Kto złamie Enigmę? Konkurs ogól­no­polski

Kto złamie Enigmę? Konkurs ogól­no­polski

Sza­nowni Państwo, mamy przy­jem­ność przed­stawić Państwu nie­od­płatną, edu­ka­cyjną grę inter­ne­tową, która łączy w sobie ele­menty historii, mate­ma­tyki i logiki. Jest dosko­nałą pro­po­zycją edu­ka­cyjną dla uczniów, stu­dentów, nauczy­cieli i nie tylko.
Łamacze Szyfrów, bo o tej grze mowa, powstała pod wpływem inspi­racji dzie­jami pol­skich kryp­to­logów, którzy przed II Wojną Świa­tową złamali kod Enigmy. Nasza gra wpro­wadza młodych ludzi w świat kryp­to­logii, wiodąc ich w nie­zwykle inte­re­su­jący sposób od sta­ro­żyt­nych metod utaj­niania infor­macji, po wojenne zma­gania z nie­mieckim szyfrem Enigmy. Na wszyst­kich pozio­mach gry uczest­nicy roz­wi­jają swoje umie­jęt­ności mate­ma­tyczne, uczą się logicz­nego myślenia i stykają się z nie­znaną powszechnie historią.
Gra Łamacze Szyfrów to również kształ­to­wanie zdol­ności pracy w grupie, gdyż biorą w niej udział trzy­oso­bowe zespoły. Ta z drużyn, która jako pierwsza, po przej­ściu wszyst­kich etapów, ułoży napis ENIGMA na wir­tu­al­nych roto­rach, zwy­cięża w grze i wygrywa nagrodę główną.

Poniżej zamiesz­czamy linki do infor­macji skie­ro­wa­nych do uczniów.
PLAKAT
ULOTKA
SPOT PRO­MO­CYJNY

Szcze­góły znajdą Państwo na stronie www​.lama​cze​szy​frow​.pl

Szymon Dąbrowski – zespół lama​cze​szy​frow​.pl