Stano­wiska Sejmiku ws. uczczenia rocznic w 2018 r.

Stano­wiska Sejmiku ws. uczczenia rocznic w 2018 r.

Sejmik Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego usta­nowił w naszym woje­wódz­twie rok 2018 Rokiem Harcer­stwa Kujawsko-Pomor­skiego w związku z przy­pa­da­jącą 1 listo­pada 2018 r. rocz­nicą powstania Związku Harcer­stwa Polskiego, aby wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej dzia­łal­ności orga­ni­zacji harcer­skich oraz dla podkre­ślenia szcze­gól­nych wartości demo­kra­tycz­nych, niepod­le­gło­ścio­wych i zasad moral­nych promo­wa­nych przez harcer­stwo, a także ogrom­nego wkładu orga­ni­zacji harcer­skich w wycho­wanie wielu pokoleń obywateli.

W związku z przy­pa­da­jącą w przy­szłym roku 450. rocz­nicą urodzin Anny Wazówny Sejmik posta­nowił upamiętnić tę wybitną postać oraz propa­gować wiedzę o tej osobie i jej bogatej dzia­łal­ności społecznej i reli­gijnej, którą prowa­dziła w czasie pobytu na histo­rycznej ziemi cheł­miń­skiej i micha­łow­skiej wcho­dzą­cych dziś w skład woje­wództwa kujawsko-pomorskiego.

STANO­WISKO SEJMIKU WOJE­WÓDZTWA KUJAWSKO-POMOR­SKIEGO z dnia 27 listo­pada 2017 r. w sprawie usta­no­wienia roku 2018 w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim Rokiem Harcer­stwa Kujawsko-Pomorskiego
STANO­WISKO SEJMIKU WOJE­WÓDZTWA KUJAWSKO-POMOR­SKIEGO z dnia 27 listo­pada 2017 r. w sprawie uczczenia w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim 450. rocz­nicy urodzin królewny Anny Wazówny