Zapro­szenie na forum edu­ka­cyjne

Zapro­szenie na forum edu­ka­cyjne

V Kujawsko-Pomor­skie Forum Edu­ka­cyjne “Zespół jak orkie­stra. Budo­wanie efek­tywnej współ­pracy w szkole” odbę­dzie się 15 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00. Wyda­rzenie będzie składać się z dwóch części. Pierwsza to wystą­pienia zapro­szo­nych gości, eks­pertów w dzie­dzinie psy­cho­logii, peda­go­giki i neu­ro­dy­dak­tyki. W drugiej części odbędą się warsz­taty.
Program:
pro­wa­dzenie: dr Tomasz Mar­cy­siak

13:30 – 14:00 reje­stracja uczest­ników
14:00 – 14:10 uro­czyste otwarcie Forum
14:10 – 15.00 WYKŁAD SPE­CJALNY: Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak – Zespoły pro­duk­tywne i kre­atywne: komu­ni­kacja, decy­zyj­ność, przy­wództwo
15:00 – 15:30 – przerwa lun­chowa
15:30 – 17:30 Wyjąt­kowe warsz­taty Pracy Zespo­łowej – Zespół Dosko­nały Jak ORKIE­STRA. Pro­wa­dzenie pro­jektu: Mariusz Gru­dzień, Piotr Wajrak, Ewa Gru­dzień
17.30 – 18:45 Warsz­taty:
Poradnik orkie­stranta – co zrobić jak zdarzy się dys­har­monia? – pro­wa­dzenie: Woj­ciech Ożga
Wyjąt­kowy poten­cjał współ­pra­cu­jącej klasy – per­spek­tywa neu­ro­dy­dak­tyczna – pro­wa­dzenie: Dr n. med. Marcin Jaracz
Sta­ro­świeckie szachy jako nowy trend w edu­kacji, czyli w jaki sposób edu­kacja sza­chowa może wspierać rozwój młodego czło­wieka – pro­wa­dzenie: Michał Kanar­kie­wicz
GRA w języki obce – gra jako element budo­wania zespołu na lekcji języka obcego – pomysły i inspi­racje – pro­wa­dzenie: Agnieszka Rosińska, Mag­da­lena Zawi­szewska, Agnieszka Rosińska, Mag­da­lena Zawi­szewska
Trudna sztuka sku­tecznej komu­ni­kacji w zespole – pro­wa­dzenie: Mag­da­lena Chy­le­brant-Karolak
Siła zespołu kluczem do drzwi ESCAPE ROOMU – pro­wa­dzenie: Grażyna Szcze­pań­czyk

Szcze­góły na stronie orga­ni­za­tora.