Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“

Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“

Orga­ni­zator – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy oraz Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy i Towa­rzy­stwo Nauczy­cieli Biblio­te­karzy Szkół Pol­skich Oddział w Byd­goszczy zapra­szają biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy na kon­fe­rencję „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“.

Miejsce kon­fe­rencji – Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy
Termin – 14 listo­pada 2018 r. (godz. 10.00 – 14.30)
Reje­stracja uczest­ników – for­mu­larz inter­ne­towy 

Program kon­fe­rencji:
10 00 – 10 20 – Reje­stracja uczest­ników

10 20 – 11 00 – Alek­san­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Dani­le­wicz Zie­lińska – czło­wiek książki, inspi­rator.
Mał­go­rzata Wdow­czyk – dyrektor Szkoły Pod­sta­wowej im. Marii Dani­le­wicz Zie­liń­skiej w Staw­kach

11 00 – 12 00 – War­tości w lite­ra­turze dla dzieci
Wie­sława Jędrzej­czy­kowa – redaktor naczelna Wydaw­nictwa Lite­ra­tura

12 00 – 12 30 Przerwa kawowa

12 30 – 13 00 – „Kolory kultury – two­rzenie pro­jektu mię­dzy­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej“
Joanna Kotwicka – nauczy­ciel etyki i nauczy­ciel biblio­te­karz w Zespole Szkół nr 1 im. Bar­tło­mieja z Byd­goszczy w Byd­goszczy, doradca meto­dyczny w Miej­skim Ośrodku Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy w zakresie edu­kacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta, wice­prezes Fun­dacji Asante

13 00 – 13 30 – Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece
Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

13 30 – 14 00 – Wygrana biblio­teka, czyli Aka­demia Gier Logicz­nych w PBW w Byd­goszczy
Justyna Fre­li­chowska , Ewa Bielska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

14 00 – 14 30 – Reali­zacja Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa w PBW w Byd­goszczy
Ewa Bedełek – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

PLAKAT DO WYDRUKU (PDF)

plakat_konferencja_2018