Spo­tkanie z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski

Spo­tkanie z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy wraz z Kołem Powia­towym Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych w Byd­goszczy orga­ni­zuje spo­tkanie z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski. Odbę­dzie się ono 23 paź­dzier­nika 2018 r. o godzinie 11.00 w gmachu Biblio­teki przy ul. M. Curie-Skło­dow­skiej 4, w sali 210.

Będzie to pod­su­mo­wanie kam­panii spo­łecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” w którą włą­czyła się Biblio­teka prze­pro­wa­dzając cykl zajęć dla dzieci z klas I-IV pt. „Poznajmy się“ pro­mu­ją­cych inte­grację spo­łeczną osób nie­peł­no­spraw­nych.

W spo­tkaniu weźmie udział gość spe­cjalny – Robert Zarzecki – bohater filmu „Niebo bez gwiazd“. To poru­sza­jąca historia opi­su­jąca wyjąt­kową relację miłości tra­cą­cego wzrok ojca i synka, który staje się jego prze­wod­ni­kiem, jego oczami. Mimo choroby, a może dzięki niej, boha­te­rowie czerpią z życia to, co naj­pięk­niejsze.

Kadr z filmu "Niebo bez gwiazd" w reż. Katarzyny Dąbkowskiej-Kułacz
Kadr z filmu „Niebo bez gwiazd“ w reż. Kata­rzyny Dąb­kow­skiej-Kułacz