Legendy bydgoskie

Legendy bydgoskie

W kwietniu br. w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek odbywają się zajęcia eduka­cyjne poświę­cone tematyce regio­nalnej „Bydgoszcz w legendach, baśniach i podaniach”. Celem zajęć jest przy­bli­żanie dzieciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licznymi bydgo­skimi baśniami, legendami i podaniami. Na początku propo­nu­jemy uczest­nikom krótką prezen­tację ilustru­jącą najcie­kawsze atrakcje archi­tek­to­niczne, kultu­ralne i rekre­acyjne naszego miasta. Prezen­tacji towa­rzyszy pogadanka na temat najbar­dziej znanych symboli Bydgoszczy, jej historii, kultury i cieka­wo­stek przy­rod­ni­czych. Ważnym elementem spotkań z maluchami jest głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Królowej Jadwigi” z książki „Bydgoskie legendy i przy­po­wieści” oraz legendę „Pan Twar­dowski”. W dalszej części spotkania uczniowie rozwią­zują krótki quiz dotyczący Bydgoszczy, a młodsze dzieci kolorują najcie­kawsze i najbar­dziej charak­te­ry­styczne miejsca naszego miasta oraz wizerunek króla Kazi­mierza Wielkiego.
Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabo­­w­ska-Janowiak