Legendy bydgo­skie

Legendy bydgo­skie

W kwietniu br. w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek odby­wają się zajęcia eduka­cyjne poświę­cone tema­tyce regio­nalnej „Bydgoszcz w legen­dach, baśniach i poda­niach”. Celem zajęć jest przy­bli­żanie dzie­ciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licz­nymi bydgo­skimi baśniami, legen­dami i poda­niami. Na początku propo­nu­jemy uczest­nikom krótką prezen­tację ilustru­jącą najcie­kawsze atrakcje archi­tek­to­niczne, kultu­ralne i rekre­acyjne naszego miasta. Prezen­tacji towa­rzyszy poga­danka na temat najbar­dziej znanych symboli Bydgoszczy, jej historii, kultury i cieka­wo­stek przy­rod­ni­czych. Ważnym elementem spotkań z malu­chami jest głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Królowej Jadwigi” z książki „Bydgo­skie legendy i przy­po­wieści” oraz legendę „Pan Twar­dowski”. W dalszej części spotkania uczniowie rozwią­zują krótki quiz doty­czący Bydgoszczy, a młodsze dzieci kolo­rują najcie­kawsze i najbar­dziej charak­te­ry­styczne miejsca naszego miasta oraz wize­runek króla Kazi­mierza Wielkiego.
Grażyna Ruta-Bali­ń­ska
Joanna Grabowska-Janowiak