Kul­tu­ro­twórcza rola książki i biblio­teki

Kul­tu­ro­twórcza rola książki i biblio­teki

Towa­rzy­stwo Nauczy­cieli Biblio­te­karzy Szkół Pol­skich Oddział w Byd­goszczy zaprasza nauczy­cieli na kon­fe­rencję pt. „Kul­tu­ro­twórcza rola książki i biblio­teki“. Kon­fe­rencja odbę­dzie się 16 marca 2018 r. na terenie Wyższej Szkoły Gospo­darki w Byd­goszczy.

Program kon­fe­rencji