Cer­ty­fi­ko­wane szko­lenia języ­kowe

Cer­ty­fi­ko­wane szko­lenia języ­kowe

Rusza rekru­tacja do pro­jektu szkoleń języ­ko­wych pt. „W Kujawsko-Pomor­skiem Mówisz-Masz – cer­ty­fi­ko­wane szko­lenia języ­kowe”. Pod linkiem pro​jekt​mo​wisz​masz​.pl możecie Państwo zapisać się na zajęcia z języka angiel­skiego, języka nie­miec­kiego bądź języka fran­cu­skiego.

Projekt skie­ro­wany jest do osób w wieku od 18 lat, które z własnej ini­cja­tywy są zain­te­re­so­wane naby­ciem, uzu­peł­nie­niem lub pod­wyż­sze­niem kwa­li­fi­kacji z zakresu języków obcych. Osoby w wieku powyżej 65 lat dodat­kowo wypeł­niają dekla­rację goto­wości do pod­jęcia zatrud­nienia po zakoń­czeniu reali­zacji pro­jektu.

Grupy doce­lowe:

  • osoby o niskich kwa­li­fi­ka­cjach (tj. mak­sy­malnie średnie wykształ­cenie),
  • osoby z nie­peł­no­spraw­no­ściami (bez względu na poziom wykształ­cenia),
  • osoby powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształ­cenia),

Z udziału w pro­jekcie wyłą­czone są osoby, które pro­wadzą dzia­łal­ność gospo­darczą.

Każdy z uczest­ników będzie reali­zował 180 godzinne szko­lenie języ­kowe (3 moduły po 60 godzin lek­cyj­nych). O poziomie na jaki zostanie zakwa­li­fi­ko­wany uczestnik zade­cy­duje wynik testu pozio­mu­ją­cego. Każda z grup szko­le­nio­wych będzie liczyła mak­sy­malnie 12 słu­chaczy. Udział w szko­leniu oraz egza­mi­nach cer­ty­fi­ku­ją­cych jest bez­płatny. Zakwa­li­fi­ko­wana do udziału w pro­jekcie osoba zobo­wią­zana będzie wnieść wkład finan­sowy w wyso­kości 150 zł celem zakupu kom­pletu pod­ręcz­ników do reali­zacji szko­lenia i przy­go­to­wania do egza­minu.

Zapra­szamy do udziału w jednym z naj­więk­szych pro­jektów edu­ka­cyj­nych w naszym regionie!!!
Plakat 1
Plakat 2 dla nauczy­cieli

Biuro Pro­jektu:

PARTNER:
Tra­ining House
ul. Byd­go­skich Prze­my­słowców 6
85 – 862 Byd­goszcz
Pn. – Pt: 08:00 – 16:00
Telefon: 507 927 366
Email: zapisy@​projektmowiszmasz.​pl

LIDER:
Urząd Mar­szał­kowski Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego
Depar­ta­ment Edu­kacji i Kształ­cenia Usta­wicz­nego
Ul. Koper­nika 4
87 – 100 Toruń
Tel. 571 293 082
Email: a.​niedzwiecka@​kujawsko-​pomorskie.​pl