Konkurs pla­styczny dla uczniów

Konkurs pla­styczny dla uczniów


Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy oraz Goethe-Intitut w War­szawie zapra­szają uczniów klas IV-VII szkoły pod­sta­wowej, II-III gim­na­zjum oraz szkół śred­nich z terenu Byd­goszczy i powiatu byd­go­skiego do udziału w kon­kursie pla­stycznym pt.Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji. Termin dostar­czenia prac upływa 16 marca 2018 r. Konkurs został objęty hono­rowym patro­natem Pre­zy­denta Byd­goszczy oraz Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty. Szcze­góły kon­kursu zawiera Regu­lamin.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4