Konfe­rencja naukowa

Konfe­rencja naukowa

Ochrona zbiorów biblio­tecz­nych. Przeszłość – Teraź­niej­szość – Przyszłość, Bydgoszcz, 17 – 18 maja 2018 r.

Celem sesji, o charak­terze inter­dy­scy­pli­narnym, jest podjęcie problemów związa­nych z ochroną materiałów biblio­tecz­nych w przeszłości oraz wyzwań stoją­cych przed współ­cze­snymi i przyszłymi biblio­te­ka­rzami. Organi­za­torem konfe­rencji jest Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW.
Honorowy Patronat: Zarząd Główny Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich.

Rada Naukowa Konfe­rencji:
prof. zw. dr hab. Maria Juda, Uniwer­sytet Marii Curie-Skłodow­skiej w Lublinie,
prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski, Uniwer­sytet Śląski w Katowi­cach,
dr hab. Aleksander Jankowski, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr hab. Anna Kamler, prof. Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego,
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr hab. Bogumiła Staniów, prof. Uniwer­sy­tetu Wrocław­skiego,
dr hab. Kamil Zeidler, prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego,
dr hab. Marek Zieliński, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr Jana Brožo­vská Onder­ková Uniwer­sytet Śląski w Opawie.

Komitet Organi­za­cyjny Konfe­rencji:
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW – przewod­ni­czący,
dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. UKW,
dr Barbara Gawęcka,
dr Agnieszka Wysocka – sekre­tarz.

Zgłoszenia na konfe­rencję należy przesłać do 28 lutego 2018 r. za pośred­nic­twem formu­larza zgłosze­nio­wego. Szcze­góły na stronie inter­ne­towej organi­za­tora.