Erfolg mit Deutsch im Beruf – szko­lenie dla nauczy­cieli

Erfolg mit Deutsch im Beruf – szko­lenie dla nauczy­cieli

Umie­jęt­ności języ­kowe stają się coraz ważniejsze w dzisiej­szym zglo­ba­li­zo­wanym świecie. Szcze­gólnie potrzebna jest znajo­mość odpo­wied­niego języka tech­nicz­nego lub zawo­do­wego, który umoż­liwia uczniom pomyślny rozwój osobisty i zawo­dowy, a także wymianę doświad­czeń i pracę w środo­wisku wielo­ję­zycznym.

Biblio­teka zaprasza nauczy­cieli germa­ni­stów na semi­na­rium połą­czone z warsz­ta­tami „Erfolg mit Deutsch im Beruf“. Popro­wadzi je dr Alek­sandra Łyp-Bielecka w ramach projektu Insty­tutu Goethego, wspie­ra­ją­cego nauczanie języka niemiec­kiego w polskich szko­łach o profilu zawo­dowym. Semi­na­rium daje możli­wość zapo­znania się z najnow­szymi mate­ria­łami Insty­tutu Goethego w Warszawie dla szkół tech­nicz­nych i bran­żo­wych. Warsz­taty odbędą się w Medio­tece Języka Niemiec­kiego (czytelnia główna) pod koniec kwietnia. Dokładna data oraz link do formu­larza reje­stra­cyj­nego zostaną podane wkrótce.

Więcej infor­macji na stronie goethe​.de.
Spotkanie autor­skie z Emilią Smechowski

Spotkanie autor­skie z Emilią Smechowski

Emilia Smechowski, urodzona w Polsce w 1983 roku, w 1988 roku uciekła wraz z rodziną do Berlina Zachod­niego. Studio­wała śpiew operowy i roma­ni­stykę w Berlinie oraz Rzymie, była redak­torką dzien­nika “Die Tage­sze­itung”, dziś pracuje jako nieza­leżna autorka i repor­terka, m.in. dla “Geo”, “Süddeut­sche Zeitung” i “Die Zeit”. Jej esej o niewi­dzial­nych Pola­kach został wyróż­niony Niemiecką Nagrodą Repor­terów, Nagrodą Dzien­ni­karską im. Konrada Dudena i Polsko-Niemiecką Nagrodą Dzien­ni­karską im. Tade­usza Mazo­wiec­kiego.

Jest autorką książek “My, super­i­mi­granci”, „Wir Stre­ber­mi­granten“ i najnow­szej „Rück­kehr nach Polen“. Spotkanie z pisarką odbę­dzie się 10 marca 2020 r. o godz. 16.00 w biblio­tece UKW.

fot. © Anna Szkoda – okładki © Hanser Lite­ra­tu­rver­lage

Powia­towy konkurs czytel­niczy „Reading builds know­ledge”

Powia­towy konkurs czytel­niczy „Reading builds know­ledge”

W biblio­tece odbę­dzie się finał konkursu czytel­ni­czego z języka angiel­skiego dla uczniów klas 5 – 8. Zawod­nicy będą musieli wykazać się znajo­mo­ścią treści lektur: The adven­tures of Tom SawyerWhite Fang oraz życio­rysów autorów, a także zapre­zen­tują wybrany frag­ment tekstu z elemen­tami dialogu z podziałem na role. Podczas prezen­tacji, która nie może prze­kro­czyć 3 minut, uczniowie mogą użyć rekwi­zytów.

Orga­ni­za­torem konkursu, któremu towa­rzyszy motto „Once you learn to read, you will be forever free” (Frede­rick Douglass), jest Szkoła Podsta­wowa im. Marii Konop­nic­kiej w Nowej Wsi Wiel­kiej. Biblio­teka, partner konkursu, zapewnia dostęp do lektur i zaprasza na rozgrywkę fina­łową 26 lutego 2020 r. o godz. 11:00, która odbę­dzie się w siedzibie biblio­teki przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4. Termin zgło­szenia uczest­ników upływa 28.01.2020 r.

Regu­lamin konkursu

Zapro­szenie na turniej szachowy im. Mariana Rejew­skiego

Zapro­szenie na turniej szachowy im. Mariana Rejew­skiego

Szkoła Podsta­wowa im. Jana Pawła II w Łochowie orga­ni­zuje X Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego pod patro­natem Janiny Sylwe­strzak – córki wybit­nego kryp­to­loga oraz kujawsko-pomor­skiego kura­tora oświaty. W turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podsta­wo­wych w dwóch grupach wieko­wych:

  • Gr. A – zawod­nicy urodzeni w latach 2005 – 2009,
  • Gr. B ‑zawod­nicy urodzeni w 2010 roku lub młodsi.

Turniej roze­grany będzie systemem szwaj­car­skim na dystansie 7 rund (każdy zawodnik rozegra 7 partii). Tempo gry – 10 minut na partię dla każdego zawod­nika. Obowią­zują aktu­alne prze­pisy Gry FIDE oraz posta­no­wienia Kodeksu Szacho­wego.

Celem imprezy jest:

  • popu­la­ry­zacja gry szachowej wśród uczniów szkół podsta­wo­wych,
  • wyło­nienie najlep­szego zawod­nika w poszcze­gól­nych kate­go­riach wieko­wych,
  • podnie­sienie poziomu gry uczest­ników turnieju,
  • przy­bli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego.

Zgło­szenia uczest­nika można dokonać poprzez serwis turnie­jowy na ches​sar​biter​.com w terminie do 18 lutego 2020 roku.

Regu­lamin

Apel do szkół

Apel do szkół

Szanowni Państwo Dyrek­torzy i Nauczy­ciele szkół i placówek oświa­to­wych!

W związku z promocją plat­formy Edupolis, zwracam się z uprzejmą prośbą o nadsy­łanie mate­riałów infor­ma­cyj­nych doty­czą­cych konkursów, imprez i wyda­rzeń szkol­nych i międzysz­kol­nych, w celu popu­la­ry­zacji przed­się­wzięć na portalu edupolis​.pl. Biblio­teka w Bydgoszczy z zaan­ga­żo­wa­niem włączyła się w promocję Edupolis i aktywnie, na bieżąco zamieszcza infor­macje o aktu­al­nych wyda­rze­niach eduka­cyj­nych z rejonu Bydgoszczy. W Biblio­tece pracuje zespół redak­cyjny Edupolis złożony z nauczy­cieli. W związku z tym, mam propo­zycję współ­pracy doty­czącą popu­la­ry­zacji wyda­rzeń szkol­nych także na portalu Edupolis. Mam nadzieję, że moja propo­zycja spotka się z Państwa życz­liwym przy­ję­ciem. Uprzejmie proszę o prze­sy­łanie zarówno infor­macji o wyda­rze­niach, jak i spra­wozdań, które zostaną zamiesz­czone na portalu Edupolis na adres redakcja@​edupolis.​pl.

Zapra­szam także nauczy­cieli do współ­pracy – do zreali­zo­wania wspól­nego projektu z wyko­rzy­sta­niem zasobów eduka­cyj­nych Edupolis. Zgło­szenie do współ­pracy proszę prze­słać na adres dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Z powa­ża­niem
Ewa Pronobis-Sosnowska
Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

Plakat Edupolis

plakat do pobrania – plik pdf

Mój ulubiony miś – bohater lite­racki

Mój ulubiony miś – bohater lite­racki

Dzia­ła­jąca w biblio­tece Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek zaprasza dzieci przed­szkolne i uczniów klas I – III szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko – pomor­skiego do udziału w czytel­ni­czym konkursie plastycznym „Mój ulubiony miś – bohater lite­racki“.

Konkurs został objęty hono­ro­wymi patro­na­tami :

Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego
Prezy­denta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego
Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty w Bydgoszczy Marka Gralika

Prace należy nade­słać lub osobi­ście dostar­czyć do dnia 22 stycznia 2020 roku na adres biblio­teki.

Szcze­gó­łowe zasady konkursu opisane są w regu­la­minie. Do każdej pracy musi być dołą­czony formu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów. Doku­menty te znaj­dują się w załącz­ni­kach do regu­la­minu nr 1nr 2.

Zapro­szenie na uroczyste podsu­mo­wanie konkursu

Zapro­szenie na uroczyste podsu­mo­wanie konkursu

Orga­ni­za­torzy zapra­szają laure­atów konkursu „Serfu­jesz po sieci? Rób to z głową!“ wraz z opie­ku­nami na spotkanie podsu­mo­wu­jące konkurs. Wręczenie atrak­cyj­nych nagród i dyplomów nastąpi 16 stycznia 2020 roku o godzinie 13.30 w sali 210 przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4.

Do rywa­li­zacji konkur­sowej przy­stą­piło 139 uczniów z 37 szkół z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego w: Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowro­cławiu, Nakle nad Notecią, Sępólnie Krajeń­skim, Żninie, Koro­nowie, Skępem, Szubinie, Mycie­lewie, Borównie, Rozstrzę­bowie, Białych Błotach, Osielsku, Dobie­szewie i Wielkim Rych­nowie.

W pierw­szym etapie nale­żało odpo­wie­dzieć na 10 pytań, a w drugim – na 20. Łącznie można było zdobyć 60 punktów (18+42). Oto zwycięzcy:

I miejsce (52 p.) – Kacper Goliński z SP nr 36 w Bydgoszczy
II miejsce ex aequo (50 p.) – Janusz Wojcie­chowski z ZSP nr 1 we Włocławku i Jędrzej Witucki z SP nr 2 w Żninie
III miejsce ex aequo (49 p.) – Jan Szumo­talski z SP w Wielkim Rych­nowie, Julia Cabaj z SP nr 48 w Bydgoszczy i Tymo­teusz Opala z SP nr 4 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia:

Krzysztof Michałek z SP w Osielsku
Alek­sandra Cabaj z SP nr 48 w Bydgoszczy
Jakub Bobiński z SP nr 5 w Toruniu
Jacek Obiała z SP nr 20 we Włocławku
Alek­sandra Kowalska z SP nr 8 w Inowro­cławiu
Jędrzej Wyczyński z SP nr 33 w Bydgoszczy
Jacek Wiliński z SP nr 22 we Włocławku
Bartosz Pawlak z SP w Rozstrzę­bowie
Miłosz Majewski z SP nr 33 w Bydgoszczy

Gratu­lu­jemy i liczymy na to, że spotkamy się wkrótce w biblio­tece!

Bezpłatna info­linia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczy­cieli

Bezpłatna info­linia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczy­cieli

Od 1 paździer­nika 2019 r. dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczy­ciele mogą uzyskać przez całą dobę profe­sjo­nalną pomoc psycho­logów, peda­gogów i praw­ników pod numerem tele­fonu 800 080 222. Doświad­czeni pracow­nicy Fundacji ITAKA – Centrum Poszu­kiwań Ludzi Zagi­nio­nych zapewnią fachowe wsparcie w najtrud­niej­szych sytu­acjach. Harmo­no­gram dyżurów poszcze­gól­nych specja­li­stów oraz dodat­kowe infor­macje na stronie linia​dzie​ciom​.pl.

Wystawa „Pierwsza gwiazdka“

Wystawa „Pierwsza gwiazdka“

Zbli­żają się święta Bożego Naro­dzenia. Pragnąc wpro­wa­dzić Państwa w ten świą­teczny czas Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka przy­go­to­wała wystawę „Pierwsza gwiazdka” poświę­coną tradycji szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych. Wystawę będzie można zoba­czyć w dniach 2 – 20 grudnia 2019 r. w czytelni głównej.

Czym jest szopka neapo­li­tańska? Gdzie w Polsce można zoba­czyć ruchome szopki? Czym charak­te­ry­zuje się szopka krakowska? Tego dowiecie się Państwo na wystawie. Zapra­szamy szcze­gólnie dzieci. Grupy szkolne i inne grupy zorga­ni­zo­wane, które chcia­łyby nas odwie­dzić prosimy o wcze­śniejsze usta­lenie terminu.

Kontakt: Ewa Bielska, Justyna Freli­chowska
tel. 52 341 19 84 w. 13

pierwsza-gwiazdka-plakat

pobierz plakat w formacie pdf

Zapro­szenie na wernisaż wystawy malar­skiej

Zapro­szenie na wernisaż wystawy malar­skiej

W Muzeum Oświaty (wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy) odbę­dzie się wernisaż wystawy malar­skiej Marii Podgór­skiej-Ritter. Zapra­szamy 13 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 do sali nr 210 (II piętro) przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4.

Maria Podgórska-Ritter studia malar­skie ukoń­czyła u prof. M. Wiśniew­skiego na Wydziale Sztuk Pięk­nych UMK w Toruniu. Dyplom uzyskała w 1973 roku. Jest absol­wentką Szkoły Reklamy i Deko­ra­tor­stwa w Mińsku Mazo­wieckim. Począt­kowo zajmo­wała się grafiką użyt­kową i projek­to­wa­niem prze­strzennym (neony, ściany – reklamy na budyn­kach). Od1982 r. zajmuje się tzw. sztuką czystą. Uprawia malar­stwo szta­lu­gowe (również reli­gijne – do kościołów), tworzy formy prze­strzenne, insta­lacje świetlne, a ostatnio zajmuje się rzeźbą. Otrzy­mała kilka wyróż­nień, jednym z najważ­niej­szych było wyróż­nienie od Mini­stra Obrony Naro­dowej na ogól­no­pol­skiej wystawie „Wojsko sztuce”. W 2009 r. otrzy­mała wyróż­nienie hono­rowe Dzieło roku. Jest człon­kiem Związku Polskich Arty­stów Plastyków w Bydgoszczy (członek komisji rewi­zyjnej). Ponadto należy do grupy modli­tewnej św. ojca Pio przy kościele Kapu­cynów w Bydgoszczy.

Wystawa będzie dostępna od 13 do 31 grudnia 2019 r. Serdecznie zapra­szamy miło­śników sztuk wizu­al­nych.

Woje­wódzki konkurs inter­ne­towy

Woje­wódzki konkurs inter­ne­towy

Biblio­teka ogłasza konkurs pt. „Serfu­jesz po sieci? Rób to z głową!“ skie­ro­wany do uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Na laure­atów czekają atrak­cyjne nagrody! Zasady konkursu, terminy oraz dodat­kowe infor­macje zawiera regu­laminzałącznik do regu­la­minu.

Uważasz, że Internet to Twoje natu­ralne środo­wisko, po którym poru­szasz się swobodnie i bezpiecznie? Sprawdź swoją wiedzę rozwią­zując inter­ne­towy test. Rozpocznij rywa­li­zację!

Do konkursu można przy­stąpić w dowolnym momencie, ale trzeba prze­słać odpo­wiedzi testowe pierw­szego i drugiego etapu najpóź­niej 7 grudnia do północy.

Plakat do pobrania w formacie pdf

Remont windy

Remont windy

Szanowni Czytel­nicy! Z powodu remontu windy do trans­portu książek wypo­ży­czanie książek odbywa się na parterze budynku na tymcza­sowym stano­wisku. Za utrud­nienia prze­pra­szamy. Prace remon­towe nie wpły­wają na możli­wość rezer­wacji i zama­wiania książek w kata­logu Integro – zmienia się tylko punkt odbioru doku­mentów.

Wyniki konkursu plastyczno-lite­rac­kiego

Wyniki konkursu plastyczno-lite­rac­kiego

Na konkurs ogło­szony przez Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty pt. Życzenia dla Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności w Bydgoszczy wpły­nęły prace z Brzozy, Białych Błot, Tucholi, Szubina i Bydgoszczy.

Komisja konkur­sowa w skła­dzie: Ilona Wierz­bowska (prezes Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dzie­dzictwa Oświaty), Ewa Pronobis-Sosnowska (dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy), Tomasz Szulc (wice­prezes Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dzie­dzictwa Oświaty) podjęła decyzję o przy­znaniu nagród głów­nych, specjal­nych oraz wyróż­nień.

Laureaci
Kate­goria przed­szkola
I miejsce Wiktor Kraw­czyk (Przed­szkole nr 16 w Bydgoszczy)

Kate­goria szkoły podsta­wowe: klasy 1 – 4
I miejsce Gracjan Szrajber (Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Tucholi)

Kate­goria szkoły podsta­wowe: klasy 5 – 8
I miejsce Amelia Ciecierska (Szkoła Podsta­wowa w Białych Błotach)

Kate­goria szkoły ponad­pod­sta­wowe
I miejsce Olaf Jago­dziński (I Liceum Ogól­no­kształ­cące w Szubinie)

Nagroda specjalna Dyrek­tora Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy
Konrad Drygalski (Szkoła Podsta­wowa Nr 34 w Bydgoszczy)

Nagrody specjalne Prezesa Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dzie­dzictwa Oświaty
Julia Adam­czyk (Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Tucholi)
Kamila Kopalska (Szkoła Podsta­wowa nr 34 w Bydgoszczy)

Decyzją komisji przy­znano:

Wyróż­nienia dla pracy rodzinnej
Olga Patyk i Antoni Patyk z Rodzi­cami (Przed­szkole Samo­rzą­dowe nr 2 w Szubinie)
Marek Zabo­rowski i Mariusz Zabo­rowski (Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy)

Wyróż­nienia (w kolej­ności alfa­be­tycznej)
1. Kornelia Ciecierska
2. Alek­sandra Głowacka
3. Alan Jago­dziński
4. Nela Jasnoch
5. Amelia Lorek
6. Laura Mali­nowska
7. Paulina Marchlewska
8. Jakub Och
9. Oliwia Remus
10. Wiktoria Sobiech
11. Amelia Sobota
12. Agata Spica
13. Amelia Spica
14. Mateusz Szre­iber
15. Zuzanna Szulc
16. Oliwia Szyperska
17. Oliwia Woll­mann

Laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy, a wszystkim uczest­nikom bardzo dzię­ku­jemy. Nagro­dzeni zostaną poin­for­mo­wani o terminie i trybie odbioru nagród.

Promocja książki prof. Ryszarda Nowic­kiego

Promocja książki prof. Ryszarda Nowic­kiego

Zapra­szamy na prezen­tację najnow­szej książki wydanej przez Biblio­tekę Raczyń­skich pt. Maria księżna Ogińska, Moje pamięt­niki.

Publi­kację opra­cował, wstępem i przy­pi­sami opatrzył dr hab. Ryszard Nowicki (Uniwer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy), współ­pra­cownik i przy­ja­ciel naszej Biblio­teki, który będzie gościem spotkania. Rozmowę popro­wadzi dr Agnieszka Łuczak.

Wydane pamięt­niki Marii ze Skórzew­skich księżnej Ogiń­skiej (1857 – 1945) stanowią wy­jątkową wartość, a orygi­nalne ręko­pisy autorki prze­cho­wy­wane są w Biblio­tece Raczyń­skich. Te unika­towe mate­riały nie były dotąd anali­zo­wane przez badaczy. Dotyczą głównie wyda­rzeń z drugiej połowy XIX w. Autorka pocho­dziła ze znanej wiel­ko­pol­skiej rodziny hra­biowskiej Skórzew­skich, linii czer­nie­jew­skiej, herbu Drogo­sław i w rodzinnym majątku w Czer­nie­jewie, nieda­leko Gniezna, gdzie spędziła swoje najmłodsze lata i młodość. Rodzina Skórzew­skich kulty­wo­wała w trud­nym okresie zaborów wartości patrio­tyczne. Tradycję, podob­nie jak w wielu innych rodzi­nach ziemiań­skich prze­ka­zy­waną z poko­lenia na poko­lenie. W 1876 r. wyszła za mąż za Michała księcia Ogiń­skiego (1849 – 1902), herbu Oginiec. Poślu­biła wnuka podskar­biego wiel­kiego litew­skiego Michała Kleofasa księcia Ogiń­skiego, autora znanego polo­neza Poże­gnanie Ojczyzny. Wkrótce po ślubie młoda para prze­niosła się na Żmudź. Przez kilka lat miesz­kali w Retowie, a następnie w wybu­do­wanym przez siebie pałacu w Płun­gia­nach (teren guberni kowień­skiej). Nowo­czesny ziemianin Michał Ogiński, prowa­dził aktywną dzia­łal­ność społecz­ną i gospo­darczą.

Pamięt­niki należą do nielicz­nych wspo­mnień ukazu­ją­cych życie codzienne Polaków na Żmudzi w okresie zaborów. Zawie­rają szereg cennych infor­macji o pracy orga­nicznej, pielę­gno­waniu tradycji patrio­tycz­nych, legalnym prze­ciw­sta­wianiu się uciskowi ze strony zaborcy rosyj­skiego. Autorka odno­to­wała także swoje spostrze­żenia z pobytów we Francji, Rosji, Niem­czech, Austrii, Włoszech czy na Węgrzech. Czyta się je z rosnącym zain­te­re­so­wa­niem. Maria Ogińska znała osobi­ście panu­ją­cych w Rosji i Niem­czech, papieża Leona XIII, przedstawi­cieli polskiej i zagra­nicznej arysto­kracji, wpły­wo­wych poli­tyków, ludzi kultury, nauki i sztuki.

Spotkanie promo­cyjne odbę­dzie się 21 paździer­nika 2019 (ponie­działek) o godz. 18.00 w Biblio­tece Raczyń­skich w Poznaniu, Galeria Atana­zego, pl. Wolności 19 (wejście od Al. Marcin­kow­skiego 23).

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza na zajęcia „Poznajmy się” prze­zna­czone dla uczniów klas 1 – 6 szkół podsta­wo­wych orga­ni­zo­wane w dniach 14 – 18 paździer­nika 2019 r. w ramach kampanii społecznej z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.

Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzro­kowo;
  • Zwięk­szenie inte­gracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funk­cjo­no­wania w tym środo­wisku;
  • Przy­go­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapo­bie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzro­kowo.

Patronat hono­rowy nad kampanią objęli: Mini­ster Edukacji Naro­dowej, Instytut Pamięci Naro­dowej, Woje­woda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachod­nio­po­morski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Bydgo­skiego, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy, Poczta Polska S.A.

Zapisy na zajęcia:
Małgo­rzata Lewan­dowska-Pyż
tel. 52 340 01 40 e‑mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

Do pobrania: plakat infor­ma­cyjny