Oni tworzyli naszą historię

Oni tworzyli naszą historię

Rusza dzie­siąta edycja Woje­wódz­kiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej „Oni tworzyli naszą historię”. Do 9 lutego 2018 r. czekamy na prace uczniów VII klas szkół podsta­wo­wych, IIIII klas gimna­zjal­nych oraz uczniów liceów, tech­ników i szkół bran­żo­wych z naszego woje­wództwa doku­men­tu­jące losy niezna­nych boha­terów oraz wspo­mnienia uczest­ników i świadków ważnych wyda­rzeń w dzie­jach Polski i naszego regionu. Zarówno uczniowie jak i szkoły mogą liczyć na atrak­cyjne nagrody.

Profesor Elżbieta Zawacka, kurierka Armii Krajowej i jedyna kobieta wśród cicho­ciem­nych, nagro­dzona przez Sejmik Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Odznaką Hono­rową za Zasługi dla Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego. Ideą konkursu jest upamięt­nienie legen­darnej cicho­ciemnej i zara­żenie młodych ludzi jej pasją: doku­men­to­wa­niem historii. Przed­się­wzięcie ma zachęcić młodych ludzi do rozwi­jania wiedzy histo­rycznej o naszym regionie oraz doku­men­to­wania lokal­nych dziejów na podstawie wspo­mnień świadków, a także zdjęć i pamiątek z domo­wego archiwum. Nauczy­cieli zaś skłonić do krze­wienia wiedzy o historii regionu.

Orga­ni­za­torem tego­rocznej dzie­siątej już edycji konkursu jest Wydział Inno­wa­cyj­nych Projektów Eduka­cyj­nych w Depar­ta­mencie Edukacji i Kształ­cenia Usta­wicz­nego Urzędu Marszał­kow­skiego w
Toruniu we współ­pracy z Kura­to­rium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacją Generał Elżbiety Zawac­kiej, Archiwum i Muzeum Pomor­skim AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu oraz Biblioteką
Peda­go­giczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu.

Do konkursu można nadsyłać prace w dowolnej formie wypo­wiedzi pisemnej o tema­tyce „O ludziach”, „O wyda­rze­niach” lub „Album rodzinny”, w dwóch kategoriach:
1) uczniowie VII klas szkół podsta­wo­wych oraz IIIII klas gimnazjalnych,
2) uczniowie liceów, tech­ników i szkół branżowych.
Dla laure­atów konkursu przy­go­to­wa­liśmy atrak­cyjne nagrody: za zajęcie pierw­szego miejsca w obu kate­go­riach – do 1 500,00 zł, za drugie miejsce – do 1 000 zł, za trzecie miejsce – do 500 zł. Szkoły, których uczniowie zwycię­żyli w obu kate­go­riach otrzy­mają nagrody rzeczowe. Nagrody trafią także do nauczy­cieli – opie­kunów autorów zwycię­skich prac w obu kategoriach.
Prace należy prze­słać na adres: Biblio­teka Peda­go­giczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej, ul. gen. J. H. Dąbrow­skiego 4, 87 – 100 Toruń, lub dostar­czyć osobi­ście do sekre­ta­riatu Biblioteki
(pokój nr 22, II piętro).

Termin nadsy­łania prac konkur­so­wych: do 9 lutego 2018 r. (decy­duje data stempla pocz­to­wego). Data ogło­szenia wyników: do 2 marca 2018 r.

Prace „O ludziach” powinny przed­sta­wiać sylwetki wywo­dzą­cych się z naszego regionu znanych i niezna­nych boha­terów histo­rycz­nych wyda­rzeń: uczest­ników Powstania Wiel­ko­pol­skiego, kampanii
wrze­śniowej 1939 r., walki wyzwo­leń­czej podczas II wojny świa­towej, podziemia powo­jen­nego, dzia­łaczy opozycji demo­kra­tycznej do roku 1989, lub osób spoza regionu biorą­cych udział lub
będą­cych świad­kami histo­rycz­nych wyda­rzeń na terenie obec­nego woje­wództwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach kate­gorii „O wyda­rze­niach” uczniowie winni nato­miast przed­sta­wiać relacje żyją­cych w naszym regionie uczest­ników i świadków histo­rycz­nych wyda­rzeń: zwią­za­nych z obchodami
rocz­nicy uchwa­lenia Konsty­tucji 3 Maja, walkami Powstania Wiel­ko­pol­skiego, okupacją hitle­rowską, walkami wyzwo­leń­czymi i dzia­łal­no­ścią podziem­nego państwa polskiego podczas II wojny
świa­towej, podzie­miem powo­jennym, Sierp­niem 1980 r. i powsta­niem NSZZ „Soli­dar­ność”, Bydgo­skim Marcem 1981, dzia­łal­ności opozycji demo­kra­tycznej do roku 1989, wybo­rami kontrak­to­wymi 4 czerwca 1989 r.

Prace „Album rodzinny” powinny zawierać foto­grafie rodziny uczest­nika konkursu zwią­zane z wyda­rze­niami histo­rycz­nymi o randze lokalnej lub ogól­no­pol­skiej. Foto­grafie mogą także dotyczyć
życia codzien­nego społecz­ności lokalnej poprzez ukazanie inte­re­su­ją­cych aspektów jej aktyw­ności społecznej, poli­tycznej i gospo­dar­czej. Album powi­nien zawierać komen­tarz wstępny charak­te­ry­zu­jący rodzinę, jej historię i aktywność.

Wystawa prac pokon­kur­so­wych odbę­dzie się w Biblio­tece Peda­go­gicznej im. gen Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu.
REGU­LAMIN
FORMU­LARZ ZGŁOSZENIOWY
ZGODA RODZICÓW