Konfe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komunikacja“

Konfe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komunikacja“

W Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja BIBLIO­TEKA – CYBER­PRZE­STRZEŃ – KOMU­NI­KACJA, której orga­ni­za­torem była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Cele konferencji:

 • Promocja biblio­teki jako insty­tucji edukacyjnej.
 • Zapre­zen­to­wanie możli­wości wyko­rzy­stania kompe­tencji infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych uczniów przez biblioteki.
 • Przed­sta­wienie zasto­so­wania nowych mediów i narzędzi w komu­ni­kacji z użytkownikiem.
 • Zapre­zen­to­wanie problemów zwią­za­nych z kreowa­niem modelu biblio­teki jako orga­ni­zacji uczącej się.
 • Zapre­zen­to­wanie przy­kła­dowej formy pracy biblio­teki szkolnej reali­zo­wanej na rzecz edukacji czytelniczej.
 • Inte­gracja środo­wiska nauczy­cieli biblio­te­karzy bibliotek szkol­nych i pedagogicznych.

Proble­ma­tyka konfe­rencji doty­czyła stoso­wania nowych mediów i narzędzi w komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy w tym zakresie, unowo­cze­śniania metod pracy biblio­teki Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i edukacji, a także przed­sta­wiono problemy zwią­zane z kreowa­niem modelu biblio­teki jako orga­ni­zacji uczącej się.

W programie konfe­rencji uwzględ­niono podsu­mo­wanie konkursu oraz wystą­pienia zapro­szo­nych gości:

 • Kompe­tencje infor­ma­cyjne młodzieży w świetle badań biome­trycz­nych – dr hab. Małgo­rzata Kisi­lowska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­macji i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Warszawskiego
 • Biblio­teki w świecie wirtu­alnej i wzbo­ga­conej rzeczy­wi­stości – prof. dr hab. Wojciech Cellary – Katedra Tech­no­logii Infor­ma­cyj­nych Uniwer­sy­tetu Ekono­micz­nego w Poznaniu
 • Connec­ting Educa­tion and Library Through Online Commu­ni­ca­tion. The role of Psycho­logy (Współ­dzia­łanie biblio­teki i podmiotów eduka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psycho­lo­giczny) – Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Univer­sity Brno
 • Oblicza sieci – Robert Preus – Kujawsko Pomor­skie Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy
 • Czy papie­rowa książka to efek­towny luksus? Przy­szłość książki w dobie cyfry­zacji – Agnieszka Grochocka, Maria Radzińska-Siedla­czek – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy ; Sieć współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgoskich
 • Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDUPOLISBeata Cieślińska, Ryszard Karczewski – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy

W konfe­rencji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy. Ważnym punktem spotkania było wręczenie nagród uczniom, laure­atom konkursu „Lite­ra­tura niemiecka w ilustracji”, zorga­ni­zo­wa­nego przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Bydgoszczy oraz Goethe-Intitut w Warszawie dla uczniów klas IV-VII szkoły podsta­wowej, II-III gimna­zjum oraz szkół śred­nich z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Ewa Bedełek

Kierownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświatowych
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy