Zapro­szenie na spotkanie autor­skie

Zapro­szenie na spotkanie autor­skie

17 paździer­nika 2018 roku o godzinie 17.00 w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbędzie się spotkanie z autorami książki pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawdy, mity, legendy“ – Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem.
Książka jest barwną opowie­ścią opartą na dziesiąt­kach relacji bezpo­śred­nich uczest­ników walk pod Chojni­cami jak i okolicz­nych miesz­kańców, dotąd niepu­bli­ko­wa­nych dokumentów polskich i niemiec­kich oraz o znale­zi­skach arche­olo­gicz­nych ukazu­ją­cych w nowym świetle to, co wydarzyło się 1 września 1939 roku pod Krojan­tami.
Na spotkaniu będzie możli­wość zakupu książki z podpi­sami autorów.