Certy­fi­ko­wane szkolenia językowe

Certy­fi­ko­wane szkolenia językowe

Rusza rekru­tacja do projektu szkoleń języko­wych pt. „W Kujawsko-Pomor­skiem Mówisz-Masz – certy­fi­ko­wane szkolenia językowe”. Pod linkiem projekt​mo​wisz​masz​.pl możecie Państwo zapisać się na zajęcia z języka angiel­skiego, języka niemiec­kiego bądź języka francu­skiego.

Projekt skiero­wany jest do osób w wieku od 18 lat, które z własnej inicja­tywy są zainte­re­so­wane nabyciem, uzupeł­nie­niem lub podwyż­sze­niem kwali­fi­kacji z zakresu języków obcych. Osoby w wieku powyżej 65 lat dodat­kowo wypeł­niają dekla­rację gotowości do podjęcia zatrud­nienia po zakoń­czeniu reali­zacji projektu.

Grupy docelowe:

  • osoby o niskich kwali­fi­ka­cjach (tj. maksy­malnie średnie wykształ­cenie),
  • osoby z niepeł­no­spraw­no­ściami (bez względu na poziom wykształ­cenia),
  • osoby powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształ­cenia),

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działal­ność gospo­darczą.

Każdy z uczest­ników będzie reali­zował 180 godzinne szkolenie językowe (3 moduły po 60 godzin lekcyj­nych). O poziomie na jaki zostanie zakwa­li­fi­ko­wany uczestnik zadecy­duje wynik testu pozio­mu­ją­cego. Każda z grup szkole­nio­wych będzie liczyła maksy­malnie 12 słuchaczy. Udział w szkoleniu oraz egzami­nach certy­fi­ku­ją­cych jest bezpłatny. Zakwa­li­fi­ko­wana do udziału w projekcie osoba zobowią­zana będzie wnieść wkład finan­sowy w wysokości 150 zł celem zakupu kompletu podręcz­ników do reali­zacji szkolenia i przygo­to­wania do egzaminu.

Zapra­szamy do udziału w jednym z najwięk­szych projektów eduka­cyj­nych w naszym regionie!!!
Plakat 1
Plakat 2 dla nauczy­cieli

Biuro Projektu:

PARTNER:
Training House
ul. Bydgo­skich Przemy­słowców 6
85 – 862 Bydgoszcz
Pn. – Pt: 08:00 – 16:00
Telefon: 507 927 366
Email: zapisy@​projektmowiszmasz.​pl

LIDER:
Urząd Marszał­kowski Województwa Kujawsko-Pomor­skiego
Depar­ta­ment Edukacji i Kształ­cenia Ustawicz­nego
Ul. Koper­nika 4
87 – 100 Toruń
Tel. 571 293 082
Email: a.​niedzwiecka@​kujawsko-​pomorskie.​pl