Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

W sobotę (17 listo­pada 2018 r.) w godz. 10.00 – 13.15 w czy­telni głównej odbę­dzie się szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego pt. „Erleb­ni­sreise mit Deutsch“. Zajęcia popro­wadzi Mag­da­lena Budzyńska z Oddziału Toruń­skiego Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego. Szko­lenie jest darmowe, reali­zo­wane przez Goethe-Institut w ramach pro­jektu ERD. Ser­decznie zapra­szamy nauczy­cieli ger­ma­ni­stów. Zgło­szenia prosimy prze­syłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.