Zapro­szenie do udziału w projekcie

Zapro­szenie do udziału w projekcie

Kujawsko-Pomor­skie Biuro Fundacji Rozwoju Demo­kracji Lokalnej zaprasza do udziału w projekcie pn. Rozwi­janie kompe­tencji kluczo­wych uczniów – szko­lenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomor­skim, reali­zo­wanym w ramach dzia­łania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Opera­cyj­nego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt będzie reali­zo­wany od 01-10-2017 do 31-03-2019 r.

Celem głównym projektu jest podnie­sienie kompe­tencji 192 przed­sta­wi­cieli z 58 jedno­stek samo­rządu tery­to­rial­nego z woj. kujawsko-pomor­skiego w zakresie zarzą­dzania oświatą, ukie­run­ko­wa­nego na rozwój szkół i kompe­tencji kluczo­wych uczniów poprzez wdro­żenie programów szko­le­niowo-dorad­czych wraz z obudową meto­dyczną, a także wdro­żenie planów podno­szenia jakości oświaty oraz wspo­ma­gania szkół w zakresie kompe­tencji kluczo­wych uczniów.

W ramach projektu zreali­zo­wane zostaną:

  • szko­lenia doty­czące tworzenia lokal­nego planu podno­szenia jakości usług oświa­to­wych i wspo­ma­gania szkół w zakresie rozwoju kompe­tencji kluczo­wych (105 godzin),
  • doradztwo w procesie tworzenia lokal­nego planu podno­szenia jakości usług oświa­to­wych i wspo­ma­gania szkół w zakresie rozwoju kompe­tencji kluczo­wych uczniów (32 godziny),
  • Opra­co­wanie i wdro­żenie lokal­nego planu podno­szenia jakości w 2 – 3 szko­łach, przed­szko­lach lub placów­kach, dla których JST uczest­ni­cząca w projekcie jest organem prowa­dzącym oraz objęcie procesem wspo­ma­gania tych szkół,
  • urucho­mio­nych zostanie 6 sieci współ­pracy wyko­rzy­stu­ją­cych plat­formę dosko​na​le​niew​sieci​.pl

W celu reali­zacji projektu w wybranej JST konieczne jest zaan­ga­żo­wanie przed­sta­wi­cieli dwóch grup osób:
a) decy­dentów odpo­wie­dzial­nych za podej­mo­wanie decyzji zarząd­czych w JST w zakresie spraw oświa­to­wych (prezy­dentów, burmi­strzów, staro­stów, wójtów, zastępców/sekretarzy),
b) pracow­ników reali­zu­ją­cych zadania z zakresu oświaty w JST (skarb­ników, dyrektorów/naczelników wydziałów oświaty, inspek­torów ds. oświaty, pracow­ników zajmu­ją­cych się plano­wa­niem finan­sowym i anali­zami budże­to­wymi, pracow­ników zespołów ekono­miczno-admi­ni­stra­cyj­nych szkół, radnych z komisji oświaty).

Wszystkie koszty reali­zacji (oprócz dojazdu na szko­lenia zapla­no­wane w 6 miastach woje­wództwa) pokry­wane są z środków projektowych.

Kontakt w spra­wach projektu:
Elżbieta Singer,
esinger@​frdl.​org.​pl, tel. 52 3211890, kom. 662573414
Prze­my­sław Byś, p.​bys@​bydgoszcz-​frdl.​pl, tel. 52 3211890, kom. 795505511 

http://​www​.bydgoszcz​-frdl​.pl/​p​r​o​j​e​k​t​y​/​r​o​z​w​i​j​a​n​i​e​-​k​o​m​p​e​t​e​n​c​j​i​-​k​l​u​c​z​o​w​y​c​h​-​u​c​zniow

Termin rekru­tacji został prze­su­nięty do 12 stycznia 2018 r.

Elżbieta Singer
Dyrektor
Kujawsko-Pomor­skie Biuro FRDL ul. Unii Lubel­skiej 4C, 85 – 059 Bydgoszcz Tel.: (52) 321 – 18-90, Fax: (52) 321 – 18-92
Kom. 662 573 414
esinger@​frdl-​org.​pl
http://​www​.bydgoszcz​-frdl​.pl/