Legendy byd­go­skie

Legendy byd­go­skie

W kwietniu br. w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odby­wają się zajęcia edu­ka­cyjne poświę­cone tema­tyce regio­nalnej „Byd­goszcz w legen­dach, baśniach i poda­niach”. Celem zajęć jest przy­bli­żanie dzie­ciom historii, kultury, tra­dycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licz­nymi byd­go­skimi baśniami, legen­dami i poda­niami. Na początku pro­po­nu­jemy uczest­nikom krótką pre­zen­tację ilu­stru­jącą naj­cie­kawsze atrakcje archi­tek­to­niczne, kul­tu­ralne i rekre­acyjne naszego miasta. Pre­zen­tacji towa­rzyszy poga­danka na temat naj­bar­dziej znanych symboli Byd­goszczy, jej historii, kultury i cie­ka­wo­stek przy­rod­ni­czych. Ważnym ele­mentem spotkań z malu­chami jest głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Byd­goszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Kró­lowej Jadwigi” z książki „Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści” oraz legendę „Pan Twar­dowski”. W dalszej części spo­tkania uczniowie roz­wią­zują krótki quiz doty­czący Byd­goszczy, a młodsze dzieci kolo­rują naj­cie­kawsze i naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne miejsca naszego miasta oraz wize­runek króla Kazi­mierza Wiel­kiego.
Grażyna Ruta-Bali­ń­ska
Joanna Gra­bo­­w­ska-Jano­wiak