Wyniki kon­kursu czy­tel­ni­czego

Wyniki kon­kursu czy­tel­ni­czego

W sie­dzibie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy roz­strzy­gnięto konkurs pla­styczny „Czytam i maluję z Nelą”, który reali­zował nastę­pu­jące cele:

  • popu­la­ry­zacja wśród dzieci książek zaku­pio­nych w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa,
  • roz­wi­janie zain­te­re­sowań i kom­pe­tencji czy­tel­ni­czych,
  • pobu­dzanie eks­presji dzieci poprzez dzia­łal­ność pla­styczną,
  • roz­wi­janie kre­atyw­ności, wraż­li­wości i wyobraźni pla­stycznej dzieci,
  • pro­mocja biblio­teki w śro­do­wisku lokalnym.

Na konkurs napły­nęło 77 prac, które oce­niane były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kry­te­riami:

  • ciekawa inter­pre­tacja pro­po­no­wanej tema­tyki,
  • zgod­ność pracy z tematem,
  • samo­dziel­ność i ory­gi­nal­ność pracy,
  • este­tyka wyko­nanej pracy.

Uro­czy­stość roz­dania nagród i wrę­czenia dyplomów odbę­dzie się 15 listo­pada 2018 roku o godzinie 16.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy (sala 210, II piętro).

Lau­reaci woje­wódz­kiego kon­kursu pla­stycz­nego „Czytam i maluję z Nelą”:

I miejsce:
Klaudia Florek Pałac Mło­dzieży w Byd­goszczy
Mikołaj Nowa­kowski Zespół Szkół nr 33
Mateusz Tru­skawa Szkoła Pod­sta­wowa nr 66
II miejsce:
Kalina Kijak Szkoła Pod­sta­wowa nr 15
III miejsce:
Maria Owczarek Szkoła Pod­sta­wowa nr 31

Wyróż­nienia:
Dawid Kaź­mier­czak Zespół Szkół nr 33
Laura Szczybło Szkoła Pod­sta­wowa nr 65
Hanna Rut­kowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 15
Adam Pujanek Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa
Dawid Kac­perski Szkoła Pod­sta­wowa nr 13
Natalia Kwiat­kowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 65
Natalia Nasalska Szkoła Pod­sta­wowa nr 56
Maja Laskowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 13
Kry­styna Gra­barska Szkoła Pod­sta­wowa nr 30
Julia Cegiełka Szkoła Pod­sta­wowa nr 31
Maria Wanecka Pałac Mło­dzieży w Byd­goszczy

Gra­tu­lu­jemy wszystkim lau­re­atom i zapra­szamy nagro­dzo­nych oraz ich nauczy­cieli i rodziców na uro­czy­stość wrę­czenia nagród i wyróż­nień.