Kon­fe­rencja naukowa

Kon­fe­rencja naukowa

Ochrona zbiorów biblio­tecz­nych. Prze­szłość – Teraź­niej­szość – Przy­szłość, Byd­goszcz, 17 – 18 maja 2018 r.

Celem sesji, o cha­rak­terze inter­dy­scy­pli­narnym, jest pod­jęcie pro­blemów zwią­za­nych z ochroną mate­riałów biblio­tecz­nych w prze­szłości oraz wyzwań sto­ją­cych przed współ­cze­snymi i przy­szłymi biblio­te­ka­rzami. Orga­ni­za­torem kon­fe­rencji jest Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW.
Hono­rowy Patronat: Zarząd Główny Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich.

Rada Naukowa Kon­fe­rencji:
prof. zw. dr hab. Maria Juda, Uni­wer­sytet Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lublinie,
prof. zw. dr hab. Woj­ciech Kowalski, Uni­wer­sytet Śląski w Kato­wi­cach,
dr hab. Alek­sander Jan­kowski, prof. Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy,
dr hab. Anna Kamler, prof. Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego,
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy,
dr hab. Bogu­miła Staniów, prof. Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego,
dr hab. Kamil Zeidler, prof. Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego,
dr hab. Marek Zie­liński, prof. Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy,
dr Jana Bro­žo­vská Onder­ková Uni­wer­sytet Śląski w Opawie.

Komitet Orga­ni­za­cyjny Kon­fe­rencji:
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW – prze­wod­ni­czący,
dr hab. Zbi­gniew Zyglewski, prof. UKW,
dr Barbara Gawęcka,
dr Agnieszka Wysocka – sekre­tarz.

Zgło­szenia na kon­fe­rencję należy prze­słać do 28 lutego 2018 r. za pośred­nic­twem for­mu­larza zgło­sze­nio­wego. Szcze­góły na stronie inter­ne­towej orga­ni­za­tora.