Spotkanie z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski

Spotkanie z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy wraz z Kołem Powia­towym Polskiego Związku Niewi­do­mych w Bydgoszczy organi­zuje spotkanie z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski. Odbędzie się ono 23 paździer­nika 2018 r. o godzinie 11.00 w gmachu Biblio­teki przy ul. M. Curie-Skłodow­skiej 4, w sali 210.

Będzie to podsu­mo­wanie kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” w którą włączyła się Biblio­teka przepro­wa­dzając cykl zajęć dla dzieci z klas I-IV pt. „Poznajmy się“ promu­ją­cych integrację społeczną osób niepeł­no­spraw­nych.

W spotkaniu weźmie udział gość specjalny – Robert Zarzecki – bohater filmu „Niebo bez gwiazd“. To porusza­jąca historia opisu­jąca wyjąt­kową relację miłości tracą­cego wzrok ojca i synka, który staje się jego przewod­ni­kiem, jego oczami. Mimo choroby, a może dzięki niej, bohate­rowie czerpią z życia to, co najpięk­niejsze.

Kadr z filmu "Niebo bez gwiazd" w reż. Katarzyny Dąbkowskiej-Kułacz
Kadr z filmu „Niebo bez gwiazd“ w reż. Katarzyny Dąbkow­skiej-Kułacz