Festiwal Galla Anonima w Byd­goszczy

Festiwal Galla Anonima w Byd­goszczy

Zapra­szamy na wyda­rzenie w ramach obchodów 100-lecia odzy­skania nie­pod­le­głości poświę­cone reprin­towi pierw­szej pol­skiej kroniki.

Kronika Galla Anonima w prze­kła­dzie Zyg­munta Komar­nic­kiego wydana jest z nie­zwykłą sta­ran­no­ścią, z zacho­wa­niem wszel­kich ele­mentów śre­dnio­wiecz­nych ksiąg użyt­ko­wych, opra­wiona w deski ze 100-let­niego drewna, szyta ręcznie, z pół­ki­lo­gra­mowym medalem z czy­stego srebra. W druku użyto czcionki karo­liń­skiej. Jest to cie­ka­wostka dla miło­śników książek i pasjo­natów historii. Festiwal Galla Anonima jest orga­ni­zo­wany w kilku mia­stach w Polsce.

Spo­tkanie odbę­dzie się 26 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy, w sali 210, w godz. 13.30 – 14.30.

Dodat­kowe infor­macje

Apren­di­zaje activo – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Apren­di­zaje activo – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w kon­fe­rencji dla nauczy­cieli języka hisz­pań­skiego: Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la ense­ñanza de voca­bu­lario en el aula de ELE.

Spo­tkanie odbę­dzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, w godzi­nach 11:45 – 13:15. Kon­fe­rencję popro­wadzi Mag­da­lena Amtmann. Uczest­nicy spo­tkania otrzy­mają pakiet szko­le­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w kon­fe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub tele­fo­nicznie: 12 358 04 02.

Le kami­shibaï en classe de <span class="caps">FLE</span> – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Le kami­shibaï en classe de FLE – kon­fe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w kon­fe­rencji dla nauczy­cieli języka fran­cu­skiego: Le kami­shibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage.

Spo­tkanie odbę­dzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, w sali 210, w godzi­nach 11:00 – 12:30. Kon­fe­rencję popro­wadzi dr Mał­go­rzata Pio­trowska-Skrzypek, autorka pod­ręcz­nika C’est Parti!

Uczest­nicy spo­tkania otrzy­mają pakiet szko­le­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w kon­fe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub tele­fo­nicznie: 12 358 04 02.

Woje­wódzki konkurs pla­styczny dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Woje­wódzki konkurs pla­styczny dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Sta­ni­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Uczest­ni­kami kon­kursu mogą być uczniowie VIIVIII klas szkół pod­sta­wo­wych, klasy III gim­na­zjów oraz mło­dzież klas I-III szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Prace wyko­nane dowolną tech­niką pla­styczną w for­macie A4 lub A3 należy nade­słać lub dostar­czyć oso­bi­ście do dnia 15.03.2019 roku na adres orga­ni­za­tora – Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące kon­kursu znaj­dują się w Regu­la­minie.

Załącz­niki do Regu­la­minu: for­mu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów

Plakat do wydruku

Mię­dzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kre­atyw­ności

Mię­dzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kre­atyw­ności

Zapra­szamy uczniów klas 4 – 8 z powiatu byd­go­skiego do wzięcia udziału w kon­kursie „Łowcy super­głów, czyli… co ma jabłko do Newtona?“. Należy wybrać ciekawą, intry­gu­jącą postać ze świata nauki i przy­go­tować twórczą pre­zen­tację jej życia i dokonań w dowolnej formie, np.: komiksu rysun­ko­wego w formie ksią­żeczki, komiksu zło­żo­nego z autor­skich zdjęć, ani­macji, filmu fabu­lar­nego. Zgło­szenia przyj­mo­wane będą pocztą elek­tro­niczną – lewalskaewa@​gmail.​com. Prace należy dostar­czyć do 15 marca 2019 r. 

Szcze­gó­łowe infor­macje o kon­kursie dostępne są w Regu­la­minie. Uczest­nicy zobo­wią­zani są do dostar­czenia pod­pi­sa­nego oświad­czenia zawar­tego w Załącz­niku do Regu­la­minu.

Orga­ni­za­torzy:
Szkoła Pod­sta­wowa nr 31 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Mistrzo­stwa Spor­to­wego w Byd­goszczy
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy

<span class="caps">XIV</span> Semi­na­rium Pro­fi­lak­tyczne

XIV Semi­na­rium Pro­fi­lak­tyczne

Biblio­teka, jako partner wyda­rzenia, zaprasza w imieniu orga­ni­za­torów na semi­na­rium pro­fi­lak­tyczne pt. „(Nie)rzeczywisty świat, czyli… słowa, które maja moc“. Odbę­dzie się ono 13 lutego 2019 r. w godz. 12.00 – 15.30 w Miej­skim Ośrodku Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy.
Zgło­szenia przez for­mu­larz online.

Szko­lenia i doradztwo dla pra­cow­ników systemu wspo­ma­gania szkoły

Szko­lenia i doradztwo dla pra­cow­ników systemu wspo­ma­gania szkoły

Kujawsko-Pomor­skie Biuro Fun­dacji Rozwoju Demo­kracji Lokalnej w Byd­goszczy zaprasza do udziału w pro­jekcie „Szko­lenia i doradztwo dla pra­cow­ników systemu wspo­ma­gania szkoły z woje­wództw: kujawsko-pomor­skiego, lubu­skiego, mazo­wiec­kiego, war­mińsko-mazur­skiego, wiel­ko­pol­skiego, zachod­nio­po­mor­skiego” Oś prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edu­kacji, Dzia­łanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.
Projekt reali­zo­wany jest w part­ner­stwie z Gminą Miasto Wło­cławek – Centrum Kształ­cenia Zawo­do­wego i Usta­wicz­nego we Wło­cławku.

Głównym celem pro­jektu jest pod­nie­sienie kom­pe­tencji 170 pra­cow­ników systemu wspo­ma­gania pracy szkoły oraz tre­nerów z woje­wództw: kujawsko-pomor­skiego, lubu­skiego, mazo­wiec­kiego, war­mińsko-mazur­skiego, wiel­ko­pol­skiego, zachod­nio­po­mor­skiego w zakresie wspo­ma­gania szkół ukie­run­ko­wa­nego na roz­wi­janie kom­pe­tencji klu­czo­wych uczniów poprzez wdro­żenie pro­gramów szko­le­niowo-dorad­czych wraz z obudową meto­dyczną. Wspo­ma­gane kom­pe­tencje klu­czowe to:

 • kom­pe­tencje cyfrowe (TIK);
 • kom­pe­tencje mate­ma­tyczno-przy­rod­nicze;
 • umie­jęt­ności poro­zu­mie­wania się w języ­kach obcych;
 • postawy – inno­wa­cyj­ność, kre­atyw­ność i praca zespo­łowa;
 • umie­jęt­ności uczenia się – nauczanie eks­pe­ry­men­talne i doświad­czanie lub wspo­ma­ganie przed­szkoli w rozwoju kom­pe­tencji klu­czo­wych.

Projekt jest zgodny z poli­tyką oświa­tową państwa w zakresie kom­pe­tencji klu­czo­wych uczniów, przy­go­to­wując osoby zain­te­re­so­wane naby­ciem nowej wiedzy i umie­jęt­ności do reali­zacji prio­ry­tetów edu­ka­cyj­nych Mini­ster­stwa Edu­kacji Naro­dowej i Kura­to­rium Oświaty.

Szcze­gó­łowe infor­macje, list prze­wodni, dekla­racja udziału w pro­jekcie oraz karta zgło­sze­niowa dostępne są na stronie inter­ne­towej part­nera wio­dą­cego pro­jektu.

Lau­reaci kon­kursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Lau­reaci kon­kursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Komisja kon­kur­sowa na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 10 grudnia 2018 r. oceniła prace kon­kur­sowe. Wybrano nastę­pu­ją­cych lau­re­atów:
I. Agnieszka Leman­to­wicz – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
II. Łukasz Baliński – Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Wojska Pol­skiego w Byd­goszczy
Klau­diusz Weber – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
III. Wero­nika Bodnar – Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Sta­ni­sława Wyspiań­skiego w Szu­binie
Matylda Koło­myjec – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy

Wyróż­nienia:

 • Natalia Gac­kowska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Zuzanna Gołę­biewska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Jakub Holweg – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
 • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
 • Wik­toria Nowa­kowska – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
 • Maria Szmyt – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
 • Julia Zygowska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy

Nagroda Spe­cjalna Dyrek­tora Biblio­teki: Nikodem Macie­jewski

Zapra­szamy uczniów, nauczy­cieli i rodziców na uro­czy­stość wrę­czenia nagród, która odbę­dzie się 20.12.2018 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy (godz. 14.00, sala nr 210).

SER­DECZNIE GRA­TU­LU­JEMY UCZNIOM NAGRO­DZONYMKON­KURSIE!

Cer­ty­fi­ko­wane szko­lenia języ­kowe

Cer­ty­fi­ko­wane szko­lenia języ­kowe

Rusza rekru­tacja do pro­jektu szkoleń języ­ko­wych pt. „W Kujawsko-Pomor­skiem Mówisz-Masz – cer­ty­fi­ko­wane szko­lenia języ­kowe”. Pod linkiem pro​jekt​mo​wisz​masz​.pl możecie Państwo zapisać się na zajęcia z języka angiel­skiego, języka nie­miec­kiego bądź języka fran­cu­skiego.

Projekt skie­ro­wany jest do osób w wieku od 18 lat, które z własnej ini­cja­tywy są zain­te­re­so­wane naby­ciem, uzu­peł­nie­niem lub pod­wyż­sze­niem kwa­li­fi­kacji z zakresu języków obcych. Osoby w wieku powyżej 65 lat dodat­kowo wypeł­niają dekla­rację goto­wości do pod­jęcia zatrud­nienia po zakoń­czeniu reali­zacji pro­jektu.

Grupy doce­lowe:

 • osoby o niskich kwa­li­fi­ka­cjach (tj. mak­sy­malnie średnie wykształ­cenie),
 • osoby z nie­peł­no­spraw­no­ściami (bez względu na poziom wykształ­cenia),
 • osoby powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształ­cenia),

Z udziału w pro­jekcie wyłą­czone są osoby, które pro­wadzą dzia­łal­ność gospo­darczą.

Każdy z uczest­ników będzie reali­zował 180 godzinne szko­lenie języ­kowe (3 moduły po 60 godzin lek­cyj­nych). O poziomie na jaki zostanie zakwa­li­fi­ko­wany uczestnik zade­cy­duje wynik testu pozio­mu­ją­cego. Każda z grup szko­le­nio­wych będzie liczyła mak­sy­malnie 12 słu­chaczy. Udział w szko­leniu oraz egza­mi­nach cer­ty­fi­ku­ją­cych jest bez­płatny. Zakwa­li­fi­ko­wana do udziału w pro­jekcie osoba zobo­wią­zana będzie wnieść wkład finan­sowy w wyso­kości 150 zł celem zakupu kom­pletu pod­ręcz­ników do reali­zacji szko­lenia i przy­go­to­wania do egza­minu.

Zapra­szamy do udziału w jednym z naj­więk­szych pro­jektów edu­ka­cyj­nych w naszym regionie!!!
Plakat 1
Plakat 2 dla nauczy­cieli

Biuro Pro­jektu:

PARTNER:
Tra­ining House
ul. Byd­go­skich Prze­my­słowców 6
85 – 862 Byd­goszcz
Pn. – Pt: 08:00 – 16:00
Telefon: 507 927 366
Email: zapisy@​projektmowiszmasz.​pl

LIDER:
Urząd Mar­szał­kowski Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego
Depar­ta­ment Edu­kacji i Kształ­cenia Usta­wicz­nego
Ul. Koper­nika 4
87 – 100 Toruń
Tel. 571 293 082
Email: a.​niedzwiecka@​kujawsko-​pomorskie.​pl

Wyniki kon­kursu „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“

Wyniki kon­kursu „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej roz­strzy­gnięto woje­wódzki mię­dzysz­kolny konkurs „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości” z okazji obchodów setnej rocz­nicy odzy­skania nie­pod­le­głości przez Polskę.

Konkurs został prze­pro­wa­dzony w dwóch kate­go­riach:

 • pla­stycznej,
 • lite­rac­kiej.

Celem kon­kursu było:

 • Popu­la­ry­zo­wanie wiedzy zwią­zanej z walką Polaków o odzy­skanie nie­pod­le­głości;
 • Kształ­to­wanie postawy patrio­tycznej;
 • Roz­wi­janie zain­te­re­sowań historią narodu pol­skiego, oraz inspi­ro­wanie do własnej twór­czości lite­rac­kiej oraz pla­stycznej;
 • Zapo­znanie z syl­wet­kami osób, które wal­czyły o nie­pod­le­głość orężem, pędzlem, piórem…;
 • Roz­wi­janie umie­jęt­ności samo­dzielnej i twór­czej pracy uczniów z różnymi źró­dłami wiedzy histo­rycznej.

Uro­czy­stość roz­dania nagród i wrę­czenia dyplomów odbę­dzie się 14 listo­pada 2018 r. o godz. 10.00 podczas kon­fe­rencji „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań” w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego (ul. Karola Szy­ma­now­skiego 3).

Lau­reaci kon­kursu kate­gorii lite­rac­kiej:

1. Wero­nika Pia­stowska – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kor­czaka w Cho­ceniu.
2. Oliwia Sajna – kl. VII b, Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. A. Mic­kie­wicza z Oddzia­łami Spor­to­wymi w Byd­goszczy
3. Kata­rzyna Gołę­biewska – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kor­czaka w Cho­ceniu

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Marta Kucińska – kl. VIII c, Szkoła Pod­sta­wowa nr 14 im. gen. W. Sikor­skiego w Byd­goszczy
2. Wik­toria Malicka – kl. V, Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Byd­goszczy

Lau­reaci kon­kursu kate­gorii pla­stycznej:

1. Gabriela Ście­sińska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
2. Sandra Sław­kowska – kl. VII , Szkoła Pod­sta­wowa w Sitowcu
3. Vanessa Szweda – kl. VII d, Szkoła Pod­sta­wowa im. Kard. S. Wyszyń­skiego Prymasa Tysiąc­lecia w Nakle nad Notecią
3. Patryk Kasprzyk – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Byd­goszczy

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Olga Przy­bylska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
2. Karina Mać­ko­wiak – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 61 w Byd­goszczy
3. Wero­nika Kucharska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
4. Pola Bucz­kowska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy

Woje­wódzki konkurs dla uczniów

Woje­wódzki konkurs dla uczniów

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy ogłasza konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”. Jest on adre­so­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.
Cele kon­kursu:

 • Reali­zacja Prio­ry­tetu 3 „Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa” w zakresie roz­wi­jania zain­te­re­sowań uczniów przez pro­mo­wanie i wspie­ranie czy­tel­nictwa dzieci i mło­dzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych,
 • Roz­wi­janie kom­pe­tencji czy­tel­ni­czych oraz upo­wszech­nianie czy­tel­nictwa wśród mło­dzieży,
 • Pro­mo­wanie czy­tel­nictwa wśród uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych,
 • Popu­la­ry­zacja metody book­tal­kingu, pozwa­la­jącej dzielić się entu­zja­zmem do książek i zachęcać do czy­tania dla przy­jem­ności,
 • Popu­la­ry­zacja i zasto­so­wanie tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych do pro­mocji czy­tel­nictwa,
 • Roz­wi­janie kre­atyw­ności, wraż­li­wości i zain­te­re­sowań lite­rac­kich uczniów.

Warun­kiem uczest­nictwa w kon­kursie jest nagranie filmu w for­macie MP4, którego treścią jest ustna pre­zen­tacja książki wybranej przez uczest­nika spośród publi­kacji zaku­pio­nych przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa, metodą book­tal­kingu. Wypo­wiedź nie może prze­kro­czyć 7 minut. Prace muszą zostać nade­słane bądź oso­bi­ście dostar­czone w formie nośnika elek­tro­nicz­nego lub prze­słane drogą mailową w postaci linku do udo­stęp­nio­nego pliku w chmurze (na dysku inter­ne­towym, np. One­Drive, Dropbox, Dysk Google) do dnia 30.11.2018 r. na adres:

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4; 85 – 094 Byd­goszcz

z dopi­skiem: Konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”.

Konkurs jest objęty hono­rowym patro­natem Mar­szałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, Piotra Cał­bec­kiego, Kura­tora Oświaty, Marka Gralika oraz Pre­zy­denta Miasta Byd­goszczy, Rafała Bru­skiego. Patronat medialny nad kon­kursem spra­wuje Polskie Radio PiK.

Regu­lamin kon­kursu

Lista książek

Plakat do wydruku

Wyniki kon­kursu czy­tel­ni­czego

Wyniki kon­kursu czy­tel­ni­czego

W sie­dzibie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy roz­strzy­gnięto konkurs pla­styczny „Czytam i maluję z Nelą”, który reali­zował nastę­pu­jące cele:

 • popu­la­ry­zacja wśród dzieci książek zaku­pio­nych w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa,
 • roz­wi­janie zain­te­re­sowań i kom­pe­tencji czy­tel­ni­czych,
 • pobu­dzanie eks­presji dzieci poprzez dzia­łal­ność pla­styczną,
 • roz­wi­janie kre­atyw­ności, wraż­li­wości i wyobraźni pla­stycznej dzieci,
 • pro­mocja biblio­teki w śro­do­wisku lokalnym.

Na konkurs napły­nęło 77 prac, które oce­niane były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kry­te­riami:

 • ciekawa inter­pre­tacja pro­po­no­wanej tema­tyki,
 • zgod­ność pracy z tematem,
 • samo­dziel­ność i ory­gi­nal­ność pracy,
 • este­tyka wyko­nanej pracy.

Uro­czy­stość roz­dania nagród i wrę­czenia dyplomów odbę­dzie się 15 listo­pada 2018 roku o godzinie 16.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy (sala 210, II piętro).

Lau­reaci woje­wódz­kiego kon­kursu pla­stycz­nego „Czytam i maluję z Nelą”:

I miejsce:
Klaudia Florek Pałac Mło­dzieży w Byd­goszczy
Mikołaj Nowa­kowski Zespół Szkół nr 33
Mateusz Tru­skawa Szkoła Pod­sta­wowa nr 66
II miejsce:
Kalina Kijak Szkoła Pod­sta­wowa nr 15
III miejsce:
Maria Owczarek Szkoła Pod­sta­wowa nr 31

Wyróż­nienia:
Dawid Kaź­mier­czak Zespół Szkół nr 33
Laura Szczybło Szkoła Pod­sta­wowa nr 65
Hanna Rut­kowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 15
Adam Pujanek Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa
Dawid Kac­perski Szkoła Pod­sta­wowa nr 13
Natalia Kwiat­kowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 65
Natalia Nasalska Szkoła Pod­sta­wowa nr 56
Maja Laskowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 13
Kry­styna Gra­barska Szkoła Pod­sta­wowa nr 30
Julia Cegiełka Szkoła Pod­sta­wowa nr 31
Maria Wanecka Pałac Mło­dzieży w Byd­goszczy

Gra­tu­lu­jemy wszystkim lau­re­atom i zapra­szamy nagro­dzo­nych oraz ich nauczy­cieli i rodziców na uro­czy­stość wrę­czenia nagród i wyróż­nień.

Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“

Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“

Orga­ni­zator – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy oraz Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy i Towa­rzy­stwo Nauczy­cieli Biblio­te­karzy Szkół Pol­skich Oddział w Byd­goszczy zapra­szają biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy na kon­fe­rencję „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“.

Miejsce kon­fe­rencji – Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy
Termin – 14 listo­pada 2018 r. (godz. 10.00 – 14.30)
Reje­stracja uczest­ników – for­mu­larz inter­ne­towy 

Program kon­fe­rencji:
10 00 – 10 20 – Reje­stracja uczest­ników

10 20 – 11 00 – Alek­san­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Dani­le­wicz Zie­lińska – czło­wiek książki, inspi­rator.
Mał­go­rzata Wdow­czyk – dyrektor Szkoły Pod­sta­wowej im. Marii Dani­le­wicz Zie­liń­skiej w Staw­kach

11 00 – 12 00 – War­tości w lite­ra­turze dla dzieci
Wie­sława Jędrzej­czy­kowa – redaktor naczelna Wydaw­nictwa Lite­ra­tura

12 00 – 12 30 Przerwa kawowa

12 30 – 13 00 – „Kolory kultury – two­rzenie pro­jektu mię­dzy­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej“
Joanna Kotwicka – nauczy­ciel etyki i nauczy­ciel biblio­te­karz w Zespole Szkół nr 1 im. Bar­tło­mieja z Byd­goszczy w Byd­goszczy, doradca meto­dyczny w Miej­skim Ośrodku Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy w zakresie edu­kacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta, wice­prezes Fun­dacji Asante

13 00 – 13 30 – Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece
Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

13 30 – 14 00 – Wygrana biblio­teka, czyli Aka­demia Gier Logicz­nych w PBW w Byd­goszczy
Justyna Fre­li­chowska , Ewa Bielska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

14 00 – 14 30 – Reali­zacja Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa w PBW w Byd­goszczy
Ewa Bedełek – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

PLAKAT DO WYDRUKU (PDF)

plakat_konferencja_2018
Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

W sobotę (17 listo­pada 2018 r.) w godz. 10.00 – 13.15 w czy­telni głównej odbę­dzie się szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego pt. „Erleb­ni­sreise mit Deutsch“. Zajęcia popro­wadzi Mag­da­lena Budzyńska z Oddziału Toruń­skiego Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego. Szko­lenie jest darmowe, reali­zo­wane przez Goethe-Institut w ramach pro­jektu ERD. Ser­decznie zapra­szamy nauczy­cieli ger­ma­ni­stów. Zgło­szenia prosimy prze­syłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Spo­tkanie z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski

Spo­tkanie z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy wraz z Kołem Powia­towym Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych w Byd­goszczy orga­ni­zuje spo­tkanie z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski. Odbę­dzie się ono 23 paź­dzier­nika 2018 r. o godzinie 11.00 w gmachu Biblio­teki przy ul. M. Curie-Skło­dow­skiej 4, w sali 210.

Będzie to pod­su­mo­wanie kam­panii spo­łecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” w którą włą­czyła się Biblio­teka prze­pro­wa­dzając cykl zajęć dla dzieci z klas I-IV pt. „Poznajmy się“ pro­mu­ją­cych inte­grację spo­łeczną osób nie­peł­no­spraw­nych.

W spo­tkaniu weźmie udział gość spe­cjalny – Robert Zarzecki – bohater filmu „Niebo bez gwiazd“. To poru­sza­jąca historia opi­su­jąca wyjąt­kową relację miłości tra­cą­cego wzrok ojca i synka, który staje się jego prze­wod­ni­kiem, jego oczami. Mimo choroby, a może dzięki niej, boha­te­rowie czerpią z życia to, co naj­pięk­niejsze.

Kadr z filmu "Niebo bez gwiazd" w reż. Katarzyny Dąbkowskiej-Kułacz
Kadr z filmu „Niebo bez gwiazd“ w reż. Kata­rzyny Dąb­kow­skiej-Kułacz