Lau­reaci kon­kursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Lau­reaci kon­kursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Komisja kon­kur­sowa na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 10 grudnia 2018 r. oceniła prace kon­kur­sowe. Wybrano nastę­pu­ją­cych lau­re­atów:
I. Agnieszka Leman­to­wicz – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
II. Łukasz Baliński – Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Wojska Pol­skiego w Byd­goszczy
Klau­diusz Weber – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
III. Wero­nika Bodnar – Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Sta­ni­sława Wyspiań­skiego w Szu­binie
Matylda Koło­myjec – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy

Wyróż­nienia:

  • Natalia Gac­kowska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
  • Zuzanna Gołę­biewska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
  • Jakub Holweg – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
  • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
  • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
  • Wik­toria Nowa­kowska – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
  • Maria Szmyt – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
  • Julia Zygowska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy

Nagroda Spe­cjalna Dyrek­tora Biblio­teki: Nikodem Macie­jewski

Zapra­szamy uczniów, nauczy­cieli i rodziców na uro­czy­stość wrę­czenia nagród, która odbę­dzie się 20.12.2018 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy (godz. 14.00, sala nr 210).

SER­DECZNIE GRA­TU­LU­JEMY UCZNIOM NAGRO­DZONYMKON­KURSIE!