Stano­wiska Sejmiku ws. uczczenia rocznic w 2018 r.

Stano­wiska Sejmiku ws. uczczenia rocznic w 2018 r.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomor­skiego ustanowił w naszym wojewódz­twie rok 2018 Rokiem Harcer­stwa Kujawsko-Pomor­skiego w związku z przypa­da­jącą 1 listopada 2018 r. rocznicą powstania Związku Harcer­stwa Polskiego, aby wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej działal­ności organi­zacji harcer­skich oraz dla podkre­ślenia szcze­gól­nych wartości demokra­tycz­nych, niepod­le­gło­ścio­wych i zasad moralnych promo­wa­nych przez harcer­stwo, a także ogromnego wkładu organi­zacji harcer­skich w wycho­wanie wielu pokoleń obywateli.

W związku z przypa­da­jącą w przyszłym roku 450. rocznicą urodzin Anny Wazówny Sejmik posta­nowił upamiętnić tę wybitną postać oraz propa­gować wiedzę o tej osobie i jej bogatej działal­ności społecznej i religijnej, którą prowa­dziła w czasie pobytu na histo­rycznej ziemi chełmiń­skiej i micha­łow­skiej wchodzą­cych dziś w skład województwa kujawsko-pomor­skiego.

STANO­WISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMOR­SKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustano­wienia roku 2018 w wojewódz­twie kujawsko-pomorskim Rokiem Harcer­stwa Kujawsko-Pomor­skiego
STANO­WISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMOR­SKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uczczenia w wojewódz­twie kujawsko-pomorskim 450. rocznicy urodzin królewny Anny Wazówny