Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komu­ni­kacja“

Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komu­ni­kacja“

W Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy odbyła się kon­fe­rencja BIBLIO­TEKA – CYBER­PRZE­STRZEŃ – KOMU­NI­KACJA, której orga­ni­za­torem była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Cele kon­fe­rencji:

 • Pro­mocja biblio­teki jako insty­tucji edu­ka­cyjnej.
 • Zapre­zen­to­wanie moż­li­wości wyko­rzy­stania kom­pe­tencji infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki.
 • Przed­sta­wienie zasto­so­wania nowych mediów i narzędzi w komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem.
 • Zapre­zen­to­wanie pro­blemów zwią­za­nych z kre­owa­niem modelu biblio­teki jako orga­ni­zacji uczącej się.
 • Zapre­zen­to­wanie przy­kła­dowej formy pracy biblio­teki szkolnej reali­zo­wanej na rzecz edu­kacji czy­tel­ni­czej.
 • Inte­gracja śro­do­wiska nauczy­cieli biblio­te­karzy bibliotek szkol­nych i peda­go­gicz­nych.

Pro­ble­ma­tyka kon­fe­rencji doty­czyła sto­so­wania nowych mediów i narzędzi w komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy w tym zakresie, uno­wo­cze­śniania metod pracy biblio­teki Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i edu­kacji, a także przed­sta­wiono pro­blemy zwią­zane z kre­owa­niem modelu biblio­teki jako orga­ni­zacji uczącej się.

W pro­gramie kon­fe­rencji uwzględ­niono pod­su­mo­wanie kon­kursu oraz wystą­pienia zapro­szo­nych gości:

 • Kom­pe­tencje infor­ma­cyjne mło­dzieży w świetle badań bio­me­trycz­nych – dr hab. Mał­go­rzata Kisi­lowska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­macji i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego
 • Biblio­teki w świecie wir­tu­alnej i wzbo­ga­conej rze­czy­wi­stości – prof. dr hab. Woj­ciech Cellary – Katedra Tech­no­logii Infor­ma­cyj­nych Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego w Poznaniu
 • Con­nec­ting Edu­ca­tion and Library Through Online Com­mu­ni­ca­tion. The role of Psy­cho­logy (Współ­dzia­łanie biblio­teki i pod­miotów edu­ka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psy­cho­lo­giczny) – Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Uni­ver­sity Brno
 • Oblicza sieci – Robert Preus – Kujawsko Pomor­skie Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy
 • Czy papie­rowa książka to efek­towny luksus? Przy­szłość książki w dobie cyfry­zacji – Agnieszka Gro­chocka, Maria Radzińska-Sie­dla­czek – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy ; Sieć współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół byd­go­skich
 • Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDU­POLISBeata Cie­ślińska, Ryszard Kar­czewski – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

W kon­fe­rencji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy. Ważnym punktem spo­tkania było wrę­czenie nagród uczniom, lau­re­atom kon­kursu „Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji”, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy oraz Goethe-Intitut w War­szawie dla uczniów klas IV-VII szkoły pod­sta­wowej, II-III gim­na­zjum oraz szkół śred­nich z terenu Byd­goszczy i powiatu byd­go­skiego.

Ewa Bedełek

Kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy