Laureaci konkursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Laureaci konkursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Komisja konkur­sowa na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 10 grudnia 2018 r. oceniła prace konkur­sowe. Wybrano nastę­pu­ją­cych laureatów:
I. Agnieszka Leman­to­wicz – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
II. Łukasz Baliński – Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
Klau­diusz Weber – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Bydgoszczy
III. Wero­nika Bodnar – Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Stani­sława Wyspiań­skiego w Szubinie
Matylda Koło­myjec – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia:

  • Natalia Gackowska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
  • Zuzanna Gołę­biewska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
  • Jakub Holweg – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Bydgoszczy
  • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
  • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
  • Wiktoria Nowa­kowska – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Bydgoszczy
  • Maria Szmyt – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
  • Julia Zygowska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy

Nagroda Specjalna Dyrek­tora Biblio­teki: Nikodem Macie­jewski

Zapra­szamy uczniów, nauczy­cieli i rodziców na uroczy­stość wręczenia nagród, która odbę­dzie się 20.12.2018 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy (godz. 14.00, sala nr 210).

SERDECZNIE GRATU­LU­JEMY UCZNIOM NAGRO­DZONYMKONKURSIE!