Wygraj komiks o Marianie Rejew­skim

Wygraj komiks o Marianie Rejew­skim

Dziś przy­pada 38. rocz­nica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzą­cego z Byd­goszczy kryp­to­loga, którego prace przy­czy­niły do zła­mania kodu Enigmy, nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej z czasów II wojny świa­towej. Z tej okazji pro­po­nu­jemy konkurs, w którym do wygrania będzie wydany przez Urząd Mar­szał­kowski komiks „Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy”. Aby zdobyć jeden z pięt­nastu egzem­plarzy, wystarczy na adres s.​kaminski@​kujawsko-​pomorskie.​pl nade­słać odpo­wiedź na pytanie: W jaki inny sposób można by uho­no­rować nie­zwykłą postać Mariana Rejew­skiego? Na wia­do­mości czekamy do piątku (16 lutego) do godziny 14. Nagro­dzimy naj­cie­kawsze odpo­wiedzi.

Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy” to nie­zwykła opo­wieść o kryp­to­logu, skromnym czło­wieku, który dzięki swojemu geniu­szowi mate­ma­tycz­nemu złamał kod Enigmy, nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej. Wyda­rzenie to dopro­wa­dziło praw­do­po­dobnie do zakoń­czenia II wojny świa­towej kilka lat wcze­śniej i ura­to­wania setek tysięcy, a nawet milionów istnień. Sce­na­riusz komiksu – Maciej Jasiński, rysunki – Jacek Michalski, kon­sul­tacja mery­to­ryczna – dr Krzysztof Osiński. Komiks tutaj.

Źródło: www​.kujawsko​-pomor​skie​.pl