Spotkanie autor­skie z Emilią Smechowski

Spotkanie autor­skie z Emilią Smechowski

Emilia Smechowski, urodzona w Polsce w 1983 roku, w 1988 roku uciekła wraz z rodziną do Berlina Zachod­niego. Studio­wała śpiew operowy i roma­ni­stykę w Berlinie oraz Rzymie, była redak­torką dzien­nika “Die Tage­sze­itung”, dziś pracuje jako nieza­leżna autorka i repor­terka, m.in. dla “Geo”, “Süddeut­sche Zeitung” i “Die Zeit”. Jej esej o niewi­dzial­nych Pola­kach został wyróż­niony Niemiecką Nagrodą Repor­terów, Nagrodą Dzien­ni­karską im. Konrada Dudena i Polsko-Niemiecką Nagrodą Dzien­ni­karską im. Tade­usza Mazowieckiego.

Jest autorką książek “My, super­i­mi­granci”, „Wir Stre­ber­mi­granten“ i najnow­szej „Rück­kehr nach Polen“. Spotkanie z pisarką odbę­dzie się 10 marca 2020 r. o godz. 16.00 w biblio­tece UKW.

fot. © Anna Szkoda – okładki © Hanser Literaturverlage