Zapro­szenie na spo­tkanie autor­skie

Zapro­szenie na spo­tkanie autor­skie

17 paź­dzier­nika 2018 roku o godzinie 17.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy odbę­dzie się spo­tkanie z auto­rami książki pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Kro­janty 1939 – prawdy, mity, legendy“ – Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lel­wicem.
Książka jest barwną opo­wie­ścią opartą na dzie­siąt­kach relacji bez­po­śred­nich uczest­ników walk pod Choj­ni­cami jak i oko­licz­nych miesz­kańców, dotąd nie­pu­bli­ko­wa­nych doku­mentów pol­skich i nie­miec­kich oraz o zna­le­zi­skach arche­olo­gicz­nych uka­zu­ją­cych w nowym świetle to, co wyda­rzyło się 1 wrze­śnia 1939 roku pod Kro­jan­tami.
Na spo­tkaniu będzie moż­li­wość zakupu książki z pod­pi­sami autorów.