Zaproszenie do udziału w projekcie

Zaproszenie do udziału w projekcie

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w projekcie pn. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim, realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany od 01-10-2017 do 31-03-2019 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 192 przedstawicieli z 58 jednostek samorządu terytorialnego z woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  • szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (105 godzin),
  • doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),
  • Opracowanie i wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 – 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,
  • uruchomionych zostanie 6 sieci współpracy wykorzystujących platformę doskonaleniewsieci​.pl

W celu realizacji projektu w wybranej JST konieczne jest zaangażowanie przedstawicieli dwóch grup osób:
a) decydentów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji zarządczych w JST w zakresie spraw oświatowych (prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów, zastępców/sekretarzy),
b) pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty w JST (skarbników, dyrektorów/naczelników wydziałów oświaty, inspektorów ds. oświaty, pracowników zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi, pracowników zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół, radnych z komisji oświaty).

Wszystkie koszty realizacji (oprócz dojazdu na szkolenia zaplanowane w 6 miastach województwa) pokrywane są z środków projektowych.

Kontakt w sprawach projektu:
Elżbieta Singer,
esinger@​frdl.​org.​pl, tel. 52 3211890, kom. 662573414
Przemysław Byś, p.​bys@​bydgoszcz-​frdl.​pl, tel. 52 3211890, kom. 795505511 

http://​www​.bydgoszcz​-frdl​.pl/​p​r​o​j​e​k​t​y​/​r​o​z​w​i​j​a​n​i​e​-​k​o​m​p​e​t​e​n​c​j​i​-​k​l​u​c​z​o​w​y​c​h​-​u​czniow

Termin rekrutacji został przesunięty do 12 stycznia 2018 r.

Elżbieta Singer
Dyrektor
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL ul. Unii Lubelskiej 4C, 85 – 059 Bydgoszcz Tel.: (52) 321 – 18-90, Fax: (52) 321 – 18-92
Kom. 662 573 414
esinger@​frdl-​org.​pl
http://​www​.bydgoszcz​-frdl​.pl/