Wyniki konkursu „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości“

Wyniki konkursu „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości“

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej rozstrzy­gnięto wojewódzki międzysz­kolny konkurs „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości” z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepod­le­głości przez Polskę.

Konkurs został przepro­wa­dzony w dwóch katego­riach:

  • plastycznej,
  • literac­kiej.

Celem konkursu było:

  • Popula­ry­zo­wanie wiedzy związanej z walką Polaków o odzyskanie niepod­le­głości;
  • Kształ­to­wanie postawy patrio­tycznej;
  • Rozwi­janie zainte­re­sowań historią narodu polskiego, oraz inspi­ro­wanie do własnej twórczości literac­kiej oraz plastycznej;
  • Zapoznanie z sylwet­kami osób, które walczyły o niepod­le­głość orężem, pędzlem, piórem…;
  • Rozwi­janie umiejęt­ności samodzielnej i twórczej pracy uczniów z różnymi źródłami wiedzy histo­rycznej.

Uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów odbędzie się 14 listo­pada 2018 r. o godz. 10.00 podczas konfe­rencji „Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań” w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego (ul. Karola Szyma­now­skiego 3).

Laureaci konkursu kategorii literac­kiej:

1. Weronika Piastowska – kl. VIII, Szkoła Podsta­wowa im. J. Korczaka w Choceniu.
2. Oliwia Sajna – kl. VII b, Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. A. Mickie­wicza z Oddzia­łami Sporto­wymi w Bydgoszczy
3. Katarzyna Gołębiewska – kl. VIII, Szkoła Podsta­wowa im. J. Korczaka w Choceniu

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Marta Kucińska – kl. VIII c, Szkoła Podsta­wowa nr 14 im. gen. W. Sikor­skiego w Bydgoszczy
2. Wiktoria Malicka – kl. V, Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Bydgoszczy

Laureaci konkursu kategorii plastycznej:

1. Gabriela Ściesińska – kl. VII, Szkoła Podsta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
2. Sandra Sławkowska – kl. VII , Szkoła Podsta­wowa w Sitowcu
3. Vanessa Szweda – kl. VII d, Szkoła Podsta­wowa im. Kard. S. Wyszyń­skiego Prymasa Tysiąc­lecia w Nakle nad Notecią
3. Patryk Kasprzyk – kl. VIII, Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Bydgoszczy

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Olga Przybylska – kl. VII, Szkoła Podsta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
2. Karina Maćko­wiak – kl. VIII, Szkoła Podsta­wowa nr 61 w Bydgoszczy
3. Weronika Kucharska – kl. VII, Szkoła Podsta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
4. Pola Buczkowska – kl. VII, Szkoła Podsta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy