nicz­nych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
Klaudiusz Weber – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
III. Weronika Bodnar – Liceum Ogólno­kształ­cące im. Stani­sława Wyspiań­skiego w Szubinie
Matylda Kołomyjec – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia:

 • Natalia Gackowska – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Zuzanna Gołębiewska – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Jakub Holweg – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
 • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 • Wiktoria Nowakowska – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
 • Maria Szmyt – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 • Julia Zygowska – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy

Nagroda Specjalna Dyrek­tora Biblio­teki: Nikodem Macie­jewski

Zapra­szamy uczniów, nauczy­cieli i rodziców na uroczy­stość wręczenia nagród, która odbędzie się 20.12.2018 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy (godz. 14.00, sala nr 210).

SERDECZNIE GRATU­LU­JEMY UCZNIOM NAGRO­DZONYMKONKURSIE!

Certy­fi­ko­wane szkolenia językowe

Certy­fi­ko­wane szkolenia językowe

Rusza rekru­tacja do projektu szkoleń języko­wych pt. „W Kujawsko-Pomor­skiem Mówisz-Masz – certy­fi­ko­wane szkolenia językowe”. Pod linkiem projekt​mo​wisz​masz​.pl możecie Państwo zapisać się na zajęcia z języka angiel­skiego, języka niemiec­kiego bądź języka francu­skiego.

Projekt skiero­wany jest do osób w wieku od 18 lat, które z własnej inicja­tywy są zainte­re­so­wane nabyciem, uzupeł­nie­niem lub podwyż­sze­niem kwali­fi­kacji z zakresu języków obcych. Osoby w wieku powyżej 65 lat dodat­kowo wypeł­niają dekla­rację gotowości do podjęcia zatrud­nienia po zakoń­czeniu reali­zacji projektu.

Grupy docelowe:

 • osoby o niskich kwali­fi­ka­cjach (tj. maksy­malnie średnie wykształ­cenie),
 • osoby z niepeł­no­spraw­no­ściami (bez względu na poziom wykształ­cenia),
 • osoby powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształ­cenia),

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działal­ność gospo­darczą.

Każdy z uczest­ników będzie reali­zował 180 godzinne szkolenie językowe (3 moduły po 60 godzin lekcyj­nych). O poziomie na jaki zostanie zakwa­li­fi­ko­wany uczestnik zadecy­duje wynik testu pozio­mu­ją­cego. Każda z grup szkole­nio­wych będzie liczyła maksy­malnie 12 słuchaczy. Udział w szkoleniu oraz egzami­nach certy­fi­ku­ją­cych jest bezpłatny. Zakwa­li­fi­ko­wana do udziału w projekcie osoba zobowią­zana będzie wnieść wkład finan­sowy w wysokości 150 zł celem zakupu kompletu podręcz­ników do reali­zacji szkolenia i przygo­to­wania do egzaminu.

Zapra­szamy do udziału w jednym z najwięk­szych projektów eduka­cyj­nych w naszym regionie!!!
Plakat 1
Plakat 2 dla nauczy­cieli

Biuro Projektu:

PARTNER:
Training House
ul. Bydgo­skich Przemy­słowców 6
85 – 862 Bydgoszcz
Pn. – Pt: 08:00 – 16:00
Telefon: 507 927 366
Email: zapisy@​projektmowiszmasz.​pl

LIDER:
Urząd Marszał­kowski Województwa Kujawsko-Pomor­skiego
Depar­ta­ment Edukacji i Kształ­cenia Ustawicz­nego
Ul. Koper­nika 4
87 – 100 Toruń
Tel. 571 293 082
Email: a.​niedzwiecka@​kujawsko-​pomorskie.​pl

Wyniki konkursu „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości“

Wyniki konkursu „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości“

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej rozstrzy­gnięto wojewódzki międzysz­kolny konkurs „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości” z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepod­le­głości przez Polskę.

Konkurs został przepro­wa­dzony w dwóch katego­riach:

 • plastycznej,
 • literac­kiej.

Celem konkursu było:

 • Popula­ry­zo­wanie wiedzy związanej z walką Polaków o odzyskanie niepod­le­głości;
 • Kształ­to­wanie postawy patrio­tycznej;
 • Rozwi­janie zainte­re­sowań historią narodu polskiego, oraz inspi­ro­wanie do własnej twórczości literac­kiej oraz plastycznej;
 • Zapoznanie z sylwet­kami osób, które walczyły o niepod­le­głość orężem, pędzlem, piórem…;
 • Rozwi­janie umiejęt­ności samodzielnej i twórczej pracy uczniów z różnymi źródłami wiedzy histo­rycznej.

Uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów odbędzie się 14 listo­pada 2018 r. o godz. 10.00 podczas konfe­rencji „Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań” w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego (ul. Karola Szyma­now­skiego 3).

Laureaci konkursu kategorii literac­kiej:

1. Weronika Piastowska – kl. VIII, Szkoła Podsta­wowa im. J. Korczaka w Choceniu.
2. Oliwia Sajna – kl. VII b, Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. A. Mickie­wicza z Oddzia­łami Sporto­wymi w Bydgoszczy
3. Katarzyna Gołębiewska – kl. VIII, Szkoła Podsta­wowa im. J. Korczaka w Choceniu

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Marta Kucińska – kl. VIII c, Szkoła Podsta­wowa nr 14 im. gen. W. Sikor­skiego w Bydgoszczy
2. Wiktoria Malicka – kl. V, Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Bydgoszczy

Laureaci konkursu kategorii plastycznej:

1. Gabriela Ściesińska – kl. VII, Szkoła Podsta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
2. Sandra Sławkowska – kl. VII , Szkoła Podsta­wowa w Sitowcu
3. Vanessa Szweda – kl. VII d, Szkoła Podsta­wowa im. Kard. S. Wyszyń­skiego Prymasa Tysiąc­lecia w Nakle nad Notecią
3. Patryk Kasprzyk – kl. VIII, Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Bydgoszczy

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Olga Przybylska – kl. VII, Szkoła Podsta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
2. Karina Maćko­wiak – kl. VIII, Szkoła Podsta­wowa nr 61 w Bydgoszczy
3. Weronika Kucharska – kl. VII, Szkoła Podsta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
4. Pola Buczkowska – kl. VII, Szkoła Podsta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy

Wojewódzki konkurs dla uczniów

Wojewódzki konkurs dla uczniów

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”. Jest on adreso­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z województwa kujawsko-pomor­skiego.
Cele konkursu:

 • Reali­zacja Priory­tetu 3 „Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa” w zakresie rozwi­jania zainte­re­sowań uczniów przez promo­wanie i wspie­ranie czytel­nictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych,
 • Rozwi­janie kompe­tencji czytel­ni­czych oraz upowszech­nianie czytel­nictwa wśród młodzieży,
 • Promo­wanie czytel­nictwa wśród uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych,
 • Popula­ry­zacja metody booktal­kingu, pozwa­la­jącej dzielić się entuzja­zmem do książek i zachęcać do czytania dla przyjem­ności,
 • Popula­ry­zacja i zasto­so­wanie techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych do promocji czytel­nictwa,
 • Rozwi­janie kreatyw­ności, wrażli­wości i zainte­re­sowań literac­kich uczniów.

Warun­kiem uczest­nictwa w konkursie jest nagranie filmu w formacie MP4, którego treścią jest ustna prezen­tacja książki wybranej przez uczest­nika spośród publi­kacji zakupio­nych przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa, metodą booktal­kingu. Wypowiedź nie może przekro­czyć 7 minut. Prace muszą zostać nadesłane bądź osobi­ście dostar­czone w formie nośnika elektro­nicz­nego lub przesłane drogą mailową w postaci linku do udostęp­nio­nego pliku w chmurze (na dysku inter­ne­towym, np. OneDrive, Dropbox, Dysk Google) do dnia 30.11.2018 r. na adres:

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4; 85 – 094 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”.

Konkurs jest objęty honorowym patro­natem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego, Piotra Całbec­kiego, Kuratora Oświaty, Marka Gralika oraz Prezy­denta Miasta Bydgoszczy, Rafała Bruskiego. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Polskie Radio PiK.

Regulamin konkursu

Lista książek

Plakat do wydruku