Wojewódzki konkurs dla uczniów

Wojewódzki konkurs dla uczniów

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”. Jest on adreso­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z województwa kujawsko-pomor­skiego.
Cele konkursu:

  • Reali­zacja Priory­tetu 3 „Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa” w zakresie rozwi­jania zainte­re­sowań uczniów przez promo­wanie i wspie­ranie czytel­nictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych,
  • Rozwi­janie kompe­tencji czytel­ni­czych oraz upowszech­nianie czytel­nictwa wśród młodzieży,
  • Promo­wanie czytel­nictwa wśród uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych,
  • Popula­ry­zacja metody booktal­kingu, pozwa­la­jącej dzielić się entuzja­zmem do książek i zachęcać do czytania dla przyjem­ności,
  • Popula­ry­zacja i zasto­so­wanie techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych do promocji czytel­nictwa,
  • Rozwi­janie kreatyw­ności, wrażli­wości i zainte­re­sowań literac­kich uczniów.

Warun­kiem uczest­nictwa w konkursie jest nagranie filmu w formacie MP4, którego treścią jest ustna prezen­tacja książki wybranej przez uczest­nika spośród publi­kacji zakupio­nych przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa, metodą booktal­kingu. Wypowiedź nie może przekro­czyć 7 minut. Prace muszą zostać nadesłane bądź osobi­ście dostar­czone w formie nośnika elektro­nicz­nego lub przesłane drogą mailową w postaci linku do udostęp­nio­nego pliku w chmurze (na dysku inter­ne­towym, np. OneDrive, Dropbox, Dysk Google) do dnia 30.11.2018 r. na adres:

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4; 85 – 094 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”.

Konkurs jest objęty honorowym patro­natem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego, Piotra Całbec­kiego, Kuratora Oświaty, Marka Gralika oraz Prezy­denta Miasta Bydgoszczy, Rafała Bruskiego. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Polskie Radio PiK.

Regulamin konkursu

Lista książek

Plakat do wydruku